HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 9

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2016 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 4 punkti 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 1 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamist Emmaste vallas.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste kuni 18- aastaseks saamiseni ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Emmaste vald.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

§ 2.   Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse alljärgnevate teenuste osutamiseks ning arendamiseks:
  1) transporditeenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisiku teenus;
  4) psühholoogi teenus;
  5) puudega lapse eluruumi kohandamise teenus;
  6) lapse isikliku rehabilitatsiooniplaanis olevad teenused;
  7) intervallhooldus;
  8) logopeedi teenus;
  9) muud teenused või toetused, mis toetavad lapse ja tema perekonna toimetulekut.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine ja eraldamine

  (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja avalduse EmmasteVallavalitsusele koos alljärgnevate dokumentidega:
  1) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapse puude raskusastme määramise kohta;
  2) lapse isikliku rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) kuludokumendid teenuse ostmise või kulutuste kohta.

  (2) Rahaliste vahendite eraldamise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Määratud rahalised vahendid kantakse taotleja pangakontole või teenust osutava asutuse pangakontole vastavalt esitatud arvele või tasutakse sularahas.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 58 „ Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamisee tingimused ja kord”.

  (2) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json