ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 16

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 26.02.2013 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist Laekvere vallas.

§ 2.   Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise üldpõhimõtted

  (1) Teenuse hind moodustub:
  1) abonenttasust;
  2) tasust võetud vee eest;
  3) tasust heitvee ärajuhtimise eest.

  (2) Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjale oleks tagatud:
  1) põhjendatud tootmiskulude katmine;
  2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
  3) põhjendatud tulukus, mis võimaldaks teha arengukavas ettenähtud investeeringuid, tagada laenude tagasimaksmine ja intresskulude katmine.

  (3) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kuulub reguleerimisele, kui:
  1) teenuse müügimaht on muutunud rohkem kui 10%;
  2) vee- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid ja tõusnud teenuse osutamise kulud;
  3) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud maksed on muutunud.

  (4) Teenuse hinda reguleeritakse mitte tihedamini kui kord aastas

§ 3.   Teenuse hinna kehtestamine ja avalikustamine

  (1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab Laekvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust osutava ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja) esitatud kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Teenuse hinna kehtestamiseks esitab vee-ettevõtja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) teenuse eeldatavat mahtu Laekvere vallas;
  2) teenuse hinna põhjendust ja võrdlus eelneva perioodi tegelike kuludega ning hinna kalkulatsiooni.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid, hinnakujundust puudutavaid andmeid, kusjuures vee-ettevõtja peab need esitama seitsme kalendripäeva jooksul.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega teha esitatud taotluses muudatusi ja täiendusi.

  (5) Vallavalitsus on kohustatud tegema otsuse hinna kehtestamise või taotluse tagasilükkamise kohta ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (6) Vallavalitsusel on õigustaotlus tagasi lükata, kui:
  1) vee-ettevõtja esitatud hinnataotlus ei vasta käesolevas korras kehtestatud nõuetele;
  2) vee-ettevõtja ei ole esitanud vallavalitsusele tähtaegselt käesolevas paragrahvis lõikes 3 nõutud andmeid.

  (7) Vallavalitsus avalikustab muudetud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna vähemalt üks kuu enne jõustumist.

§ 4.   Tasu võetud vee eest ja tasu heitvee ärajuhtimise eest

  (1) Tasu võetud vee eest ja tasu heitvee ärajuhtimise eest (edaspidi tarbimistasu) kehtestatakse võetud vee ja ärajuhitud heitvee kuupmeetri kohta.

  (2) Tarbimistasu arvestamise aluseks on kliendi poolt tarbitud veekogus, mida mõõdetakse veearvestiga või õigusaktides ettenähtud juhtudel määratakse kindlaks tarbimisnormide alusel (kinnitatud Eesti Vabariigi Elamuameti 26. veebruari 1993 käskkirjaga nr 19). Heitveekogus kommunaaltarbijatele loetakse võrdseks tarbitud vee kogusega. Asutuse ja ettevõtete heitvee ja sademevee kogused mõõdetakse või määratakse kindlaks kahepoolsete lepingutega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 22. veebruari 2000 määrus nr 5 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Margo Klaasmägi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json