Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Korterelamute elukeskkonna parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.3023
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2022, 16

Korterelamute elukeskkonna parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega nähakse ette korterelamute elukeskkonna parendamise toetus, toetuse määr, toetuse taotlemise ja määramise tingimused ja kord.

  (2) Korterelamute elukeskkonna parendamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada korterelamute hoovide või õuealade heakorrastamist ja haljastamist ning seeläbi parandada avaliku ruumi väljanägemist ja keskkonnahoidu, suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet, tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes ja suurendada kogukonna aktiivsust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korteriühistu on korteriomandi- ja korteriühistuseaduses sätestatud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik ühe korteriomanditeks jagatud kinnisomandi korteriomandite omanikud.

  (2) Korterelamu hoov või õueala (edaspidi hoov) on määruse mõistes rohkem kui kolme korteriga korterelamut ümbritsev maa-ala, mille suhtes on korteriühistul omandi- või kasutusõigus, sealhulgas parklad, tänavad, jalg- ja rattateed või muud ehitised.

  (3) Korterelamu on määruse mõistes kolme või enama korteriga elamu vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ Lisale „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“, kood 11222 - Muu kolme või enama korteriga elamu.

  (4) Vallavalitsus – Saku valla kollegiaalne täitevorgan Saku vallavalitsus.

  (5) Ametiasutus – Saku valla ametiasutus Saku Vallavalitsus.

§ 3.   Toetuse tingimused

  (1) Toetust on õigus taotleda Saku vallas tegutseval korteriühistul.

  (2) Toetust võib taotleda järgmiste tegevustega (edaspidi tegevus) seotud kulude katteks:
  1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;
  2) lillevaaside, -amplite soetamiseks ja paigaldamiseks;
  3) istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
  4) muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;
  5) puude või põõsaste raieks ja hoolduslõikuseks;
  6) jäätmemajade ehitamiseks või korrastamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks;
  7) ühiskasutatava mänguväljaku või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  8) teede ja parkimiskohtade (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) ehitamiseks või korrastamiseks;
  9) abihoone (kuuri, rattamaja vm) ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;
  10) vee- ja reoveetorustike või sadeveelahenduste rajamiseks või rekonstrueerimiseks;
  11) valgustuse rajamiseks või parendamiseks;
  12) elektrisõidukite (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) laadimistaristu rajamiseks;
  13) piirde või pesuplatside lammutamiseks või parendamiseks;
  14) turvakaamerate paigaldamiseks.

  (3) Toetust ei anta lõikes 2 loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike tööriistade või muu inventari ostmiseks, v.a punktides 1–3 nimetatud tegevuste elluviimisel.

  (4) Lõike 2 punktis 5 tegevuse elluviimiseks (v.a hajaasustusalal) on vaja taotleda ametiasutuselt raieluba või luba hoolduslõikuseks. Toetuse eraldamiseks peab taotluse esitamise ajaks olema eelmainitud load ametiasutuse poolt väljastatud.

  (5) Lõike 2 punktis 6 nimetatud süvakogumismahutite paigaldamisel või varasemalt paigaldatud süvakogumismahuti(te) juurde lisamahutite paigaldamisel peab moodustuma vähemalt neljast süvakogumismahutist koosnev komplekt.

  (6) Lõike 2 punktis 6–13 nimetatud tegevuse elluviimisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku lisas 1 toodud erinevate ehitiste ehituseks vajalike lubade taotlemise nõudest.

  (7) Lõike 2 punktis 7 nimetatud tegevuse (mänguväljakute ehitamine) elluviimisel tuleb lähtuda mänguväljakute ohutusstandardist EN 1176. Toetuse abil mänguväljaku rajamisel ei tohi mänguväljaku territooriumile takistada ligipääsu ega paigaldada piiravaid märke või tähiseid. Mänguväljak peab olema avalikult kasutatav.

  (8) Toetust ei maksta ettemaksuna, ega anta tagasiulatuvalt enne toetuse eraldamise otsust tehtud kulutuste katteks.

  (9) Kõik kulud, mille katteks toetust taotletakse ja mis tegevuse elluviimise käigus tehakse, peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Pärast toetuse eraldamist on taotluses toodud kulude muutmine lubatud vaid ametiasutuse vastava teenistuja (edaspidi menetleja) nõusolekul.

  (10) Toetatav tegevus tuleb ellu viia toetuse eraldamise otsuses määratud ajaks. Pärast toetuse eraldamist on taotluses toodud tegevuste teostamise tähtaja muutmine lubatud vaid vallavalitsuse nõusolekul.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse määr on kuni 50 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu määr on vähemalt 50 protsenti.

