HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 91

Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2013 nr 89

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Sillamäe linna üldhariduskoolide (edaspidi kool) õpilaste koolilõuna kulude riigieelarve vahenditest katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna kulude katmine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarvest eraldatud toetuse ülejäävat raha võib kooli direktor kooskõlastatult kooli hoolekoguga kasutada koolide 1.-9. klasside õpilaste toitlustamisega seotud täiendavate kulude katmiseks.

  (3) Koolilõuna toitlustamist korraldavad koolide direktorid, sealhulgas sõlmivad seaduses sätestatud tingimustel ja korras vajalikke lepinguid, korraldavad toitlustatud õpilaste arvestust ning teostavad muid koolitoitlustamisega seotud toiminguid.

  (4) Koolilõuna kulude korraldamise eest vastutab ja teostab kontrolli kooli direktor ning koolilõuna maksumuse eest tasumist korraldab vastavalt koolide poolt kooli toitlustusteenuse osutajaga sõlmitud lepingutele Linna Raamatupidamine.

  (5) Kool esitab Linna Raamatupidamisele iga kuu viiendaks kuupäevaks eelmise kuu koolilõuna toetuse kasutamise aruande vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 3.   Koolilõuna kulude õigsuse kontrollimine

  Koolilõuna kulude kasutamist ja õigsuse kontrolli teostavad Sillamäe Linnavalitsuse sisekontrolli teostavad teenistujad.

§ 4.   Hoolekogude õigused

  Kooli hoolekogul on õigus kontrollida koolitoidu kvaliteeti ja teha ettepanekuid kooli direktorile toitlustamisega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a määrus nr 72 „Sillamäe linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (KO 2008, 15, 245).

Inna Nazarova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json