SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Halliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 26

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.06.2015 nr 11
RT IV, 27.06.2015, 38
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 12.03.2016, 401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 ja § 24 alusel.
[RT IV, 12.03.2016, 4 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist isikutele ja lastega peredele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Halliste vald.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) tugiisik- tugiisikuteenust osutav isik, kes töötab lepingu alusel;
2) tugiisikuteenus- sotsiaalteenus lapsele või tema perekonnale, puudega isikule, kinnipidamiskohast vabanenutele ja teistele sotsiaalabi vajavatele isikule, et tagada vastavalt vajadusele nende arenguks soodne keskkond ja teiste inimestega võrdsed võimalused ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks ning vältida või leevendada nende sotsiaalset tõrjutust.

§ 3.  Tugiisikuteenuse eesmärk

 (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on teenuse saaja võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
1) igapäevaeluõetus nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
3) sotsiaalsete oskuste arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
4) teenuse saajaga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
5) laste ja vanemate vahel toimuvate peresiseste ühistegevuste korraldamisele kaasaaitamine;
6) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks;
7) hingelise toe pakkumine läbi aktiivse kuulamise;
8) sotsiaalhooldustöö spetsialisti informeerimine peres toimuvatest muutustest;
9) lapse turvalisuse jälgimine peres;
10) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine.

 (2) Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul abivajaja juures kodus või tugiisiku juures kodus, erandjuhtudel muudes kokkulepitud kohtades.

§ 4.  Tugiisikuteenuse sihtgrupp

 (1) Tugiisikuteenusele on õigus:
1) lapsevanemal, eestkostjal, perekonnas hooldajal ja lapsendajal, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
2) lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või turvakoduteenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama;
3) lastega peredel, kus kasvab raske või sügava puudega laps(ed);
4) isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
5) isikul, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järel.

 (2) Lapsele osutatakse tugiisikuteenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ning arvestatakse vähemalt 10- aastase lapse soovi.

§ 5.  Tugiisikuteenuse osutaja

 (1) Tugiisikuna eelistatakse üldjuhul isikut, kes on omandamas või omab pedagoogika-, sotsiaaltöö-, noorsootöö- või psühholoogia haridust või on läbinud erialase tugiisiku koolituse ja kellel on vastav tunnistus.

 (2) Tugiisik peab olema isikuomaduste poolest sobiv tugiisikuteenust osutama.

 (3) Tugiisikuks ei määrata tugiisikuteenuse saaja leibkonna- ega pereliiget.

§ 6.  Tugiisikuteenuse taotlemine ja määramine

 (1) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Halliste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) sellekohase avalduse koos olemasolevate dokumentidega, mis tõestavad vajadust teenuse järele.

 (2) Tugiisikuteenuse määramise võib algatada ka vallavalitsuse sotsiaalhooldustöö spetsialist, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul.

 (3) Sotsiaalhooldustöö spetsialist selgitab välja tugiisikuteenuse vajaduse, mahu ja eeldatava teenuse osutaja. Sotsiaalhooldustöö spetsialistil on vajaduse korral õigus nõuda asjassepuutuvaid täiendavaid andmeid või dokumente.

 (4) Tugiisikuteenust osutatakse ja tugiisik määratakse sotsiaalhooldustöö spetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse saabumisest.

 (5) Tugiisikuteenuse osutamise avaldust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena isik teenust ei vaja. Võimalusel soovitab sotsiaalhooldustöö spetsialist isiku, lapse või tema pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Halliste vallas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

 (6) Tugiisikul on õigus tugiisikuteenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui tugiisikuteenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

§ 7.  Tugiisikuteenuse osutamise leping

 (1) Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on teenuse saaja või tema seadusliku esindaja, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping, kuhu märgitakse tugiisikuteenust saavale isikule osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

 (2) Leping lõpetatakse tugiisikuteenuse vajaduse lõppemisel sotsiaalhooldustöö spetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.  Tugiisikuteenuse finantseerimine

 (1) Tugiisikuteenust finantseeritakse valla eelarvest, raske ja sügava puudega laste puhul riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt või sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõikes 4 märgitud riiklikest vahenditest.

 (2) Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

 (3) Tugiisikuteenuse hinna ja lepingu vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 9.  Aruandlus

  Tugiisik on kohustatud esitama vallavalitsuse sotsiaalhooldustöö spetsialistile töö aruande tugiisikuteenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015.