SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Viru-Nigula vallas

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 19

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Viru-Nigula vallas

Vastu võetud 20.05.2010 nr 16
RT IV, 04.05.2012, 5
jõustumine 26.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.2016RT IV, 12.03.2016, 115.03.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Viru-Nigula vallas.

§ 2.  Teenuse saaja

  Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viru-Nigula vald:
 1) kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.

§ 3.  Mõisted

  Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 (1) koduteenus – kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab isikul harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla;

 (2) põhiteenus – isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;

 (3) tugiteenus – lisaks põhiteenusele osutatav koduteenus, mis soodustab isiku toimetulekut kodus ja väljaspool kodu;

 (4) sotsiaalhoolekandetöötaja – koduteenust osutav isik, kes hooldab lepingu alusel abivajavat isikut;

§ 4.  Koduteenuste osutamine

 (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale isikule üldjuhul tasuta.

 (2) Kui kõrvalabi taotleval isikul on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kes mõjuva põhjuseta ei täida ülalpidamiskohustust lähtuvalt perekonnaseadusest, rakendatakse koduteenuse osutamise eest teenustasu.

 (3) Koduteenust osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema.

§ 5.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuste taotlemiseks tuleb abivajajal, tema lähedastel, naabritel või teistel asjast huvitatud isikutel pöörduda suulise või kirjaliku avaldusega valla sotsiaalosakonda.

 (2) Pärast avalduse või teate saamist teeb sotsiaalosakonna juhataja koos sotsiaalhoolekandetöötajaga kodukülastuse, mille käigus hindab koduteenuse taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse ning täidab kliendikaardi.

 (3) Koduteenuseid puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja, tema sugulaste ja lähedaste tahe ning arvamus.

§ 6.  Koduteenuse määramine

 (1) Sotsiaalosakonna juhataja esitab vallavalitsusele taotluse ja materjalid abivajaja kohta koduteenuste osutamiseks või mitteosutamiseks.

 (2) Vallavalitsus määrab koduteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise viisi.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping vallavalitsuse ja abivajaja vahel, kus määratakse teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ja käesoleva korraga.

 (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui üks aasta.

 (3) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel ka varem, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega

 (4) Leping lõpetatakse tähtaja möödumisel, abivajaja soovi korral või kui on ära langenud koduteenuse osutamise vajadus.

§ 8.  Sotsiaalhoolekandetöötaja tegevuse alused

 (1) Sotsiaalhoolekandetöötaja allub oma töös vallavalitsuse sotsiaalosakonnajuhatajale.

 (2) Sotsiaalhoolekandetöötaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, oma ametijuhendist ja koduteenuste osutamise hoolduskavadest.

 (3) Sotsiaalhoolekandetöötajal võib olla hooldada kuni kümme kõrvalabi vajavat isikut sõltuvalt nende vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest.

 (4) Sotsiaalhoolekandetöötaja fikseerib igakordselt koduteenuse osutamise järel kirjaliku lühikokkuvõtte osutatud teenustest ja kliendi olukorrast.

§ 9.  Isikuandmete saladuse hoidmise kohustus

 (1) Koduteenuse osutamiseks kogutud andmed ei ole ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse ja Avaliku teabe seadusega.

 (2) Oma tööülesannetest sõltuvalt koduteenuste osutamise andmetega kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 10.  Koduteenuste loetelu

 (1) Põhiteenused
 1) Vestlus, teabe edastamine:
 2) Toiduainete ja tööstuskaupadega varustamine:
 3) Eluaseme korrashoidmine:
 4) Kliendi pesemine ja korrastamine:
 5) Abistamine eluaseme kütmisel.

 (2) Tugiteenused
 1) Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine:
 2) Arstiabi korraldamine:
 3) Abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel:
 4) Kevadine- ja sügisene suurpuhastus:
 5) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel:

§ 11.  Finantseerimine

 (1) Sotsiaalhoolekandetöötajat tasustatakse valla eelarvest.

 (2) Teenused on kliendile tasulised, osaliselt tasulised või tasuta.

  Koduteenuse osutamise eest makstav tasu sõltub isikule osutatava koduteenuse ajakulust.

 (3) Teenuse tunnitasu suuruse kehtestab vallavalitsus oma määrusega.

 (4) Teenuste eest tasumisel osaleb klient ja /või tema seadusjärgsed ülalpidajad. Tasuta ja osaliselt tasustatud koduteenuseid finantseeritakse valla eelarvest.

§ 12.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 26. mail 2010. a.

Lisa 1  Kliendikaart

Lisa 2  Hoolduskava