HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vaivara Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 27

Vaivara Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.01.2014 nr 3
RT IV, 29.01.2014, 7
jõustumine 01.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2015RT IV, 12.03.2015, 215.03.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Vaivara Huvikeskuse eesmärgid, ülesanded, juhataja õigused ja kohustused ning muu tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Vaivara Huvikeskus (edaspidi Huvikeskus) on Vaivara valla hallatav asutus, mille haldusalas on Olgina Rahvamaja, Sinimäe Rahvamaja, Vaivara Seltsimaja, Olgina Raamatukogu, Sinimäe Raamatukogu, Vaivara Raamatukogu, Vaivara Valla Avatud Noortekeskus.

  (2) Huvikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, UNESCO rahvaraamatukogu manifestist, kultuuripärandi kaitse rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Nimi ja asukoht.

  (1) Huvikeskuse ametlik nimetus on Vaivara Huvikeskus.

  (2) Huvikeskuse asukoht on Vaivara vald, Ida-Virumaa.

§ 4.   Sümboolika.

  Huvikeskusel on oma logo kujutisega ja nimetusega pitsat ning sümboolika. Vaivara Huvikeskuse logo kirjeldus: rukkilillesinine ketassõlg (värv: PANTONE 2925 C) on võetud Vaivara valla vapilt. Sõle kujutisest ülalpool on rahvusornamendi fragment. Huvikeskuse logona on sõlg ja rahvusornament rukkilillesinist värvi. Pitsati jäljend on ovaalse kujuga, rohelist värvi, selle keskel on ketassõlg. Kahel pool sõle kujutist on rahvusornamendi fragmendid. Pitsati jäljendil on kiri: ülal «Vaivara Huvikeskus» ja all «Ida-Virumaa».

§ 5.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Huvikeskuse eesmärk on tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, edendada tervislikku eluviisi, korraldada noorsootööd, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning vaba aja veetmist.

  (2) Tegevuse eesmärkide täitmiseks Huvikeskus:
  1) koordineerib Vaivara valla kultuurielu ja osaleb selle korraldamises, võttes arvesse mitmekultuurilise omavalitsuse eripära, vajadust korraldada lõimumisprotsesse ning tagada Eesti rahvakultuuri säilimine ja areng vallas;
  2) moodustab allüksustes taidlus- ja huviringe ning -klubisid;
  3) korraldab ülevallalisi kultuuri-, noorte- ja spordiüritusi ning osutab kaasabi koostööpartnerite poolt korraldatavate ürituste läbiviimisel;
  4) osutab raamatukogu põhiteenuseid (kohapeal kasutamine ja kojulaenutus) Vaivara valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja kasutamise eeskirjadele;
  5) komplekteerib, säilitab ja teeb avalikuks kasutamiseks mõeldud kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  6) korraldab tasuta koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
  7) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, tasulised kultuuriüritused, tasulised taidlus- ja huvialaringid või -klubid jne)
  8) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises;
  9) teeb koostööd teiste omavalitsustega, Eesti ja välismaa raamatukogudega, kultuuri-, spordi- ning noorsootööasutustega;
  10) osutab interneti teenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava juurdepääsu andmesidevõrgu kaudu;
  11) korraldab elanikele täiendõpet (kursused, õpperingid jne);
  12) korraldab noorsootööd, järgides avatud noorsootöö põhimõtteid;
  13) korraldab tervisliku eluviisi propageerimist;
  14) aitab korraldada ja koordineerida seltsitegevust valla territooriumil.

§ 6.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kellega sõlmib töölepingu vallavanem Vaivara Vallavalitsuse ettepanekul. Juhatajaga peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Huvikeskuse teeninduse korraldus, teenindatavate õigused ja kohustused kehtestatakse eeskirjades, mille kinnitab Huvikeskuse juhataja.

  (3) Juhataja:
  1) tagab Huvikeskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust Huvikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab Huvikeskust;
  3) koostab eelarve eelnõu;
  4) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  5) annab Huvikeskuse töö korraldamiseks käskkirju;
  6) esitab vallavalitsusele Huvikeskuse koosseisude ja palgamäärade eelnõu;
  7) kehtestab Huvikeskuse ajutiste lepinguliste töötajate tasumäärad;
  8) määrab Huvikeskuse tasuliste teenuste hinnad, välja arvatud ruumide kasutamise hinnad, mille hinnad kinnitab vallavalitsus.

  (4) Huvikeskuse töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus huvikeskuse juhataja ettepanekul.
[RT IV, 12.03.2015, 2 - jõust. 15.03.2015]

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Huvikeskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallas kehtestatud korrale.

  (2) Huvikeskust finantseeritakse:
  1) Vaivara valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 8.   Järelevalve ja aruandlus.

  (1) Kontrolli Huvikeskuse tegevuse üle teostatakse valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 9.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Huvikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Vaivara Vallavolikogu.

  (2) Huvikeskuse haldusalas olevate raamatukogude ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile ette vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.   Rakendussätted.

  (1) [Käesolevast tekstist väja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json