SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 21

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 12.03.2009 nr 6
RT IV, 07.05.2012, 5
jõustumine 01.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.2016RT IV, 12.03.2016, 115.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale sätestab Viru-NigulaVallavalitsuse poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise.

 (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse hooldamise eest.

 (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Viru-Nigula vald.

 (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

§ 2.  Hooldajatoetuse määr

 (1)
[Kehtetu - RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

 (2) Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 35 eurot kuus.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

 (3) Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 45 eurot kuus.
[RT IV, 12.03.2016, 1 - jõust. 15.03.2016]

§ 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja Viru-Nigula Vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 4) abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
 5) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem;
 6) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

§ 4.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

 (1) Sotsiaaltöötaja selgitab puudega lapse elukohas vastavalt hindamismetoodikale välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

 (2) Sotsiaaltöötaja koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuste taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 5.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Vallavalitsus teeb kaalutlusotsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul kodukülastusest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, sotsiaaltöötaja koostatud arvamust ning muid asjas kogutud andmed.

 (2) Vallavalitsusvõib määrata lõikes 1 nimetatud otsuses aja, millal tuleb korrata puudega lapse hooldusvajaduse hindamist.

 (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) kuni lapse puude kestuse tähtajani;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega lapse omab tähtajalist elamisluba;

 (4) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele kuni ühekordses hooldajatoetuse määras:
 1) 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest või
 2) 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

 (5) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustustuse hüvitist;
 2) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
 3) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (6) Hooldajatoetuse uueks määramiseks lõike 3 punktis 1 ja 2 sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja vallavalitsusele uue avalduse koos nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskuastme määramise kuupäevast.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust jooksva kuu eest kuni 25. kuupäevani. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani või paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhtudel hooldajatoetuse määramise otsuse kehtetuks tunnistamise kuule järgneva kuuni.

 (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

 (3) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
 5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaaltöötajat kirjalikult tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 (3) Lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Isikutele, kellele maksti kuni 28. veebruarini 2009.a puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8 lg 1 p 1 ja 2 alusel hooldajatoetust sotsiaalkindlustusameti kaudu, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist Viru-Nigula vallapoolt samade määrade alusel kuni 31. detsembrini 2009. aastal sõltumata hooldusvajaduse hindamise tulemusena tehtavast otsusest.

 (2) Lõikes 1 nimetatud isikutelt võtab vallavalitsuskuni 31. märtsini 2009.a vastu avaldusi hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks.

 (3) 1. märtsist - 31. detsembrini 2009. a viib vallavalitsuse sotsiaalosakondläbi lõike 2 kohaselt avalduse esitanud isikute hooldatavate puudega laste hooldusvajaduse hindamise ja otsustab hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise alates 1. jaanuarist 2010.

 (4) Kui lõikes 1 nimetatud isik ei ole 31. märtsiks 2009.a vallavalitsusseavaldust esitanud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks või kui hooldaja keeldub hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest, hooldajatoetust ei maksta.

 (5) Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.