Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Hanila valla lisatingimustega kehtestamine

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 86

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Hanila valla lisatingimustega kehtestamine

Vastu võetud 07.03.2013 nr 61

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 365, § 62 lõike 1 punkti 1 ja «Jäätmeseaduse» § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.  Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirja koos Hanila valla lisatingimustega kehtestamine

 (1) Kehtestada Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri vastavalt lisale 1.

 (2) Kehtestada Hanila valla lisatingimused vastavalt lisale 2.

§ 2.  Vormide kehtestamine

  Kehtestada alljärgnevad vormid:
 1) taotlus korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (lisa 3);
 2) taotlus hooajaliseks vabastuseks korraldatud jäätmeveost (lisa 4);
 3) korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kirjalik selgitus oma jäätmete käitlemise kohta (lisa 5);
 4) kokkulepe segaolmejäätmete konteineri ühiskasutuseks (lisa 6).

§ 3.  Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Olavi Vainu
Volikogu aseesimees

Lisa 1 Jäätmehoolduseeskiri

Lisa 2 Hanila valla lisatingimused

Lisa 3 Taotlus liitumisest vabastamiseks

Lisa 4 Taotlus hooajaliseks vabastuseks

Lisa 5 Selgitus jäätmete käitlemise kohta

Lisa 6 Kokkulepe konteineri ühiskasutuseks

/otsingu_soovitused.json