SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 30

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 3
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 30 lõike 1 punkti 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord sätestab hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Järvakandi vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud ja hooldatav ei suuda neis osaleda ja neid teostada.

 (5) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

 (6) Hooldusvajadus on isiku abivajadus hügieenitoimingutel, söömisel, riietumisel, liikumisel, juhendamisel või suhtlemisel ning järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

 (7) Hooldatava rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Järvakandi vallas.

§ 2.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse eraldamiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja avaldused, isikut tõendavad dokumendid ning otsuse puude raskusastme kohta. Järvakandi Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus nõuda avalduste kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja selgitusi.

 (2) Avalduste lahendamiseks viiakse vajadusel läbi hooldusvajaduse hindamine. Hooldus- vajaduse väljaselgitamisel võib aluseks võtta ka isiku rehabilitatsiooniplaani või arstliku ekspertiisi otsuse ja konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

 (3) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks või hooldajatoetuse määra muutmiseks või sellest keeldumiseks.

 (4) Hooldus seatakse tähtajaliselt puude raskusastme kehtivuseni ja tähtajatult määratud puude korral võib hoolduse seada tähtajatult.

 (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 3.  Hooldaja kohustused

 (1) Hooldaja on kohustatud teostama hooldust või järelvalvet lähtuvalt hooldatava vajadusest, mida ta esitas sooviavalduses hoolduse seadmisel.

 (2) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust hooldusega seotud kõikvõimalikest probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest ja muudest asjaoludest, mis takistavad hooldajal oma kohustusi täita.

§ 4.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine;
 4) hooldusvajaduse vähenemine;
 5) hooldatava või hooldaja surm;
 6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada.

§ 5.  Hooldajatoetus ja selle suurus

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus, mille maksmine määratakse kindlaks vallavalitsuse korraldusega ja makstakse kuni hoolduse lõpetamiseni.

 (2) Hooldaja toetuse suuruseks on 30 eurot, kui hooldatakse sügava puudega isikut ning 20 eurot, kui hooldatakse raske puudega isikut.

 (3) Hooldajatoetus kantakse selle saaja pangakontole või makstakse sularahas arvestatava kuu 25. kuupäevaks.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär