Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2020, 4

Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve

  Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale ( lisa nr 1 ).

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa ( lisa nr 2 ).

§ 3.   Vallavalitsusele volituste andmine

  Lubada vallavalitsusel:
  1) Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste ja tasandus-ja toetusfondi vahendite saamisel on Häädemeeste Vallavalitusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras: laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida eraldise sihtotstarve.
  2) Pärast eelarve määruse jõustumist koostab vallavalitsus hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste alaeelarvete kulude detailsema jaotuse ja kinnitab alaeelarvete eest vastutajad.
  3) Vallavalitsusel on õigustegevusala siseselt hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarveid majandusliku sisu järgi muuta.
  4) Vallavalitsusel on õigusteha muudatusi investeerimistegevuse ja põhitegevuse kuludes, kui investeeringuteks ette nähtud summa ei vasta põhivara kriteeriumitele.
5) Lubada vallavalitsusel võtta 2020. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 1589 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.
  5) Lubada vallavalitsusel vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada vallavanemat sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Häädemeeste valla 2020.aasta eelarve

Lisa 2 Eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json