SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi valla sotsiaalteenused ning nende kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2016, 32

Järvakandi valla sotsiaalteenused ning nende kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 5
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 30 lõike 1 punkti 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab rahvastikuregistri andmetel Järvakandi vallas elavatele isikutele Järvakandi valla sotsiaalteenused ning nende kasutamise tingimused ja korra.

§ 2.  Sotsiaaltransporditeenus

  Teenust osutatakse isikutele, kes puudest, kõrgest east või tervislikust seisundist sõltuvalt ei saa kasutada ühistransporditeenust ning isikul ja tema lähedastel puudub isiklik sõiduvahend. Teenus ei ole vältimatu abi korraldamiseks.

§ 3.  Teenuse tellimine

  Teenust taotlev isik või tema esindaja tellib transpordi teenuse osutajalt.

§ 4.  Teenuse eest tasumine

 (1) Maksujõuline isik tasub transporditeenuse eest 100%-liselt ise.

 (2) Vähekindlustatud isik tasub järgmiselt:
 1) ühe teenusekasutaja puhul 50% transpordi maksumusest, 50%-le taotleb isik toetust,
 2) kahe kasutaja puhul tasuvad isikud kokku 75% transpordi maksumusest, 25%-le taotlevad toetust,
 3) kolme ja enama kasutaja puhul tasuvad isikud transporditeenuse 100%-liselt ise.

 (3) Vallasisese sõidu hind on 1,0 euro.

§ 5.  Teenuse kasutamine

  Vabade kohtade olemasolul võivad tasulist teenust kasutada ka teised isikud. Teenuse maksumus on 0,20 eurot kilomeeter.

§ 6.  Koduteenus

  Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega, narkootiliste või psühhotroopsete ainetega sõltuvussuhtes olevatele isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikul perioodil ja lamajatele haigetele, kes vajavad erihooldust.

§ 7.  Teenuse osutaja

  Teenust osutavad hooldustöötajad.

§ 8.  Teenuse sisu

 (1) Koduteenus koosneb hooldustöötaja poolt osutatavatest teenustest:
- toidu ja esmaste tööstuskaupade kohaletoimetamine;
- vajaliku meditsiinilise abi organiseerimine;
- pesemisvõimaluste korraldamine;
- kommunaal- ja muude maksete tasumine;
- puude ja vee (veevärgi puudumisel) tuppa toomine;
- valmistoidu kohaletoimetamine;
- elamispinna koristamine;
- pesupesemise organiseerimine;
- asjaajamine erinevates ametiasutustes;
- hooldatava soovil sidemete pidamise võimaluse loomine ühiskondlike organisatsioonide ja kirikuga;
- võimaluse piires hooldatavaga väljas liikumine;
- kaasaaitamine abivajaja suunamisel raviasutusse, hooldekodusse või matuste organiseerimisel.

 (2) Teenuse konkreetne sisu ja maht määratakse kindlaks sotsiaalnõuniku poolt sõltuvalt kliendi toimetuleku astmest ja abivajadusest.

 (3) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse teenuse osutaja ja kliendi vahel sõlmitavas lepingus täpsustatud teenuste nimekirjas.

§ 9.  Teenuse taotlemine

  Teenuse taotleja esitab sotsiaalnõunikule avalduse teenuse saamise soovi kohta, mis on aluseks teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks.

§ 10.  Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Sotsiaalnõunik külastab teenuse taotlejat tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus, konkreetne sisu ja maht. Vajadusel arvestatakse raviarsti arvamusega.

 (2) Teenuse osutamise vajaduse, selle sisu ja mahu otsustab sotsiaalnõunik arvestades taotleja abivajaduse hindamise tulemust kuid mitte rohkem kui 1 tund kõrvalabi osutamist hooldustöötaja poolt ööpäevas.

§ 11.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on teenuse taotleja ja Järvakandi Vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne leping.

 (2) Kliendi abivajaduse muutumisel ja uue abivajaduse hindamise tulemusena koostatakse lepingu lisa, kus nimetatakse uuesti teenuse tegevused.

§ 12.  Teenuse hind

 (1) Tasulise koduteenuse hinnad ühes kuus
 1) teenuse osutamisel 1 kord nädalas 7.-;
 2) teenuse osutamisel 2 korda nädalas 14.-;
 3) teenuse osutamisel 3 korda nädalas 21.-;
 4) teenuse osutamisel 4 korda nädalas 28.-;
 5) teenuse osutamisel 5 korda nädalas 35.-

 (2) Ühekordse täiendava teenuse hind on 2.-.

§ 13.  Teenuse eest tasumine

 (1) Koduteenuse saaja või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub jooksva kuu teenuse eest hiljemalt 10. kuupäevaks.

 (2) Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib vallavalitsus vabastada isiku (makse) tasu maksmisest.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär