Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 12

Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 05.03.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab valla eelarvest makstavate ning riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud toimetulekutoetuse ja hooldajatoetuse vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise korra (edaspidi kord).

 (2) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Palupera Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Korras nimetatud toetusi on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Palupera vallas, va määruses sätestatud erandid.

 (4) Valla eelarvest makstavate toetuste määrad kehtestab Palupera Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.  Mõisted

  1) Palupera valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Palupera vald;
 1) Palupera valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Palupera vald;
 2) Toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 3) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või esemeline toetus;
 4) Vähekindlustatud perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe (2,0) kordset määra;
 5) Lasterikas pere on pere, kus on 4 või enam kuni 18-aastast last;
 6) Puudega lapse pere on raske või sügava puudega last kasvatav pere;
 7) Laps on Eesti vabariigi seaduse § 2 alusel kuni 18.aastane inimene;
 8) Ravi ja rehabilitatsioonivahend on raviks vajalik meditsiiniline instrument, aparaat, seade, materjal või muu ese, mille abil on võimalik ravida tekkinud või kaasasündinud haigust või vigastust või mille kasutamine parandab operatiivse või medikamentoosse ravi tulemust.

2. peatükk Valla eelarvest makstavad toetused 

§ 3.  Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid

  Valla eelarvest makstakse alljärgnevaid toetusi:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) ranitsatoetus;
 4) koolilõpetaja toetus;
 5) õppetoetus;
 6) lasterikaste perede toetus;
 7) jõulupakitoetus lastele ja eakatele;
 8) kooli-, õpilaskodu- ja lasteaiatoidu toetus;
 9) eakate sünnipäevatoetus;
 10) noortelaagri tuusiku toetus;
 11) toetus puudega lapse perele;
 12) prillitoetus lastele;
 13) toetus ravikindlustuseta isikule;
 14) toetus vanaduspensionärile;
 15) ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest (eestkostjale, hooldajale), kes on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi kantud rahvastikuregistri järgi Palupera valda tingimusel, kui lapse sünni registreerimise järel jääb lapse elukohaks rahvastikuregistris Palupera vald.

 (2) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
 1) esimene osa kehtestatud määrast peale lapse sündi;
 2) teine osa lapse üheaastaseks saamisel tingimusel, et lapse ja lapsevanema elukoht on jätkuvalt Palupera vald ja juhul, kui lapsevanemal oli õigust saada sünnitoetuse 1. osa.

 (3) Sünnitoetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast lapse sündi, lisades mujal registreeritud sünni korral avaldusele sünnitõendi koopia.

 (4) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse Palupera valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele originaalsurmatõendi ja oma isikut tõendava dokumendi, olenemata taotleja elukohast.

 (2) Matusetoetust on õigustaotleda kuni üks kuu peale isiku surma.

 (3) Matusetoetuse maksab välja vallavalitsus vormikohase avalduse, isikut tõendava dokumendi ja originaalsurmatõendi alusel.

§ 6.  Ranitsatoetus

 (1) Toetust on õigus saada I klassi astuval õpilasel.

 (2) Ranitsatoetuse taotlemisel lisab taotleja avaldusele koolitõendi juhul, kui laps ei ole kantud Palupera põhikooli nimekirja. Toetust on õigustaotleda kuni 31. oktoobrini.

§ 7.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Koolilõputoetust makstakse haridusasutuse 9. ja 12. klassi ning kutseõppeasutuse ja kõrgkooli lõpetajatele, kes on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal.

 (2) Koolilõpetaja lisab avaldusele koolitõendi (diplomi või tunnistuse koopia) või kui laps on kantud kooli poolt lõpetajate nimekirja. Toetust on õigustaotleda kuni 3 kuud peale lõpetamist.

 (3) Kiitusega põhikooli, kutseõppeasutuse, hõbe- või kuldmedaliga gümnaasiumi ning kõrgkooli cum laude lõpetajale makstakse toetust kahekordses määras.

