Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2019, 4

Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

Vastu võetud 06.03.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse ehituseadustiku § 97 lõike 1, majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 2 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 määruse nr 2 "Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine" §-ga 1.

§ 1.   Teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

  (1) Tallinna linna omandis olevate teede ohtlikele kohtadele (edaspidi tõusud) (lisa 1) kehtestatakse talvine seisunditase 4. Tõusudel kehtivad libeduse- ja lumetõrje nõuded ja lühendatud hooldustsükli ajad alljärgnevalt:
  1) libedusetõrjel on hooldustsükli aeg 30 minutit arvates libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. Kasutama peab ilmastikuoludega sobivaid kloriide või nende vesilahuseid ning meetodeid, mis tagavad libedusetõrjevahendite kiireima toime;
  2) lumetõrjel (lume ja soolalume segu eemaldamine sõiduteelt) on hooldustsükli aeg 60 minutit alates libedusetõrjest. Vajaduse korral tuleb lumetõrjega samal ajal alustada uut libedusetõrje tsüklit;
  3) pärast hooldustsükli (1 tund 30 minutit) lõppu peab sõidutee kate vastama seisunditasemele 4. Lumesaju või kestva libeduse korral tuleb libeduse- ja lumetõrjet jätkata sama sagedusega;
  4) ajavahemikul, kui ühissõidukid ei liigu (üldjuhul 00.00-05.30), tuleb tõusudel tagada libedusetõrje 30 minuti jooksul pärast libeduse teket ja lumetõrje 2 tunni jooksul pärast lumesaju algust. Sõiduteel ei tohi lume paksus ületada 4 cm;
  5) kui õhutemperatuur on alla -5 °C, on lumetõrjel hooldustsükli aeg maksimaalselt 2 tundi, punktis 4 nimetatud ajavahemikul 3 tundi. Kasutama peab sobivaid libedusetõrjevahendeid ning lumetõrje sagedus peab olema piisav, et vältida lume nakkumist teekattega.

  (2) Lisas 2 loetletud Tallinna linna omandis olevatele teedele ja teelõikudele kehtestatakse nõutavast kõrgem seisunditase.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määrus nr 53 „Tallinna linna omandis olevatele teedele nõutavast kõrgema seisunditaseme rakendamine" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json