Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 9

Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.02.2013 nr 5

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 lõigete 1 ja 2 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele (edaspidi teenistuja) palga määramise ja maksmise kord.

§ 2.  Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

 (1) Põhipalk on teenistuja fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

 (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Kuusalu vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga.

 (3) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

 (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

 (5) Ametasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:

Palga-grupp

Palgavahemik (eurodes)

Teenistuskohad

miinimummäär

maksimummäär

I

320

520

Tööliste teenistuskohad (TT)

II

485

1050

Töötajate teenistuskohad (T)

III

650

1060

Nõuandvate töötajate teenistuskohad ( NõT)

IV

485

1050

Ametnike teenistuskohad (A)

V

650

1170

Nõuandvate ametnike teenistuskohad (NõA)

VI

1060

1600

Juhtivametnike teenistuskohad  (JA) (6) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 3.  Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

 (1) Muutuvpalga osad on
 1) tulemuspalk,
 2) preemia,
 3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

 (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

 (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

 (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

 (7) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.  Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 5.  Palga maksmise kord

 (1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

 (2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu.

 (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt järgmise kuu 10-ndaks kuupäevaks teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

 (4) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta hiljemalt palga väljamaksmise päevaks.

 (5) Teenistujal on õigus saada vallavanemalt selgitusi palga määramise kohta.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2005 määrus nr 4 „Kuusalu Vallavalitsuse struktuuri ja ametinimetuste, palgaastmete, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine”.

§ 7.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01. aprillist 2013.a .

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json