SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 16

Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.09.2012 nr 7
RT IV, 05.10.2012, 41
jõustumine 08.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.2016RT IV, 12.03.2016, 115.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab täiendavate sotsiaaltoetuste ( edaspidi toetus) määramise ja maksmise Viru-Nigula valla eelarvest.Täiendav sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

§ 2.  Toetusele õigust omav isik

  Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana rahvastikuregistris on Viru-Nigula vald.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) madala sissetulekuga perekonnaks loetakse perekonda, kelle sissetuleku piiriks üksi elavale isikule on 225 eurot (neto). Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist;
2) puudega lapse pere- kuni 16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last kasvatav pere;
3) puudega isik- 16-aastane ja vanem isik, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud keskmine, raske või sügav puue;
4) töövõime kaotusega isik- vähemalt 16-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud töövõime kaotuse protsent.

2. peatükk Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Toetust makstakse lapse sünni registreerinud lapsevanemale, kui laps kantakse Viru-Nigula valla elanike registrisse ja vähemalt üks vanematest on registreeritud Viru-Nigula valla elanike registris.

 (2) Toetuse määra kehtestab volikogu.

§ 5.  Koolimineku toetus

 (1) Toetust makstakse I klaasi astuja lapsevanemale, eestkostjale või lapse perekonnas hooldajale, kui lapse elukoht rahvastikuregistris on Viru-Nigula vald.

 (2) Toetuse määra kehtestab volikogu.

§ 6.  Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus

 (1) Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus määratakse vanemliku hoolitsuseta kuni 18 aastase lapse perekonnas hooldajale kui lapse elukoht rahvastikuregistris on Viru-Nigula vald.

 (2) Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 10- aastaseks saamiseni. 19- aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

 (3) Toetuse määramise ja suuruse otsustab vallavalitsus.

3. peatükk Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 7.  Toetus kooli toiduraha, lasteaia toiduraha ja õppekulude katmiseks

 (1) Toetus määratakse:
 1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse lasteaiatoidu maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;
 2) põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse koolieine maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;
 3) õppevahendite ostmiseks;
 4) ühiselamuüüri maksmiseks.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

 (2) Toetust makstakse lapsevanema, eestkostja, hooldaja või vajadusel pedagoogi põhjendatud avalduse alusel.

 (3) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.

§ 8.  Lastelaagritoetus

 (1) Lastelaagritoetust võib maksta madala sissetulekuga perede laste suviste laagrituusikute maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks kooli juhtkonna või sotsiaaltöötaja ettepanekul.

 (2) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.

§ 9.  Sõidukulude kompenseerimise toetus

 (1) Toetust on õigus taotleda töövõime kaotusega isikutel, puuetega isikutel, puuetega laste vanematel, eakatel või madala sissetulekuga peredel:
1) arsti vastuvõtule sõiduks;
2) raviasutusse või rehabilitatsiooniasutusse sõiduks.

 (2) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.

§ 10.  Muud ühekordsed toetused

  Muu ühekordne toetus määratakse madala sissetulekuga perekondadele, puuetega isikutele, töövõime kaotusega isikutele ja üksikutele vanaduspensionäridele põhjendatud avalduse alusel järgmistel juhtudel:
 1) toetus retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks üks kord kvartalis;
 2) toetus prillide soetamisel tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks;
 3) toetus proteeside ostmise, abivahendi ostmise või rentimise kulude katmiseks;
 4) toetus tasulise ravi või hoolduse ning tervist taastava tegevuse kulude osaliseks katmiseks;
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]
 5) erakorraline toetus eluasemekulude osaliseks hüvitamiseks(sh erivajadustega inimestele eluruumide ümberkohandamiseks);
 6) toetus küttematerjali muretsemiseks kuni 128 eurot üks kord kalendriaastas;
 7) toetus põlengu, vandalismi, looduskatastroofi vms juhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
 8) toetus muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

§ 11.  Matusetoetus

 (1) Toetust makstakse isiku, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Viru-Nigula vald, surma korral, kui matuse korraldajal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid matuste korraldamiseks.

 (2) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus

4. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 12.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles märgib:
 1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, aadressi, pangaarve numbri, toetuse taotlemise põhjuse;
 2) toetuse saaja perekonnaliikmete arvu.

 (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja.

 (3) Avaldusele lisatakse pere sissetuleku suurust ja töötu staatust tõendavad dokumendid ( nende olemasolul).

 (4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

§ 13.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Vallavalitsuse istungil vaadatakse läbi need jooksva kuu taotlused, mis on esitatud 20- ndaks kuupäevaks ( v.a. § 4, § 5, § 8 ja § 11 osas).

 (2) Toetuse määramise ja maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus vastava komisjoni või sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul. Toetuse määramisest keeldumise aluseks võib olla ka valla eelarves rahaliste vahendite puudumine.

 (3) Vallavalitsuse korraldusega eraldatud toetuste summa:
1) kantakse toetuse saaja pangakontole;
2) kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasumiseks;
3) makstakse sularahas välja;
4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete kompenseerimiseks, teenuse eest tasumiseks või vajalike asjade ostmiseks.

 (4) Vallavalitsusel on õigus vabade eelarvevahendite olemasolul maksta tähtpäevade puhul toetust riskigruppides olevatele isikutele.

§ 14.  Isiku taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Isiku taotlus võidakse jätta rahuldamata kui vallavalitsuse vastav komisjon leiab, et taotleja või tema perekonna kasutuses olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või tema perekonnale piisavad elatusvahendid.

 (2) Isiku taotlus võidakse jätta rahuldamata kui tal on eelnevalt võlgnevusi Viru-Nigula vallale.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise korraldus tehakse taotlejale teatavaks vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 34 lg 1 ja 2.

 (4) Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie Viru-Nigula Vallavalitsusele või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Avalduse vormide kinnitamine

  Käesolevas määruses nimetatud avaldust vajavate toetuste taotlemiseks kehtestab avalduse vormid vallavalitsus.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.