 (4) Koolilõputoetus makstakse lapse kooli lõpetamise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

§ 8.  Õppetoetus

 (1) Õppetoetust makstakse kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilasele vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud koolitõend.

 (2) Õppetoetust makstakse kaks korda õppeaastal, oktoober – november ja märts – aprill, nominaalse õppeaja jooksul.

§ 9.  Toetused lasterikkale perele

 (1) Toetust lasterikkale perele makstakse aastas kahel korral:
 1) kooliaasta alguses ja
 2) jõulude ajal.

 (2) Kooliaasta alguse puhul antakse toetust lapsevanemale, kelle lapsed alustavad 1. septembril õpinguid põhikooli, gümnaasiumi või kesk-eri õppeasutuse päevases õppevormis.

 (3) Jõulutoetust lasterikkale perele antakse detsembrikuus.

§ 10.  Jõulupakitoetus lastele ja eakatele

 (1) Jõulupakitoetus lastele on asjaline toetus, mida antakse lapse sünnist kuni põhikoolis õppivatele lastele üks kord aastas enne jõule.

 (2) Laste jõulupakisaajate nimekirja koostab sotsiaalnõunik, arvates nimekirja ka Palupera põhikoolis ja Hellenurmes asuvas lasteaias käivate rahvastikuregistri järgi teistes omavalitsustes elavad lapsed.

 (3) Jõulupakitoetus eakatele on asjaline toetus, mida antakse eakale alates 70. eluaastast. Toetuse saajate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 11.  Kooli-, õpilaskodu- ja lasteaiatoidu toetus

 (1) Vallavalitsus kannab toetuse volikogu poolt kehtestatud laste kooli-, õpilaskodu ja lasteaiatoidu maksumuse määras vastava kooli toitlustusettevõtte poolt esitatud arvete alusel viimase arvelduskontole.

 (2) Juhul kui lapsevanem on tasunud lapse toitlustuskulud ise ning tema taotlus toitlustuskulude kompenseerimise kohta rahuldatakse, kantakse toetus kuludokumentide alusel üle tema arvelduskontole.

§ 12.  Eakate sünnipäevatoetus

  Eakate sünnipäevatoetust on õigus saada isikul alates 90. eluaastast igal sünnipäeval.

§ 13.  Noortelaagri tuusiku toetus

  Noortelaagri tuusiku toetust on õigustaotleda eelisjärjekorras lasterikka või toimetulekuraskustega perede lastevanematel.

§ 14.  Toetus puudega lapse perele

  Toetust puudega lapsega perele antakse kaks korda aastas iga puudega lapse kohta (I ja II poolaastal).

§ 15.  Prillitoetus lastele

  Toetust prillide ostmiseks makstakse kuni 18. aastasele lapsele prillide soetamiseks. Avaldusele lisatakse kuludokumendi koopia ja arsti tõend.

§ 16.  Toetus ravikindlustuseta isikule

  Toetust makstakse ravikindlustusega hõivamata isikutele ravikulude tasumiseks.

§ 17.  Toetus vanaduspensionärile

 (1) Toetust makstakse üksikule lasteta vanaduspensioni saavale isikule kord aastas küttepuude soetamise või lumelükkamise toetamiseks.

 (2) Toetust makstakse kuludokumendi koopia esitamisel.

§ 18.  Ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused

 (1) Toetust on võimalik taotleda toimetulekuraskustes või erivajadustega inimestel või raskesse majanduslikku olukorda sattunud inimestel (peredel), kelle majanduslikku olukorda ei saa lahendada regulaarsete sissetulekute või teiste toetuste arvel. Toetust eraldatakse rahaliste vahendite olemasolul inimeste hädavajalike kulutuste katmiseks.

 (2) Avaldusele lisatakse kulusid ja sissetulekuid tõendavad dokumendid ning muud toetuse väljamaksmise vajadust tõendavad dokumendid.

