Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Juuru valla arengukava 2015–2025 vastuvõtmine

Väljaandja:Juuru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2015, 45

Juuru valla arengukava 2015–2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 26.02.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 7 ja lg 8 ning Juuru Vallavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 11 „Juuru valla põhimäärus“ § 74 lg 8, § 76 lg 2 ja lg 4 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Juuru valla arengukava 2015–2025 (lisatud).

§ 2.  Arengukava avalikustamine

 (1) Vallavalitsusel avaldada valla veebilehel:
 1) arengukava 2015–2025;
 2) volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta.

 (2) Vallasekretäril esitada maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsioon arengukava vastuvõtmise kohta kahe nädala jooksul vastuvõtmisest arvates.

 (3) Selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid peavad olema avaldatud seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.

§ 3.  Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Marina Runno
volikogu aseesimees

Lisa Juuru valla arengukava 2015–2025