Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Pärnu linna linnavara registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 58

Pärnu linna linnavara registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2003 nr 32
jõustumine 01.07.2003

Määrus kehtestatakse andmekogude seaduse § 44 ja Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr22 kinnitatud “Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra” §l lõike2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri pidamise eesmärk

  Pärnu linna linnavara register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille eesmärgiks on:
  1) Pärnu linna omandis olevate kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste üle arvestuse pidamine;
  2) Pärnu linna omandis olevate vallasasjade ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste (edaspidi § 1 punktid 1 ja 2 kokku nimetatud linnavara) üle arvestuse pidamine;
  3) linnavara otstarbeka kasutamise ja säilivuse jälgimine;
  4) informatsiooni kogumine ja väljastamine linnavara kohta.

§ 2.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on “Pärnu linna linnavara register”.

§ 3.   Registri pidamine

  Registri pidamine toimub vastavalt andmekogude seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teabe seadusele, muudele Eesti Vabariigi ning Pärnu linna õigusaktidele ja käesolevale põhimäärusele.

2. peatükk Registri organisatsiooniline struktuur ja põhiülesanded 

§ 4.   Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Registri omanik on Pärnu linn.

  (2) Registri vastutav töötleja on Pärnu Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja), kes
registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Pärnu linna õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist;
  5) korraldab kasutajate haldamist;
  6) tagab volitatud ametnikele juurdepääsu ametialaseks kasutamiseks mõeldud andmetele;
  7) haldab registris kasutatavaid klassifikaatoreid;
  8) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  9) peab järelevalvet registri pidamise üle;
  10) tagab registri kaitsmise abinõud;
  11) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registri volitatud töötleja on Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond (edaspidi volitatud töötleja), kes registri pidamisel:
  1) töötleb, sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  3) teostab registri arendustöid;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  5) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Vastutava ja volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

3. peatükk Registriandmete esitamine, registrisse kandmine ja ebaõigete andmete parandamine 

§ 5.   Andmete esitajad

  (1) Registrisse kantavate andmete esitajateks ja vastutavateks esitatud andmete õigsuse eest on linnavalitsuse struktuurüksused (edaspidi linnavara valitsejad), kelle valduses on linnavara.

  (2) Linnavara valitsejad on kohustatud esitama volitatud töötlejale andmed registrisse kandmisele kuuluva linnavara omandamisest, kasutusse andmisest, linnavarale tehtud parendustest ja muudest linnavara koosseisus toimunud muudatustest iga kalendrikuu kohta järgmise kuu 10.-ndaks kuupäevaks.

  (3) Linnavara valitsejad esitavad iga aasta 20.-ndaks veebruariks registrile nimekirja eelneva aasta 31. detsembri seisuga tema valduses oleva linnavara ning sellele arvestatud kulumi kohta.

§ 6.   Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Registrisse tehtavate kannete aluseks olevateks dokumentideks on Pärnu linnavolikogu jõustunud otsus, Pärnu linnavalitsuse jõustunud korraldus, Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistamisotsus, Pärnu maakatastri õiend, notariaalselt tõestatud leping, kasutusleping, linnavara valitsejate teade linnavaraga toimunud muudatustest vastavalt Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjades sätestatule.

§ 7.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Registri volitatud töötleja on kohustatud 5 tööpäeva jooksul arvates registrisse kandmisele kuuluvate andmete esitamise päevast kandma andmed registrisse või teatama sama tähtaja jooksul puudustest esitatud andmetes.

  (2) Registrisse kandmisel antakse linnavarale kordumatu registrikood.