 (3) Täiendavaid sotsiaaltoetusi võib määrata:
 1) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra (pereliikme haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju või muu ettenägematu olukord) tagajärgedega seotud kulude kandmise toetamiseks;
 2) majanduslikesse raskustesse sattunud lastega peredele kaks korda aastas, lasteta peredele üks kord aastas;
 3) ravi- ja rehabilitatsioonivahendite muretsemiseks (sh taastusravi ja haigla voodikoha maksumuse tasumiseks, toetust ei maksta breketite ja täiskasvanu prillide eest);
 4) muude erakorraliste põhjendatud kulude kandmiseks.

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel kontrollida ühekordse täiendava sotsiaaltoetuse taotluse põhjendatust, tehes selleks kodukülastusi ja nõudes välja täiendavaid dokumente.

 (5) Kriisiolukordades, kus ohus on inimese tervis, võib sotsiaalnõunik teha põhjendatud otsuse abivajajale kiireloomulise abi andmiseks (nt ravimite ostmine jmt), esitades vallavalitsusele tehtud kulutuste kohta põhjendatud selgituse.

 (6) Volikogu sotsiaalkomisjonil on õiguse rahaliste vahendite olemasolul teha vallavalitsusele ettepanekuid toetuste maksmiseks teistele majanduslikult raskesse olukorda sattunud isikutele, kellele korrast tulenevalt vallavalitsusel ei ole õigust toetust maksta.

3. peatükk Riigieelarvest kaetavate sotsiaaltoetuste maksmine 

§ 19.  Toimetulekutoetus

 (1) Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud toimetulekutoetuse vahenditest maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras toimetulekutoetus.

 (2) Toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägi korral võib vallavalitsus määrata ja maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks volikogu poolt eraldi kehtestatud korras täiendavaid sotsiaaltoetusi.

§ 20.  Hooldajatoetus

 (1) Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud hooldajatoetuse vahenditest maksab vallavalitsus alljärgnevaid sotsiaaltoetusi:
 1) hooldajatoetust raske või sügava puudega isiku hooldajale või eestkostjale;
 2) täiendavaid sotsiaaltoetusi puudega isikutele.

 (2) Hooldajatoetust määrab ja maksab vallavalitsus volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk Toetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 21.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab isik vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse ja nõutavad lisadokumendid.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

 (3) Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt, välja arvatud määruses sätestatud juhtudel.

§ 22.  Toetuse määramine

 (1) Toetust vajavate ja taotlevate isikute nimekirja koostab sotsiaalnõunik. Toetuse määramise otsustab vallavalitsus korraldusega v.a sünni- ja matusetoetus ning eakate sünnipäevatoetus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei paranda avalduses esinevaid puudusi vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul;
 3) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 5) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks 30 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

§ 23.  Toetuse maksmine

 (1) Eraldatud toetus, v.a sünni-, matusetoetus ja eakate sünnipäevatoetus, makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel toetuse saaja arvelduskontole.

 (2) Taotleja nõusolekul võib vallavalitsus makstava toetuse välja maksta taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole, teenust osutanud asutusele või muule isikule.

 (3) Sünni-, matusetoetuse ja eakate sünnipäevatoetuse maksmise otsustab sotsiaalnõunik ning toetus makstakse välja 5 tööpäeva jooksul.

§ 24.  Toetuse tagasinõudmine

 (1) Kui isik on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, tagastab isik saadu vabatahtlikult.

 (2) Kui isik keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (3) Kui toetus tuleb tagasi maksta, siis tagasimakstava toetuse suuruse määramisel arvestatakse vajadusel välja toetuse suurus ühes kalendripäevas.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 25.  Avalduste vormide kinnitamine

  Käesolevas määruses nimetatud avaldust vajavate toetuste taotlemiseks kehtestab avalduste vormid vallavalitsus.

§ 26.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Palupera Vallavolikogu 22. märtsi 2012 määrus nr 1-1/7 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees