ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 17

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

Vastu võetud 25.06.2015 nr 6
RT IV, 04.07.2015, 3
jõustumine 07.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.2016RT IV, 12.03.2016, 115.03.2016, määruse pealkirjas ja tekstis on läbivalt asendatud termin "eluruumi alalised kulud" terminiga "eluasemekulud".

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Viru-Nigula vallas.

§ 2.  Eluasemekulude normpinnad

 (1) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.

 (2) Kui eluruumi tubade arv vastab pereliikmete arvule, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind. Kui üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

 (3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks arvestatakse kuni 51 m².

 (4) Eluasemekulude hüvitamine toimub toimetulekutoetuse taotleja poolt esitatud kuludokumentide alusel.

§ 3.  Eluasemekulude piirmäärad


Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) eluruumi üür kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 0,3 eurot eluruumi 1 m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 0,5 eurot 1 m² kohta kuus;
 4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 1 euro 1 m² kohta kuus ja kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumi puhul kuni 0,75 eurot 1 m² kohta kuus. Vajadusel kompenseeritakse küttekulu piirmäära ulatuses kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
 5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 eurot kuus;
[RT IV, 19.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]
 6) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 20 eurot kuus;
 7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
 8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,13 eurot 1 m² kohta kuus;
 9) hoone kindlustuse kulud kuni 0,10 eurot 1 m² kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu kuni 2 eurot ühe elaniku kohta kuus.

 (2) Eluasemekulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

 (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

 (4) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Viru-Nigula Vallavalitsus vähemalt üks kord aastas üle, esitades vajadusel Viru-Nigula Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.
[RT IV, 19.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2015.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.