Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla majanduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2019, 10

Viru-Nigula valla majanduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 07.03.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ § 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus, asu- ja tegutsemiskoht

  (1) Asutuse ametlik nimetus on Viru-Nigula valla majanduskeskus (edaspidi majanduskeskus).

  (2) Majanduskeskus asub aadressil Kasemäe tn 19, 44017 Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa.

  (3) Majanduskeskuse tegutsemiskoht on Viru-Nigula valla haldusterritoorium.

§ 2.   Majanduskeskuse õiguslik seisund

  (1) Majanduskeskus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Viru-Nigula valla kui avalik õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab ülesannete täitmisel Viru-Nigula valda.

  (2) Majanduskeskus on kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus ning tema kõrgemalseisev asutus on Viru-Nigula valla ametiasutus - Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Majanduskeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning majanduskeskuse põhimäärusest.

  (4) Majanduskeskuse põhimääruse, struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (5) Majanduskeskuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse majandusvaldkonna juht.

§ 3.   Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Majanduskeskusel on Viru-Nigula valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Majanduskeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika. Majanduskeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab majanduskeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Majanduskeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub majanduskeskus vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk MAJANDUSKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Majanduskeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Majanduskeskuse tegevuse eesmärgiks on valla omandis olevate ja majanduskeskuse valdusse antud maaüksuste ning hoonete ja rajatiste, transpordi- ja muude infrastruktuurirajatiste ning kalmistute korrashoiu tagamine ja haldamine.

  (2) Majanduskeskus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud vara ning korraldab vara arendamist ning parendamist.

  (3) Majanduskeskuse kaudu täidab vald ülesannet korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, kalmistumajandust ning heakorda. Ülesande täitmiseks osutab majanduskeskus valla elanikele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele ning valla osalusega ja valla poolt asutatud eraõiguslikele juriidilistele isikutele vastavaid teenuseid.

§ 6.   Majanduskeskuse ülesanded

  (1) Majanduskeskuse ülesandeks on majandusvaldkonna arendamine ning käesoleva põhimääruse §-s 5 sätestatud eesmärkide täitmine, mille teostamiseks on vajalik:
  1) majanduskeskuse valdusse antud vara nõuetekohases käibes hoidmine ja hooldamine;
  2) valla õigusaktide alusel muu vallavara hooldamine;
  3) majanduskeskuse valdusse antud vara arendamise, hoonete ja rajatiste renoveerimise ning valla õigusaktide alusel uute hoonete ja rajatiste ehitamise korraldamine;
  4) haljastus- ja heakorratööde planeerimine, teostamine ning tööde järelevalve korraldamine;
  5) valla kalmistute haldamine;
  6) valla õigusaktide alusel valla elanikele vajalike teenuste osutamine.

  (2) Majanduskeskus võib oma ülesannete täitmiseks tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

§ 7.   Majanduskeskuse õigused ja kohustused

  (1) Majanduskeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ametiasutuselt ja ametiasutuse hallatavatelt asutustelt;
  2) teha ametiasutusele ettepanekuid majanduskeskuse ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks;
  3) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega ning teiste isikutega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kaasata oma ülesannete täitmiseks vajadusel ja kokkuleppel ametiasutuse teenistujaid ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhte;
  5) anda tema valduses olevat vara kasutusse vastavalt Viru-Nigula vallavara valitsemise korrale ning sõlmida vastavaid lepinguid.

  (2) Majanduskeskusel on kohustus:
  1) kasutada vallavara sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult;
  2) täita ülesandeid kvaliteetselt;
  3) edastada ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  4) teha teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk MAJANDUSKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.   Majanduskeskuse tegevuse korraldamine

  Majanduskeskuse tegevust juhib ja korraldab asutuse juhataja (edaspidi juhataja).

§ 9.   Juhataja

  (1) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja vastutab majanduskeskuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti majanduskeskusele tema tegevuseks kasutada antud ning majanduskeskuse valdusse ülesannete täitmiseks antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Juhataja tagab majanduskeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutustega.

  (5) Juhataja:
  1) esindab majanduskeskust tööandja õigustes ning tehingute ja toimingute tegemisel;
  2) juhib majanduskeskuse majandus- ja finantstegevust lähtudes õigusaktidest ning esitab vallavalitsusele majanduskeskuse eelarve eelnõu, tagab majanduskeskuse eelarve täitmise ja vastutab eelarve täitmise eest;
  3) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid töölepingus ja majanduskeskuse põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab majanduskeskuse töötajatega töölepingud ning kinnitab tööülesannete kirjeldused;
  5) kinnitab majanduskeskuse töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab majanduskeskuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) annab majanduskeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  8) tagab majanduskeskuse tegevuse ja üldise arengu, sh töötingimuste ajakohastamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise;
  9) esitab vallavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks ning majanduskeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  10) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.   Juhataja asendamine

  (1) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (2) Juhataja äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise jms ajal) asendab juhatajat majanduskeskuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks.

  (3) Juhataja peab määrama ühe majanduskeskuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Juhataja peab majanduskeskuse töökorralduse tagama nii, et juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja tema asendaja on samal ajal ära.

§ 11.   Majanduskeskuse töötajad

  (1) Majanduskeskuse töötajateks on juhataja ja töötajad.

  (2) Majanduskeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib majanduskeskuse juhataja lepingu määratud tähtajaks.

  (4) Majanduskeskuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, tööülesannete kirjelduses, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes majanduskeskuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

4. peatükk MAJANDUSKESKUSE VARA JA FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Majanduskeskuse vara

  (1) Majanduskeskuse valduses ja kasutuses oleva vara moodustavad talle Viru-Nigula vallavara valitsemise korra alusel Viru-Nigula vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt majanduskeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Majanduskeskuse poolt vara valdamine ja kasutamine, samuti varaliste kohustuste võtmine toimub Viru-Nigula vallavara valitsemise korra alusel.

§ 13.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Majanduskeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tulu tasuliste teenuste eest.

  (2) Majanduskeskuse finantstegevust juhib majanduskeskuse juhataja. Majanduskeskuse raamatupidamist peetakse ametiasutuse kaudu.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Majanduskeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Majanduskeskus esitab vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Majanduskeskuse ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ametiasutus.

  (2) Majanduskeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama ametiasutuse määratud tähtajaks.

5. peatükk ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Majanduskeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Majanduskeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kunda Linnavalitsuse 31.08.2015 määrus nr 8 „Majanduskeskuse põhimäärus“.

§ 18.   Põhimääruse avalikustamine

  Majanduskeskuse põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.viru-nigula.ee.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json