SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 13

Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2016 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Emmaste vallas.

  (2) Koduteenuse (edaspidi teenus) eesmärgiks on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

§ 2.   Teenuse saaja

  (1) Teenust osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistri andmetel elukoht on Emmaste vald ja kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid, kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kondakti saada või elavad kaugel.

  (2) Teenust osutatakse isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab hooldustöötaja, kes lähtub teenuse osutamisel käesolevast korrast, isikuga sõlmitud lepingust ja hoolduskavast.

  (2) Teenust osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb abivajajal, tema lähedastel, perearstil, sotsiaaltöötajal või teistel asjast huvitatud isikutel esitada vallavalitsusele avaldus, milles tuleb põhjendada teenuse taotlemise vajadust.

  (2) Pärast avalduse või teate saamist teeb sotsiaalnõunik koos hooldustöötajaga nädala jooksul kodukülastuse, mille käigus hinnatakse isiku abivajadust taotletavale teenusele.

  (3) Teenust puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja, tema ülalpidajate ja lähedaste tahe ning arvamus.

§ 5.   Teenuse määramine

  (1) Teenust osutatakse abivajaja soovil allkirjastatud hoolduskava ja lepingu alusel.

  (2) Hinnangu koduteenuste määramise või mittemääramise kohta annab sotsiaalnõunik vallavalitsusele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

  (3) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenuse taotleja elule või tervisele ohtlikku olukorda, osutatakse teenust koheselt ja dokumendid täidetakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (4) Teenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat hiljemalt 1 kuu jooksul arvates avalduse esitamisest.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping abivajava isiku ja vallavalitsuse vahel. Igal konkreetsel juhul määratakse teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ja käesoleva korraga.

  (2) Teenuse osutamise leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui üks aasta.

  (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

  (4) Leping lõpeb tähtaja möödumisel.

  (5) Vallavalitsusel on õigusteenuste osutamise leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
  2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
  3) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  4) muudel põhjustel.

  (6) Vallavalitsus teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamiseks kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Koduteenuste loetelu

  (1) Teenused jagunevad põhiteenusteks ja tugiteenusteks.

  (2) Põhiteenused on:
  1) Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, sealhulgas: tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojutoomine, toiduainete tuppa toomine hoidlast, abistamine söömisel, abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine, esmaste majapidamistarvetega varustamine;
  2) Eluaseme korrastamine, sealhulgas : põrandate pühkimine ja pesemine, prügiämbri tühjendamine, voodi korrastamine, tolmu pühkimine, vaipade puhastamine, pesu pesemise korraldamine;
  3) Vestlus, teabe edastamine, sealhulgas: kliendi ärakuulamine, teabe edastamine muudatustest ning täiendustest õigusaktides,mis on seotud kliendi huvidega, ajalehtede ja ajakirjade tellimine, kirjavahetuse korraldamine;
  4) Kliendi pesemine ja korrastamine, sealhulgas: abistamine pesemisel, abistamine riietumisel, väljanägemise korrastamine, pesemisvõimaluste korraldamine saunas.
  5) Abistamine eluaseme kütmisel, sealhulgas: küttematerjali tellimise ja kojutoomise korraldamine, küttematerjalide saagimise, lõhkumise ja ladumise korraldamine, küttematerjali tuppa toomine;

  (3) Tugiteenused on:
  1) Kommunaal- ja muude maksete tasumine, sealhulgas: kommunaalmaksete tasumise korraldamine, toetuste taotlemine, toetuste taotlemine, elektri-ja telefonimaksete tasumise korraldamine;
  2) Abistamine arstiabi korraldamisel, sealhulgas: arsti kojukutsumine (vajadusel arsti visiidi äraootamine), abistamine raviasutuse külastamisel, ravimite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite muretsemisel;
  3) Abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel, sealhulgas: eluaseme remondi ja pisiremontide korraldamine, olmetehnika remondi korraldamine.
  4) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel, sealhulgas: abistamine matuste korraldamisel; abistamine hooldekodusse suunamisel; muud ühekordsed asjaajamised.

§ 8.   Finantseerimine

  (1) Hooldustöötajale makstakse töötasu omavalitsuse eelarvest vastavalt sõlmitud lepingule.

  (2) Teenuse osutamise lepingu sõlminud isik tasub teenuste eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

  (3) Teenuse eest tasu vabastamise või tasu suuruse vähendamise erandjuhtudel otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul, kellele teenuse saaja esitab vastava põhjendusega avalduse.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet teenuste osutamise üle teostab sotsiaalnõunik.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 27.06.2003 määrus nr 11 “Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord.”

  (2) Määrus jõustub 01.aprillil.2016.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

Lisa 1  Kliendikaart

Lisa 2  Koduteenuste osutamise hoolduskava

Lisa 2  Koduteenuste osutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json