Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 20

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 31.05.2012 nr 4
RT IV, 07.06.2012, 4
jõustumine 14.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.2016RT IV, 12.03.2016, 115.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral kasutatakse rahalisi vahendeid sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks raske või sügava puudega lastele ja nende peredele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on kantud Viru-Nigula vald.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist.

 (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamise kord

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib kasutada raha alljärgnevate teenuste korraldamiseks ning arendamiseks:
 1) raske või sügava puudega lastele nende erivajadusele vastavates laagrites teenuse saamiseks:
 2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja või tugiisiku teenuse osutamiseks;
 3) raske või sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;

 4) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks;
 5) lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 6) raske või sügava puudega lastele transporditeenuse osutamiseks või transpordikulu hüvitamiseks teenuse pakkujale;
 7) raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 8) raske või sügava puudega lastele abivahendite soetamiseks ja ravimite ostmiseks.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja rahaliste vahendite eraldamine

 (1) Teenuse taotleja esitab valla sotsiaalosakonda avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Teenuse taotleja ja/või osutaja võib olla füüsiline või juriidiline isik.

 (3) Teenuse taotlejate avaldused vaadatakse läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjoni poolt vähemalt üks kord kuus. Sotsiaalkomisjon koos sotsiaalosakonna juhatajaga teevad ettepaneku vallavalitsusele teenuse osutamise või mitterahuldamise kohta. Taotluse mitterahuldamise korral keeldumine põhjendatakse.

 (4) Määratud rahalised vahendid kantakse taotleja pangaarvele või teenust osutava asutuse pangaarvele.

§ 4.  Toetamise ja maksmise kontroll

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Viru-Nigula Vallavalitsus.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 14. juunil 2012. a.