  (3) Registri volitatud töötleja õigusi teostab Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna linnavara teenistuse registripidaja, kes:
  1) teostab andmete töötlemist (sh. andmete kogumist, sisestamist, salvestamist, korrastamist, muutmist, nende kohta päringute teostamist, nendest väljavõtete tegemist);
  2) kontrollib talle esitatud andmete õigsust ning teeb andmete täpsustamiseks vajalikke järelepärimisi. Ebaõigete andmete ilmnemisel informeerib koheselt andmete esitajat, kes otsustab andmete parandamise vajaduse;
  3) uuendab või muudab registris olevaid andmeid jooksvalt, vastavalt andmete esitajatelt saadud andmetele, kandes andmed registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates andmete saabumisest või pärast järelepärimisele vastuse saabumist;
  4) arvab kehtetuks muutunud andmed välja põhiregistrist ja kannab arhiivi;
  5) kustutab ebaõiged andmed registrist;
  6) teatab andmete esitajale linnavarale omistatud registrikoodi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates andmete registrisse kandmisest.

§ 8.   Ebaõigetest andmetest informeerimine

  Ebaõigete registrisse kantud andmete ilmnemisel on ebaõigete andmete avastaja kohustatud sellest koheselt teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust.

4. peatükk Registri ülesehitus ja pidamise viisid 

§ 9.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise organisatsiooniga ja mitmekihilise arhitektuuriga infotehnoloogilise andmebaasina, mis jaguneb:
  1) põhiregister – sisaldab andmeid linna omandis oleva linnavara kohta;
  2) arhiiv – sisaldab andmeid linna omandis olnud linnavara kohta.

  (2) Registri andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud linnavararegistri pidamiseks, et täita registripidamise eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) andmed linnavara valitseja kohta;
  2) andmed otsese valdaja ja kaudse valdaja kohta;
  3) andmed linnavara kohta;
  4) andmed linnavara koormamise kohta;
  5) andmed linnavara võõrandamise ja kõlbmatuks tunnistamise kohta.

  (2) Registrisse kantakse linnavara valitseja kohta järgmised andmed:
  1) valitseja nimi;
  2) aadress;
  3) telefon;
  4) faks;
  5) juhi nimi.

  (3) Registrisse kantakse otsese ja kaudse valdaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) aadress;
  4) telefon;
  5) faks;
  6) juhi nimi.

  (4) Registrisse kantakse linnavara kohta järgmised andmed:
  1) Linnavara valitsejad esitavad registrisse kantava linnavara kohta järgmised andmed – nimetus koos seda vara iseloomustavate põhitunnustega (komplekti korral ka sinna kuuluvate varade loetelu), aadress või asukoht, soetamise kuupäev, soetamismaksumus, kulumi norm aastas (käesoleva lõike punktide 2 ja 3 juures täiendavalt ei korrata).
  2) kinnisvara
maa – kinnistu, katastriüksuse, korteriomandi registriosa number; kinnistamise kuupäev; katastritunnus; sihtotstarve; ehituskrundi number; pindala; maa maksustamishind; kinnistusraamatusse kantud asjaõigused.
  3) vallasvara:
a) hooned ja hoonete osad – ehitusaasta, linna omandisse kuuluva mõttelise või reaalosa suurus, mitteeluruumi number, üldpinna suurus, korrus, hoonetega seotud lepingud, mitteeluruumil lasuvad keelud;
b) elumajad ja elumajade osad – ehitusaasta, linna omandisse kuuluva mõttelise või reaalosa suurus, korterite arv, üldpinna suurus, eluruumidega seotud lepingud, eluruumil lasuvad keelud;
c) rajatised
- sõiduteed, kõnniteed, parklad;
- kanalisatsiooni-, soojus-, vee- ja sadeveetrassid, kraavid, truubid, valgustussüsteemid;
- sillad;
- pargid, haljasalad;
- muud maarajatised
d) masinad ja seadmed:
- meditsiiniseadmed;
- uurimisaparatuur;
- laboratooriumiseadmed;
- muud masinad ja seadmed
e) inventar:
- bürooseadmed;
- mööbel;
- majandusinventar;
- tööriistad ja seadmed;
- arvutid ja tarvikud;
- muu inventar.
f) transpordivahendid:
- sõiduautod – mark, mudel, töömaht, võimsus, registreerimise number;
- bussid – mark, mudel, töömaht, võimsus, registreerimise number;
- veoautod – mark, mudel, töömaht, võimsus, registreerimise number;
- veesõidualused – mark;
- muud transpordivahendid – mark, registreerimise number.
g) kunsti- ja muud mitteamortiseeruvad väärtused:
- kunstiväärtused (monumendid, skulptuurid);
- raamatukogufond;
- muud mitteamortiseeruvad väärtused.
h) aktsiad, osad (osamaksud) – äriühingu registrikood, liik, nimiväärtus, arv, summa, õiguste tekkimise alus, nõukogu liikmed või aktsionäri õiguste teostaja.

  (5) Registrisse kantakse linnavara kasutusse andmisega, piiratud asjaõigusega koormamisega seotud lepingud:
  1) liik (hoonestusõiguse-, servituudi-, üürilepingud jne);
  2) lepingu number
  3) lepingu objekt;
  4) hoonestaja;
  5) hoonestusõiguse tasu;
  6) üürimäär;
  7) üüri summa kuus;
  8) tähtaeg – alguse ja lõpu kuupäev;
  9) lepingupoole andmed;
  10) ennetähtaegne lõpetamine.

  (6) Registrisse kantakse linnavara võõrandamise ja kõlbmatuks tunnistamise kohta järgmised andmed:
  1) võõrandmise andmed (liik, kuupäev, vastava dokumendi andmed);
  2) kõlbmatuks tunnistamise alusdokumendi number ja kuupäev.

§ 11.   Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

5. peatükk Juurdepääs andmetele ja nende väljastamine 

§ 12.   Juurdepääs andmetele

  Registri andmed on avalikud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

§ 13.   Andmete väljastamine

  (1) Registrist väljastatakse andmeid registri vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema märgitud, millises vormis soovib andmete taotleja andmeid saada, andmete taotleja nimi ja kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (2) Registriandmed väljastatakse viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise kirjaliku taotluse esitamist.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus registriandmeid väljastada vastavalt kirjalikus taotluses väljendatud vormile kas elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Registriandmete väljastamine on tasuta.

6. peatükk Andmete säilimise ja kaitsmise kord 

§ 14.   Registri andmete säilimise tagamine

  (1) Registri andmete säilimise tagamiseks korraldab vastutav töötleja registriandmetest turvakoopiate tegemise. Igapäevased ja igakuised turvakoopiad tehakse Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistuses olevate vahenditega ülekirjutatavatele andmekandjatele ning need säilitatakse Pärnu Linnavalitsuse kantselei infotehnoloogia teenistuses.

  (2) Volitatud töötleja korraldab registriandmete arhiivikoopia tegemise. Arhiivikoopia tehakse üks kord aastas seisuga 1. jaanuar. Arhiivikoopia tehakse püsivatele andmekandjatele. Arhiivikoopia kuulub alalisele säilitamisele vastutava töötleja juures.

§ 15.   Registri andmete kaitsmine

  Vastutav töötleja koostab andmete kaitse tehniliste ja organisatsiooniliste abinõude kava, millega tagatakse registri kaitsmise abinõud, et oleks välistatud:
  1) kõrvaliste isikute juurdepääs andmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele;
  2) andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine või kustutamine;
  3) andmete omavoliline salvestamine ja nende muutmine või kustutamine;
  4) andmetöötlussüsteemi omavoliline kasutamine andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;
  5) andmete mittesihipärane töötlemine;
  6) andmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel andmete omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine ning kustutamine;
  7) kõrvaliste isikute juurdepääs turva- ja arhiivikoopiatele;
  8) andmesaajate juurdepääs neile mittelubatud kättesaadavusega andmetele.

7. peatükk Järelevalve registri pidamise üle 

§ 16.   Järelevalve teostamise kord

  (1) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

8. peatükk Registri finantseerimine, likvideerimine 

§ 17.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Pärnu linna eelarvest.

§ 18.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Pärnu Linnavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse või reorganiseeritakse andmekogude seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 20. novembri 1997 määrus nr 40 “Linnavararegistri pidamise põhimääruse kinnitamine”.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json