Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 31

Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 4
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 30 lõike 1 punkti 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja korra rahvastikuregistri alusel Järvakandi valla elanikele.

§ 2.  Sotsiaaltoetuste liigid:

 (1) ühekordne toetus;

 (2) lapse sünnitoetus;

 (3) toetus I klassi astujale;

 (4) laste toitlustamise toetus;

 (5) eakate inimeste sünnipäevatoetus;

 (6) matusetoetus;

 (7) ravikindlustamata isikute ravikulude tasumine;

 (8) tasuta talong sauna külastamiseks;

 (9) rehabilitatsiooni protsessis osalejate toidutoetus;

 (10) jõulutoetus;

 (11) hoolduskulude tasumise toetus.

§ 3.  Toetuste maksmine

 (1) Ühekordset toetust makstakse majanduslikult raskes olukorras peredele (üksikisikutele), kui pere toetamine on hädavajalik. Toetuse eraldamise aluseks on taotleja poolt vallavalitsusele esitatud kirjalik avaldus, sotsiaalkomisjoni või sotsiaalnõuniku ettepanek. Toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

 (2) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on oma elukoha registreerinud Järvakandi vallas, kusjuures üks vanematest vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul alates lapse sünni registreerimisest. Lapse sünnitoetuse suuruseks on 300 eurot iga sündinud lapse kohta. Toetust makstakse vallavanema käskkirja alusel. Toetus makstakse kahes osas järgmiselt:
 1) 150 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
 2) 150 eurot lapse ühe aastaseks saamisel lapsevanema avalduse alusel ning tingimusel, et lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukoht Eesti rahvastikuregistris on jätkuvalt Järvakandi vald.

 (3) I klassi astuja toetust makstakse Järvakandis elavatele lastele, kes asuvad õppima Järvakandi Kooli I klassi või mujal asuvasse erivajadustega lastele mõeldud õppeasutusse nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Toetuse eraldamise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja avaldus ning väljamaksmise aluseks vallavanema käskkiri. Toetuse suuruseks on 50 eurot.

 (4) Laste toitlustamise toetust määratakse lasteaias käivatele lastele ning kooli õpilastele, kes on pärit vähekindlustatud peredest. Konkreetse lapse toetamise laste toitlustamise toetuse maksmisel otsustab sotsiaalkomisjon. Toetuse eraldamise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja avaldus, millele on lisatud tõendid perekonna sissetulekute kohta viimasel kuuel kuul või sotsiaalkomisjoni ettepanek.

 (5) Eakate inimeste sünnipäevatoetust makstakse isiku 90-ndal, 95-ndal, 100-ndal ja igal sajale järgneval sünnipäeval. Toetuse suuruseks on 20 eurot, millele lisanduvad kulutused lillede ostmiseks. Eakate inimeste sünnipäevatoetust makstakse vallavanema käskkirja alusel.

 (6) Matusetoetust makstakse valla elanikku matva isiku avalduse alusel vallavanema käskkirjaga peale surma registreerimist. Matusetoetuse suuruseks on 100 eurot.

 (7) Ravikindlustamata isikute ravikulude tasumise aluseks on raviasutuse arve, mis on väljastatud vastavalt vallavalitsuse garantiikirjale.

 (8) Tasuta talonge sauna kasutamiseks eraldatakse vähekindlustatud isikutele ning peredele. Talonge väljastab sotsiaalnõunik.

 (9) Jõulutoetust eraldatakse jõulupakkide ostmiseks kodustele eelkooliealistele lastele. Toetuse saajate nimekiri kinnitatakse vallavanema käskkirjaga.

 (10) Hoolduskulude tasumise toetust eraldatakse Järvakandi Vallavalitsuse poolt hoolekandeasutusse suunatud isikute hoolduskulude tasumiseks, kui
 1) isikul puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või
 2) isiku omandis ei ole kinnis- ega olulise väärtusega vallasvara hooldekodusse asumise ajal, ega ole võõrandatud vara kolmandatele isikutele aasta jooksul enne hooldekodusse asumist või
 3) puuduvad rahalised vahendid hoolduskulude tasumiseks.
Samuti finantseeritakse Järvakandi valla poolt osaliselt isiku hoolduskulud kui isik omaste või pärijate puudumisel on pärandanud või kinkinud oma kinnis- või olulise väärtusega vallasvara Järvakandi vallale.

 (11) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse kas sularahas või ülekandega toetuse saaja pangakontole või asutusele, kes osutab taotlejale või abivajajale vajaliku teenuse.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär