HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 5

Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus

Vastu võetud 26.02.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Emmaste Lasteaed Naksitrallid (edaspidi Lasteaed) on koolieast noorematele, eelkõige pooleteist kuni 7-aastastele lastele, kelle elukoht on Emmaste valla haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

§ 2.   Lasteaed on vallavalitsuse haldusalas tegutsev vallaasutus, mis on loodud toetama lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Lasteaia tegevuse aluseks on vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava, mis on valla arengukava osaks.

§ 3.   Oma tegevuses juhindub Lasteaed Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Emmaste Vallavolikogu ning vallavalitsuse otsustustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteaia põhiülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

  (1) Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

  (2) Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

§ 5.   Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 6.   Lasteaed asub Hiiu maakonnas Emmaste vallas Emmaste külas.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 7.   Lasteasutuse koosseisus töötavad kolm rühma:

  (1) Sõimerühm kuni 3 aastastele lastele.

  (2) Üks noorem aiarühm 3-5 aastastele lastele.

  (3) Üks vanem aiarühm 6-7 aastastele lastele.

  (4) Vastavalt võimalusele ja vajadusele võib vallavalitsus direktori ettepanekul moodustada sobitusrühma, pererühma või liitrühma või teisi vajadustest tulenevaid lasteaiarühmi.

  (5) Lasteasutuse saali ja ruume võivad kasutada vallavalitsuse loal huvialaringid, beebikool jne.

  (6) Rühmade maksimaalne täituvus on 16 last.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 8.   Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

§ 9.   Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 10.   Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava ning Hiiumaa kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

§ 11.   Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 12.   Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kogu Emmaste valla territoorium. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi ja garantiikirja olemasolu lapse elukohajärgselt omavalitsusel kohatasu maksmise kohta.

§ 13.   Lastel on Lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 14.   Vanematel on õigus:

  (1) Tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal Lasteaia päevakava järgides.

  (2) Nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele.

  (3) Tutvuda Lasteaia õppe- ja päevakavaga.

  (4) Saada teavet Lasteaia töökorralduse kohta.

§ 15.   Vanemad on kohustatud:

  (1) Looma lapsele soodsad kodupoolsed tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks Lasteaias.

  (2) Kinni pidama Lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 16.   Lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 17.   Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali koosseisu määrab Lasteaia direktor, lähtudes haridusministri määrusega kinnitatud personali miinimumkoosseisust.

§ 18.   Majandamist tagavate ja õpetajaid abistavate töötajate tööülesanded määratletakse nendega sõlmitavates töölepingutes.

§ 19.   Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

§ 20.   Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 21.   Lasteaia töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia direktor.

§ 22.   Lasteaia direktor

  (1) Direktori ülesanne on tagada Lasteaia tulemuslik töö ja juhtida Lasteaia tegevust koostöös pedagoogide ja hoolekoguga. Direktor on Lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid Lasteaia valdamisele antud varaga vastavalt volikogu poolt kehtestatud vallavara haldamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Direktor vastutab Lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti koheselt teatama kirjalikult Lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (6) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 23.   Pedagoogid

  (1) Pedagoogidena käsitatakse direktorit, tema asetäitjat õppe- ja kasvatusalal ning õpetajaid.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest Lasteaias.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama Lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate Lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Pedagoogid kuuluvad Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 24.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd Lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Lasteaia iga rühma lapsevanemad valivad iga õppeaasta algul hoolekogu koosseisu vähemalt ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi Lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Hoolekogul on õigus saada Lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe ettepanekul.

  (7) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

5. peatükk RAHASTAMINE 

§ 25.   Lasteaia valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 26.   Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu. Lasteaia raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses.

§ 27.   Lasteaia rahastamine toimub:

  (1) Vallaeelarve vahenditest.

  (2) Vanemate poolt kaetavast osast.

  (3) Annetustest ja sihtotstarbelistest maksetest.

  (4) Muudest allikatest.

6. peatükk ARUANDLUS 

§ 28.   Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid Eesti Vabariigi ja Emmaste valla õigusaktide alusel.

§ 29.   Lasteaial on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

§ 30.   Lasteaed on aruandekohustuslik Emmaste Vallavalitsuse ees.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 32.   Lasteaia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja Lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 33.   Käesolevas põhimääruses reguleerimata küsimused lahendatakse lähtudes seadustest.

§ 34.   Muudatusi käesolevas põhimääruses teeb Emmaste Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul..

§ 35.   Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 34 „Emmaste lasteaia Naksitrallid põhimäärus“.

Ülo Kikas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json