ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Emmaste vallas

Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Emmaste vallas - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 8

Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Emmaste vallas

Vastu võetud 26.02.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1p 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi kulude piirmäärad Emmaste vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramise aluseks on:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta.
  2) eluruumi üldpind normpinnana, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.
  3) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele normpind kuni 51 m².

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäärade.

  (4) Eluasemekulude arvestamise aluseks on eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Küttepuude ostmisel arvestatakse kütte ostuhind 100 % eluasemekuludesse toetuse taotlemise kuul.

  (5) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab vallavalitsus vähemalt üks kord aastas üle ja esitab vajadusel vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi kulud järgmistes piirmäärades:
  1) üür - 3 eurot 1m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1euro 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro 1 m² kohta kuus,
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 3 m³ vett inimese kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - 20 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kaugkütteta eluruum (puidu küttega ) tarbitud kütuse maksumus kuni 560 eurot aastas ning kaugkütteta eluruum (elektriküttega ) kuni 3 eurot 1m² kohta kuus.
  7) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus - statsionaarse gaasipliidiga eluruumis vastavalt kuludokumendis näidatud summale üks balloon kvartalis leibkonna kohta;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - aluseks on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud maksuteade;
  10) hoonekindlustuse kulu - kuni 0,1 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu - kompenseeritakse tegeliku kulu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 3.20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted.

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 27 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramise Emmaste vallas”.

  (2) Määrus jõustub 01.aprillist 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json