SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 11

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 26.02.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 23 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist Emmaste vallas elavatele lastega peredele ja isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Emmaste vald.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Tugiisikuteenus on isiku või pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas.

  (2) Tugiisik on vastava ettevalmistusega isik, kes on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused.

§ 3.   Tugiisikuteenuse saaja

  Tugiisikuteenuse saajateks võivad olla:
  1) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime parandamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  2) lastega pered, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
  3) lapsevanemad, eestkostja ja perekonnas hooldaja, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  4) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendavad nende toimetulekut;
  5) isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
  6) lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama asumisel;
  7) lapsed, kes erivajadustest tingituna vajavad personaalset abistamist lasteaias või koolis.

§ 4.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja kirjeldus

  Tugiisikuteenuse eesmärgiks on teenuse saaja vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöös pere, teenuse osutaja ning sotsiaalnõuniku vahel teenuse vajaduse hindamine ja selle tulemustest lähtuvalt teenuse korraldamine;
  2) pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga;
  3) lapse õppetöös toetamine ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamine
haridusasutuses;
  4) pere juhendamine, motiveerimine, julgustamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  5) laste turvalisuse jälgimine peres;
  6) teenuse dokumenteerimine, analüüs, teenuse saajate rahuloluuuringud.

§ 5.   Tugiisikuteenuse osutaja

  (1) Tugiisikuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või kohalik omavalitsus.

  (2) Tugiisik peab olema täisealine täieliku teovõimega isik, kes on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või omab töökogemust sotsiaalvaldkonnas ning on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv teenuse saajaga.

  (3) Tugiisik ei ole kantud karistusregistrisse ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust.

  (4) Tugiisikuks ei saa olla isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

§ 6.   Tugiisikuteenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab isik avalduse vallavalitsusele.

  (2) Ettepaneku tugiisikuteenuse osutamiseks võib esitada ka lastekaitse-, sotsiaal-, haridus- või meditsiinivaldkonna töötaja.

  (3) Tugiisikuteenuse osutamine ja tugiisik määratakse sotsiaalnõuniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse saabumisest.

  (4) Tugiisikuteenust osutatakse teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas või väljaspool kodu.

  (5) Tugiisikuteenuse korraldamist koordineerib sotsiaalnõunik.

§ 7.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on teenuse saaja, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud leping.

  (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel sotsiaalnõuniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.   Tugiisikuteenuse finantseerimine

  (1) Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 26 „Tugiisikuteenuse osutamise kord.

  (2) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json