Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kernu valla lehe statuut

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kernu valla lehe statuut

Vastu võetud 15.03.2007 nr 7
RT IV, 20.05.2014, 38
jõustumine 01.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2015RT IV, 12.03.2015, 3015.03.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 3 punkti 1 ja haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 alusel
[RT IV, 12.03.2015, 30 - jõust. 15.03.2015]

§ 1.  Üldised põhimõtted

 (1) Kernu valla leht “Oma Vald” (edaspidi leht) teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet vallaelus toimuva kohta.

 (2) Leht ei tohi mingil moel piirata ega takistada info avaldamist, kui seejuures täidetakse kehtivaid õigusakte.

 (3) Lehes avaldatud teksti autor (edaspidi autor) vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Lehe väljaandmist korraldav isik (edaspidi toimetaja) kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

 (4) Leht ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada.

 (5) Leht ilmub vähemalt iga kahe kuu tagant. Eesmärgiks on lehe ilmumine igakuuliselt.

 (6) Toimetaja töölevõtmine (nimetamine, määramine) kuulub vallavanema pädevusse. Seejuures kuulab vallavanem ära toimetuse kolleegiumi arvamuse.

 (7) Lehel on toimetuse kolleegium. Toimetuse kolleegiumi ülesandeid täidab vallavolikogu alatine spordi- ja kultuurikomisjon. Toimetuse kolleegiumi ülesanne on lehe väljaandmisega seotud üldiste küsimuste, samuti kaebuste lahendamine.
[RT IV, 12.03.2015, 30 - jõust. 15.03.2015]

§ 2.  Avaldamisreeglid

 (1) Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

 (2) Konflikti sisaldava materjali puhul peab autor ära kuulama kõik osapooled.

 (3) Ei sobi rõhutada rahvust, rassi, religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust.

 (4) Kedagi ei või käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust.

 (5) Andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi.

 (6) Vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata.

 (7) Avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest peab autor kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Ohvreid ja alaealisi kurjategijaid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita.

 (8) Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.

 (9) Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada.

§ 3.  Vastulause

 (1) . Kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas lehenumbris.

 (2) Vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Vastulauseks ei saa nõuda rohkem ruumi, kui oli kasutada kriitikaks. Vastulause tuleb avaldada viivitusteta ja märgataval kujul, ilma toimetajapoolsete hinnanguliste kommentaarideta.

 (3) Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.

§ 4.  Reklaam

 (1) Reklaam ja suhtekorraldusmaterjal olgu auditooriumi jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pildist.

 (2) Valimiseelset poliitilist reklaami ei avaldata, välja arvatud juhul kui tegu on kohaliku omavalitsuse valimistega.
[RT IV, 12.03.2015, 30 - jõust. 15.03.2015]

 (3) Reklaami avaldamine on tasuline. Hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2007. a.

/otsingu_soovitused.json