Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2022, 4

Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 31
RT IV, 12.04.2018, 13
jõustumine 15.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.03.2022RT IV, 12.03.2022, 315.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutavateks teedeks.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid:
  1) tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised.
  2) avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides.
  3) kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

§ 3.   Tolmutõrjetööde korraldamine

  (1) Kruusakattega kohalike teede ja avalikku kasutusse antud erateede tolmutõrjetööde läbiviimist korraldab vallavalitsus Põhja-Sakala valla hankekorra alusel.

  (2) Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas, kevadel üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes (tööde teostaja valib soodsad ilmastikutingimused) ühe nädala jooksul peale teede profileerimist kuni 1. juunini. Sõltuvalt ilmastikust võib seda kuupäeva muuta.

  (3) Lõikudel, kus tolmutõrje on tehtud, ei teostata vähemalt 6 nädalat tee profileerimise töid, kuna tolmutõrjeefekt võib tee koostisest kaduda.

§ 4.   Tolmutõrjetööde toetamine valla eelarvest

  Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
  1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
  2) elamu asub teele lähemal kui 50 m;
  3) kinnistu omanik on esitanud jooksva aasta 31. märtsiks vallavalitsusele kirjaliku avalduse (vt lisa: avalduse vorm) tolmutõrjetööde teostamiseks.
[RT IV, 12.03.2022, 3 - jõust. 15.03.2022]
  4) [kehtetu - RT IV, 12.03.2022, 3 - jõust. 15.03.2022]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) 2018. aastal võivad kinnistu omanikud esitada tolmutõrjetööde teostamiseks vallavalitsusele kirjalikke avaldusi kuni 1. maini.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json