  (2) Toetuse suurus ühe korterelamu kohta on kuni 10 000 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas, arvestades järgmist:
  1) käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–5 ja 14 loetletud tegevuste (haljastus, turvakaamerad) toetuse suurus ühe korterelamu kohta ei ole suurem kui 1000 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas;
  2) käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 6–13 loetletud tegevuste (ehitised) toetuse suurus ühe korterelamu kohta ei ole suurem kui 10 000 eurot (sh käibemaks) kalendriaastas.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab korteriühistu või korteriühistud (ühistaotlus) ametiasutusele elektroonse taotluse Saku valla e-toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemis (edaspidi e-toetuste süsteem), millel kajastuvad järgnevad andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, aadress, arveldusarve number ja korteriühistu(-te) esindaja ning tema kontaktandmed (telefon, e-post);
  2) kavandatava tegevuse nimetus ja planeeritava ehitise asukoht;
  3) olemasoleva olukorra kirjeldus;
  4) projekti eesmärk ja tegevuste kirjeldus koos ajakavaga;
  5) projekti tulemused ning nende edasine majandamine ja hooldus;
  6) projekti eelarve kululiikide lõikes;
  7) kinnitus vajaliku omafinantseeringu olemasolu või nende saamise allika kohta;
  8) kinnitus maksuvõlgnevuse ja täitmata kohustuste puudumise ning taotluse rahuldamise otsusest tulenevate kohustuste täitmise kohta;
  9) kinnitus, et kavandatavale tegevusele ei ole saadud ega taotleta riigilt või kohalikult omavalitsuselt toetust mõnel muul viisil;
  10) kinnitus, et taotleja kasutab toetust sihipäraselt ja vastavalt taotluses toodud tegevustele.

  (2) Taotlus esitatakse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) korteriühistu või korteriühistute üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust määruses toodud abikõlblike tegevuste teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö teostamise aastal;
  2) ehitiste (parkimiskohtade, siseteede, abihoonete, mänguväljakute, jäätmemajade ja süvakogumismahutite) ehituse ning vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimise korral ka eskiisjoonis/asendiplaan koos selgitusega;
  3) seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri (kui on asjakohane);
  4) raieluba (kui on asjakohane).

  (3) Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus 31. märtsiks.

  (4) Ametiasutus teatab valla veebilehel, ajalehes või muus avalikus infokanalis taotluste esitamise algusest ning taotluse esitamise juhistest.

§ 6.   Taotluse menetlemine ning toetuse määramine

  (1) Menetleja kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning puuduste avastamisel annab tähtaja nende kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib ametiasutus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt.

  (3) Menetleja tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva.

  (4) Ametiasutus võib nõuda nii taotluses kui aruandes sisaldunud eesmärkide, tegevuste, tulemuste kui ka kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

  (5) Vallavalitsus otsustab 20 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse esitamist toetuse eraldamise või eraldamata jätmise oma korraldusega, lähtudes taotluse vastavusest määrusele ning Saku valla eelarvest.

  (6) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega jätta toetuse eraldamata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) pole täidetud käesoleva määruse tingimusi;
  3) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  4) taotlejal on Saku valla kohalike maksude osas maksuvõlg;
  5) toetuse eraldamine on vastuolus õigusaktidega;
  6) määruse § 3 lõike 2 punktide 6–14 tegevusteks on eelneval aastal korterühistule välja makstud toetus samade tegevuste elluviimiseks.

  (7) Menetleja edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse 10 tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist ning kulude tegemist toetuse saaja poolt.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja ametiasutusele pärast tegevuste elluviimist, kuid mitte hiljem kui toetuse eraldamise otsuses määratud tähtajaks, toetuse kasutamise aruande, mis sisaldab projekti saavutatud tulemuste kirjeldust ning tegevuste teostamist ja kulu kandmist tõendavate dokumentide (lepingute, arvete, aktide, maksekorralduste jms) koopiaid. Dokumentides näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevustele ja eelarvele ning ametiasutusega kooskõlastatud muudatustele nendes.

  (3) Ametiasutus kontrollib lõikes 2 nimetatud dokumentide õigsust ning puuduste esinemisel annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Ametiasutus kannab toetuse üle toetuse saaja arvelduskontole 30 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

  (4) Ametiasutusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete ja dokumentide õigsust, toetuse sihipärast kasutamist, nõuda toetuse saajalt võimalust tutvuda dokumentide originaalidega ning teostada kohapealset kontrolli elluviidud tegevuste üle.

  (5) Vallavalitsus võib tunnistada toetuse eraldamise korralduse toetuse saaja suhtes kehtetuks ja toetust mitte välja maksta või nõuda juba väljamakstud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole hiljemalt toetuse eraldamise otsuse täielikuks elluviimiseks määratud tähtajaks esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  2) toetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei võimalda ametiasutusel dokumentide originaalidega tutvumist või objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  4) teostatud tegevused erinevad taotlusest ja muudatust ei ole ametiasutusega eelnevalt kooskõlastatud;
  5) toetuse saaja rikub määrusega või toetuse eraldamise korraldusega sätestatud toetuse saamise tingimusi.

  (6) Ametiasutus edastab toetuse saajale toetuse väljamaksmisest keeldumise või toetuse tagasinõudmise haldusakti 10 tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

  (7) Vallavalitsus võib vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt mitteabikõlbulike tegevuste kulude või taotluses esitatud, kuid tähtajaks teostamata tegevuste kulude võrra, samuti tegevuste kulude võrra, mille kohta ei ole tähtajaks esitatud nõutavaid dokumente.

  (8) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust vallavalitsuse korralduses märgitud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt.

  (9) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust vallavalitsuse korralduses märgitud summas.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) esitama e-toetuste süsteemis ametiasutusele korralduses määratud tähtajaks toetuse väljamaksmiseks § 7 lõikes 2 nõutud aruande koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega;
  3) võimaldama ametiasutusel kontrollida esitatud dokumentide õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  4) aruandes esitatud puudused kõrvaldama etteantud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.
  5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse ametiasutuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) 2022. aastal tuleb toetuse saamiseks esitada ametiasutusele vormikohane taotlus 17. aprilliks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eero Alamaa
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json