HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2013, 92

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 26.02.2013 nr 93

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 88 „Sillamäe Lasteaia Rukkilill põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 „Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 85 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 86 „Sillamäe Lasteaia Päikseke põhimäärus“ § 9 lõike 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 84 „Sillamäe Lasteaia Helepunased Purjed põhimäärus“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Sillamäe linna lasteaedade (edaspidi lasteaed) pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärad.

  (2) Pedagoogide hulka kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhatajad ja õpetajad.

  (3) Õpetajate hulka kuuluvad:
  1) õpetaja;
  2) eesti keele õpetaja;
  3) muusikaõpetaja;
  4) liikumis- ja ujumisõpetaja;
  5) õpetaja-logopeed.

§ 2.   Lasteaia direktori palgamäär

  Lasteaia direktori palgamäära kehtestab Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.   Lasteaia direktori asetäitja ja õpetajate palgamäärad

  (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäärad on järgmised:
  1) nooremõpetaja – 473 eurot;
  2) õpetaja – 593 eurot;
  3) vanemõpetaja – 635 eurot.

  (2) Lasteaia õppealajuhataja ja õpetajate palgamäärad ja koosseisu kehtestab lasteaia direktor, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud õpetaja palga alammäärast, Haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud personali miinimumkoosseisust ja lasteasutuse eelarvest.

§ 4.   Palga alammäärade rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud palga alammäärasid rakendatakse õpetajatele, kellel on kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus.

  (2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palga alammäär on kuni 10% madalam sama ametijärku omava kõrgharidusega õpetaja palgamäärast.

  (3) Pedagoogina töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, palga alammäär on kuni 10% madalam nooremõpetaja palgamäärast.

§ 5.   Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest

  (1) Pedagoogidele võib määrata lisatasu täiendavate töötulemuste täitmise ja tulemusliku töö eest.

  (2) Lasteaia direktorile võib määrata lisatasu või preemia tulemusliku töö eest ning ühekordseid toetusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest pedagoogidele lisatasu maksmise määraks kuus on kuni 50% tema palgamäärast.

§ 6.   Tasu eesti keeles õpetamise eest ning eesti õppekeelega lasteaedades

  (1) Lasteaias, kus õppekeel ei ole eesti keel, võib suurendada kõrgtasemel eesti keelt valdava või eesti keeles hariduse omandanud eesti keele õpetaja ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära sõltuvalt kvalifikatsioonist kuni 20%.

  (2) Eesti õppekeelega lasteaias võib suurendada pedagoogi ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära kuni 20%.

  (3) Lasteaias, kus põhimäärusega on lubatud avada eestikeelseid rühmi, võib suurendada pedagoogi ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära kuni 20%.

§ 7.   Lisatasude määramine

  (1) Lisatasude, preemiate ja toetuste määramine toimub lasteaia aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires.

  (2) Lasteaia direktorile otsustab lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse määramise Sillamäe linnapea.

  (3) Lasteaia pedagoogidele otsustab lisatasude määramise lasteaia direktor.

§ 8.   Koondandmik

  (1) Lasteaia direktor koostab pedagoogide kohta koondandmiku, mille koostamise aluseks on lasteasutuse õppekava ning lasteaia aastaeelarves töötasudeks määratud summa.

  (2) Lasteaed esitab koondandmiku 1. oktoobriks ja 1. märtsiks linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ning Linna Raamatupidamisele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 30. aprilli 2009. a määrus nr 120 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ (KO 2009, 85, 1200).

Inna Nazarova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json