SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 6

Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas

Vastu võetud 26.02.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ning sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 13, § 14, § 15 p 2 ja § 23 lg 1 p 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Emmaste valla eelarvesse isikutele sotsiaalkaitseks eraldatud rahaliste hüvitiste (edaspidi toetuste) määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Vald maksab isikule või perekonnale sissetulekust sõltumatuid toetusi ning toimetulekuraskuste leevendamiseks sissetulekust sõltuvaid toetusi.

  (3) Toetuste määrad kehtestab volikogu.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses käsitletakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) t oimetulekuraskus - isiku või perekonna toimetulekut raskendav ajutine või püsiv asjaolu, mille tulemusena igapäevaelu vajaduste rahuldamine, õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine konkreetses elukeskkonnas ei ole isikule jõukohane;
  2) hüvitis - isikule rahas antav toetus või mitterahaline toetus
  3) sissetulekust sõltuv toetus - toetus toimetulekuraskustes isikule või perekonnale;
  4) sissetulekust sõltumatu toetus - toetus konkreetselt määratletud sihtrühmale;
  5) kiireloomuline toetus - toetus, mida isik vajab erakorralise või kriisiolukorra kiireks leevendamiseks;
  6) tegelik elamine – taotleja tegelik elamine valla territooriumil asuval elamispinnal.

§ 3.   Toetusele õigustatud isik

  (1) Toetust on õigustatud taotlema üldjuhul Emmaste vallas tegelikult elav isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Emmaste valla elanikuna ja isik, kes on õigustatud saama sotsiaalhoolekande teenuseid sotsiaalhoolekande seaduse § 5 alusel.

  (2) Toetust võib taotleda abivajaja huvides ka teine isik (eestkostja, hooldaja, pereliige, sotsiaaltöötaja, õpetaja, perearst vms), kui abivajaja ise mingil põhjusel ei saa või ei suuda seda teha.

2. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada perekonna sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid.

§ 5.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise kohta teeb vallavalitsus, lähtudes vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekust ja volikogu poolt kindlaks määratud toetuste piirmääradest kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Toetuse määramisel hindab sotsiaalkomisjon kaalutlusõiguse alusel toetuse taotleja individuaalset abivajadust, toimetulekuvõimet, majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust ning taotlusele lisatud dokumente.

  (3) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sissetulekut ja väljaminekut tõendavaid dokumente;
  3) kui leitakse, et taotleja või tema pereliikmete olukorda saab parandada muu abi või teenusega;
  4) taotlejal on võlgnevused valla ees.

  (4) Kui toetuse taotlejal on võlgnevusi valla ees, on vallavalitsusel õigus määrata toetus taotleja võlgnevuse katteks.

  (5) Toetuse andmise või andmisest keeldumise otsus antakse taotlejale teada vastavalt taotluses märgitud valikule, kas e-posti aadressil, posti teel või suuliselt.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel välja 30 kalendripäeva jooksul toetuse otsuse tegemisest arvates vastavalt isiku soovile arvelduskontole, teenust osutanud asutusele või sularahas.

  (2) Kiireloomuline toetus (matusetoetus) makstakse välja sotsiaalnõuniku otsuse alusel toetuse taotlemise päeval või sellele järgneval tööpäeval. Toetus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega järgneval vallavalitsuse istungil.

  (3) Kui on alust arvata, et toetust ei kasutata saaja poolt sihtotstarbeliselt, võib toetuse maksta sotsiaaltöötajale, kes kindlustab toetuse sihtotstarbelise kasutamise ning esitab aruande toetuse kasutamise kohta raamatupidamisele (arved, tasumist tõendavad dokumendid jms), millele on alla kirjutanud toetuse saaja.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 7.   Pere sissetulekust sõltumatute toetuste liigid

  Pere sissetulekust sõltumatud toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) lapse sünnipäevatoetus;
  3) matusetoetus;
  4) I klassi astuja toetus;
  5) juubelitoetus;
  6) puudega isiku hooldajatoetus;
  7) paljulapselise pere toetus.

§ 8.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus on ühekordne toetus lapse sünni puhul.

  (2) Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal, kes on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud Emmaste valla elanikuna ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Emmaste valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

§ 9.   Lapse sünnipäevatoetus

  (1) Toetust makstakse kuues osas järgmiselt:
  1) esimene osa lapse 1 aastaseks saamisel;
  2) teine osa lapse 2 aastaseks saamisel;
  3) kolmas osa lapse 3 aastaseks saamisel;
  4) neljas osa lapse 4 aastaseks saamisel;
  5) viies osa lapse 5 aastaseks saamisel;
  6) kuues osa lapse 6 aastaseks saamisel.

  (2) Toetuste osad määratakse tingimusel, kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on elanud tegelikult Emmaste vallas ja olnud vähemalt kuus viimast kuud enne tähtpäeva saabumist rahvastikuregistrisse kantud Emmaste valla elanikuna.

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks oli vähemalt kuus viimast kuud Emmaste vald.

  (2) Matusetoetus on kiireloomuline toetus, mis makstakse avalduse ja surmatõendi alusel sotsiaalnõuniku otsuse alusel matuse korraldajale, kelle elukoht rahvastikuregistrijärgselt ei pea olema Emmaste vald.

  (3) Matusetoetust on õigustaotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

§ 11.   I klassi astuja toetus

  (1) Toetust makstakse lapsevanemale, kelle laps asub õppima Emmaste Põhikooli esimesse klassi või mujal asuvasse erivajadustega lastele mõeldud õppeasutusse.

  (2) Toetust makstakse kooli poolt esitatud nimekirja alusel alates augustist.

§ 12.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetust makstakse 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 ja enama aasta juubeli korral isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Emmaste vald.

  (2) Juubelitoetuse juurde kuulub ka lillekimp või potilill.

§ 13.   Puudega isiku hooldajatoetus

  (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse täisealisele raske või sügava puudega isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Emmaste vald ja kes tegelikult elab Emmaste vallas.

  (2) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks esitab puudega isik ja tema hooldaja vallavalitsusele:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) hooldaja ja hooldatava nõusolekud;
  3) arstliku ekspertiisi otsuse hooldatavale puude raskusastme määramise kohta.

  (4) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise aluseks on valla sotsiaaltöötaja poolt täidetud puudega isiku hooldusvajaduse hindamise test.

  (5) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Emmaste vald, kuid erandina võib hooldajaks määrata ka isiku, kelle tegelik elukoht ei ole Emmaste vald.

  (6) Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine määratakse vallavalitsuse korraldusega hooldatava puudeastme kehtivuse lõpptähtajani.

§ 14.   Paljulapselise pere toetus.

  Toetust makstakse nelja ja enamat kuni 18-aastast last kasvatavale perekonnale üks kord aastas emadepäevaks.

4. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 15.   Pere sissetulekust sõltuvate toetuste liigid.

  Pere sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) lasteaias, koolis ja õpilaskodus toidu eest tasumise toetus;
  2) lasteasutuste ja õpilaskodu kohatasu toetus;
  3) ravimite ja abivahendite soetamise toetus;
  4) küttepuude toetus;
  5) hooldustoetus hoolekandeasutuses;
  6) sõidutoetus;
  7) täiendavad toetused.

§ 16.   Lasteaias, koolis ja õpilaskodus toidu eest tasumise toetus

  Toetust makstakse toimetulekuraskuses perekonnale:
  1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
  2) põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või õpilaskodus elava lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

§ 17.   Lasteasutuste ja õpilaskodu kohatasu toetus

  Toetust makstakse toimetulekuraskuses perekonnale koolieelses lasteasutuses, erivajadusega lapsele lasteasutuses või õpilaskodus elava lapse kohatasu maksumuse hüvitamiseks.

§ 18.   Ravimite ja abivahendite soetamise toetus

  (1) Toetusega kompenseeritakse osaliselt tehtud kulutused retseptiravimitele, prillidele, proteesidele ning tehniliste abivahendite ostmiseks või rentimiseks toimetulekuraskuses isikule.

  (2) Toetuse suurus otsustatakse igal juhtumil individuaalselt.

  (3) Üldjuhul kantakse proteeside, tehniliste abivahendite toetus teenust osutanud asutusele.

§ 19.   Küttepuude toetus

  (1) Toetust küttepuude ostmiseks makstakse üks kord aastas toimetulekuraskuses isikule.

  (2) Rahalise toetuse võib asendada küttepuude andmisega kehtivas toetuse määras.

§ 20.   Hooldustoetus hoolekandeasutuses

  (1) Toetust makstakse ööpäevaringset järelevalvet, hooldust ja põetust vajava isiku hoolduskulude osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses.

  (2) Toetus määratakse teenust vajavale isikule, kellel puuduvad perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi ja vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma ning isiku omavahenditest ei piisa kohamaksu tasumiseks.

  (3) Toetus kantakse teenust osutavale hoolekandeasutusele vastavalt esitatud arvele.

§ 21.   Sõidutoetus

  (1) Toetust makstakse toimetulekuraskuses, erivajadusega isikule ning puudega lapse vanemale sõidukulu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Toetust makstakse kuludokumentide alusel hädavajalike sõitude kompenseerimiseks.
( 3) Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi.

§ 22.   Täiendavad toetused

  (1) Täiendavate toetuse all mõistetakse erinevate hädavajalike kulutuste katmiseks antavat toetust, mille tagajärjel paraneb oluliselt taotleja või tema perekonnaliikmete toimetulek.

  (2) Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi.

5. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 23.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorralist toetust makstakse seoses ootamatu kulutusega nagu õnnetusjuhtum, pikaajaline haigus, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju jms.

  (2) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus lähtudes individuaalselt igast juhtumist, kulutuste või kahju suurusest.

§ 24.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Isikule tasuta vältimatu sotsiaalabi on:
  1) toidu võimaldamine;
  2) ajutise peavarju võimaldamine;
  3) riiete ja muude vajalike elatusvahendite võimaldamine;
  4) toetuse andmine vajalike kulutuste katmiseks nagu isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks jms.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 27.11.2015 määrus nr 32 „Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillist 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json