SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 7

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas

Vastu võetud 26.02.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 38 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärgiks on tagada isikule transpordivahendi kasutamise võimalus avalike teenuste saamiseks, mis tagavad isikule iseseisva toimetuleku ning reguleerida transpordivahendi osutamisega seotud kulude osaline tasumine tegelikest sotsiaaltransporditeenuse kuludest Emmaste valla eelarvest.

§ 2.   Sotsiaaltransporditeenus

  Sotsiaaltransporditeenus (edaspidi teenus) on vallale kuuluva sõidukiga transporditeenuse osutamine teenuse tellija poolt tellitud ajal, määratud sihtkohta ja tagasi. Teenuseks loetakse ka isiku tellimuste täitmist ilma isiku kaasasõiduta.

§ 3.   Teenust kasutama õigustatud isikud

  (1) Abivajavad Emmaste vallas elavad puuetega isikud, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada meditsiini- või teisi avalikke teenuseid pakkuvate asutuste teenuseid isiklikku või ühistransporti kasutades.

  (2) Erandjuhtudel muud abivajavad isikud.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja korraldamine

  (1) Teenust korraldab Emmaste Vallavalitsus.

  (2) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel.

  (3) Teenuse saamiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, naaber, hooldaja jne) vallavalitsuse sotsiaalnõunikule kirjaliku taotluse ( Lisa1) hiljemalt 3 tööpäeva, väljaspool maakonda hiljemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

  (4) Taotluse teenuse saamiseks võib esitada ka telefoni teel, mil ametnik ise täidab kirjaliku taotluse.

  (5) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest suuliselt teenuse osutamisest või keeldumisest hiljemalt taotluse esitamisele järgneval päeval.

  (6) Sotsiaalnõunikul on õigus jätta taotlus taotlemisel kohe rahuldamata, kui on tegemist korduvtaotlejaga, kellel on võlgnevused valla ees.

§ 5.   Teenuse hind

  Teenuse hinna kehtestab Emmaste Vallavalitsus.

§ 6.   Tasuta teenus

  (1) Liikumisfunktsiooni kahjustusega isikule.
Liikumisfunktsiooni kahjustusega isikuks loetakse sotsiaaltransporditeenuse mõistes isikut, kes liikumistakistusest tulenevalt ning tehnilise abivahendi kasutamisega ( ratastool) ei ole võimeline kasutama iseseisvalt isiklikku või ühistranspordivahendit.

  (2) Nägemisfunktsiooni kahjustusega isikule.
Nägemisfunktsiooni kahjustusega isikuks loetakse sotsiaaltransporditeenuse mõistes isikut, kes nägemiskahjustuse tõttu (pime inimene, kes ei näe bussi peale minna ega bussist väljuda) ei ole võimeline iseseisvalt kasutama isiklikku või ühistranspordivahendit.

  (3) Päevakeskuse külastamine.

  (4) Erandjuhul, sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, vastavalt isiku poolt esitatud põhjendatud avaldusele.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse tasu arvestus algab vallavalitsuse juurest sõiduki väljumisega teenuse taotleja asukohta ja lõpeb teenuse täitmise järel sõiduki saabumisega vallavalitsuse juurde.

  (2) Kui teenust soovivad üheaegselt mitu ühe pere liiget, esitatakse teenuse arve ainult ühele isikule, teenuse taotlejale.

  (3) Kui teenust soovivad üheaegselt mitu ühte peresse mittekuuluvat isikut, esitatakse teenuse arve igale teenust saanud isikule ning teenuse maksumus jagatakase nende vahel võrdselt kui nende asukohad ja teenuse sihtkohad on samad. Kui teenust soovivate isikute asukohad või sihtkohad on erinevad, jagatakse võrdselt see osa teenuse maksumusest, mis läbiti ühiselt.

  (4) Väjaspool maakonda lisanduvad teenuse hinnale üleveokulud praamil.

  (5) Teenuse osutaja esitab sotsiaalnõunikule kuu lõppedes sõidutabeli (Lisa 2). Sõidutabeli alusel väljastab raamatupidamine teenust saanud isikutele arved.

  (6) Teenuse saaja on kohustatud tasuma vallavalitsuse poolt esitatud arve sularahas vallavalitsuse kassasse või ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 30.11 2010.a.määrus nr 12 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas“.

  (2) Määrus jõustub 01. aprillist 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

Lisa 1 Sotsiaaltransporditeenuse taotlus

Lisa 2 Sõidutabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json