SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suurused Palupera vallas

Sotsiaaltoetuste suurused Palupera vallas - sisukord
Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 22

Sotsiaaltoetuste suurused Palupera vallas

Vastu võetud 05.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Palupera Vallavolikogu 05.03.2015 määruse nr 1-1/5 „Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste suurused

  Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused on järgmised:
 1) sünnitoetus 300 eurot, esimene osa 150 eurot ja teine osa 150 eurot;
 2) matusetoetus 130 eurot;
 3) ranitsatoetus 65 eurot;
 4) koolilõpetaja toetus:
4.1) põhikooli lõpetajale 30 eurot;
4.2) gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetajale 40 eurot;
4.3) kõrgkooli lõpetajale 50 eurot.
 5) õppetoetus 40 eurot;
 6) toetus lasterikkale perele:
6.1) kooliaasta alguse puhul 20 eurot lapse kohta;
6.2) jõulutoetus 10 eurot lapse kohta.
 7) jõulupakitoetus:
7.1) lastele kuni 8 eurot;
7.2) eakatele kuni 5 eurot.
 8) toidutoetus:
8.1) lasteaia lapsele 0,30 eurot päevas;
8.2) õpilaskodu lapsele 2 toidukorda päevas;
8.3) koolis õpilasele riiklikust toetusest puudujääv osa.
 9) eakate sünnipäevatoetus 30 eurot;
 10) lastelaagri tuusiku toetus kuni 75 eurot aastas lapse kohta v.a sotsiaaltuusikud, mida toetatakse 100%;
 11) toetus puudega lapse perele 40 eurot aastas, esimene osa 20 eurot ja teine osa 20 eurot;
 12) prillitoetus lapsele 50% kulutusest kuid mitte rohkem kui 65 eurot aastas;
 13) majanduslikesse raskustesse sattunud perede toetus 20 eurot;
 14) ravikindlustuseta isiku toetus kuni 50 eurot aastas;
 15) toetus üksikule lasteta vanaduspensionärile kuni 100 eurot aastas;
 16) ravi- ja rehabilitatsioonivahendite toetus 50% kulutustest kuid mitte rohkem kui 65 eurot aastas;
 17) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toetus kuni 640 eurot aastas.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees