Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Majandus- ja eelarvekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 64

Majandus- ja eelarvekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 28 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tegevuse õiguslik alus

 (1) Majandus- ja eelarvekomisjoni ( edaspidi komisjoni) töökord määrab kindlaks komisjoni moodustamise korra, õigused ja kohustused.

 (2) Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kanepi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja käesolevast töökorrast.

§ 2.  Koosseis

 (1) Komisjoni kuulub 5 hääleõiguslikku liiget.

 (2) Komisjoni esimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast.

 (3) Komisjoni koosseis moodustatakse komisjoni esimehe ettepanekul ja kinnitatakse vallavolikogu otsusega.

 (4) Komisjon võib teha volikogule ettepaneku komisjoni aseesimehe valimiseks.

§ 3.  Tegevuse valdkonnad ja pädevus

 (1) Komisjoni põhiülesanne on valla majanduslikule arengule, eelarve ja maksupoliitika väljatöötamine ning elluviimisele kaasaaitamine.

 (2) Komisjon aitab kaasa valla eelarve koostamisele, jälgib selle täitmist ja teeb majand eelarve muutmiseks.

 (3) Komisjon koostab eelarve ettevalmistamise töögraafiku.

 (4) Komisjon osaleb valla arengukava koostamisel ja täiendamisel.

 (5) Komisjon teeb ettepanekuid ja osaleb valla ettevõtluse arendamisel.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus nõuda allasutustelt järgmise aasta eelarvete esitamist jooksva aasta 01. novembriks.

 (2) Komisjonil on õigus nõuda vallavalitsuselt eelneva kolme aasta eelarve kulude proportsioonid, eelmise aasta täitmise aruanne ja investeeringute aruanne.

 (3) Komisjonil on õigus koos vallavalitsusega alaeelarvete läbivaaatamisel kontrollida eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust ja nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele, samuti hindab komisjon eelnõusse lülitatud kulude otstarbekust.

 (4) Komisjonil on õigus koos vallavalitsusega koostada omatulude plaan.

§ 5.  Komisjoni kohustused

  Komisjon vaatab läbi eelarve projekti kohta esitatud muudatused ja ettepanekud, viib need parandused sisse ja esitab volikogule.

§ 6.  Töökorraldus

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosolek on üldjuhul avalik, kui komisjon ei ole otsustanud teisiti.

 (3) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees.

 (4) Komisjoni esimehe puudumisel asendab teda aseesimees.

 (5) Komisjon valib oma liikmete hulgast protokollija.

 (6) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

 (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks komisjoni liiget ja esimees.

 (8) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

 (9) Komisjoniliikmete eriarvamus kantakse protokolli ning see tehakse teatavaks vallavolikogu istungil vastava küsimuse arutelu käigus.

 (10) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollid säilitatakse vallavalitsuse kantseleis.

§ 7.  Reorganiseerimine ja likvideerimine, töökorra muutmine

  Komisjoni reorganiseerimine ja likvideerimine, selle koosseisu ja põhikirja muutmine toimub komisjoni või vallavolikogu esimehe ettepanekul.

§ 8.  Volituste kehtimine

  Komisjoni volitused kehtivad uue majandus-ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamiseni.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2006. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees