HaridusKool

Teksti suurus:

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2020, 2

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 34 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Uulu Põhikooli (edaspidi kool) astumiseks.

  (2) Kool tagab olemasolevate õppekohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Häädemeeste vald.

  (3) Õpilaste kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ja käesolevale korrale.

  (4) Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõukogu.

  (5) Kord ja taotluse vorm on avalikustatud kooli veebilehel ja kättesaadavad kooli kantseleis.

§ 2.   Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

  (1) Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile perioodil 1. märts kuni 30. aprill taotluse ( Lisa 1 ), millele lisab:
  1) oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte selle olemasolul.

  (2) Juhul, kui 1. klassi vabadele kohtadele soovib astuda rohkem lapsi, kui on vabu kohti, siis arvestab kool nende vastuvõtmisel põhimõtet, et tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis ning seejärel arvestatakse avalduste laekumise järjekorda.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtmine 2.- 9. klassi

  (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem.

  (2) Taotlusi 2.- 9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

  (3) Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse üldjuhul vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi ja õppekava olemasolul.

  (4) Õpilase 2.- 9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;
  2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;
  5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeperioodi kestel.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 4.   Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmine

  (1) Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

  (2) Kooli vastuvõtmise tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist kuni 30. augustini.

  (3) Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kinnitatakse ja muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

Lisa 1 Taotlus kooli astumiseks

/otsingu_soovitused.json