Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2022, 13

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 08.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootööseaduse § 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on toetada ja soodustada Lääne-Harju valla laste ja noorte (edaspidi harrastajad) huvitegevust.

  (2) Määrus reguleerib Lääne-Harju valla (edaspidi vald) eelarves huvitegevuseks ettenähtud vahendite arvelt antava toetuse taotlemist, määramist, maksmist, kasutamist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (3) Käesolev määrus ei reguleeri valla hallatavate asutuste päevakavas läbiviidava huvitegevuse toetamist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) huvitegevus – süsteemne juhendatud tegevus harrastaja vaba tahte alusel tasemeõppest vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal;
  2) harrastaja – kuni 19-aastane huvitegevuses osalev isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald;
  3) toetuse taotleja ja saaja – eraõiguslik juriidiline isik (klubi, selts või muu ühing) või füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub harrastajale võimalusi osaleda huvitegevuses (edaspidi taotleja või toetuse saaja); meisterlikkuse toetuse või stipendiumi puhul ka täiskasvanud füüsiline isik;
  4) meisterlikkuse toetuse või stipendiumi saaja – kuni 26-aastane isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald.

§ 3.   Toetuse sihtotstarve

  Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude, õppevahendite soetamiskulude ja muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Toetust võib kasutada ka võistlussõitude, treening- ja õppekogunemiste ning inventariga seotud kulude katmiseks, samuti arendustegevusteks.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE, MAKSMINE JA ARUANDLUS 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgneval kalendriaastal toetuse saamiseks taotluse hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU (edaspidi SPOKU) kaudu, v.a käesoleva määruse § 6 järgi makstava meisterlikkuse toetuse või stipendiumi taotlemisel.

  (2) Taotlusele lisab taotleja:
  1) järgmise kalendriaasta huvitegevuseks planeeritud eelarve (tulud ja kulud);
  2) järgmise kalendriaasta tegevusplaani, kus on märgitud, mitu kuud aastas taotleja harrastajatele huvitegevust pakub;
  3) treenerite/juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, kui treenerile/juhendajale ei ole omistatud vastavat kutset;
  4) harrastajate nimekirjad.

  (3) Taotleja või toetuse saaja peab toetuse saamiseks tagama, et harrastaja vanem või eestkostja kinnitab harrastaja huvitegevuses osaluse ja oma eelistuse valla noorte huvitegevuse toetuse andmise kohta SPOKU kaudu hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks. Kui harrastaja vanemal või eestkostjal puudub võimalus SPOKU kaudu elektroonilise kinnituse andmiseks, tagab taotleja või toetuse saaja harrastaja vanema või eestkostja kinnituse esitamise muul viisil vallavalitsuse noorsootöö valdkonnaga tegelevale osakonnale (edaspidi osakond).

  (4) Taotleja või toetuse saaja tagab toetusperioodi jooksul taotluses esitatud harrastajate nimekirjade õigsuse, sh uue harrastaja vanema või eestkostja kinnituse huvitegevuses osalemise kohta.

  (5) Taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust, samuti taotleja nõuetele vastavust kontrollib osakond. Vajadusel määrab osakond lisadokumentide esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis on üldjuhul 10 päeva. Tähtajaks lisadokumentide esitamata ja/või puuduste kõrvaldamata jätmisel taotluse menetlus lõpetatakse.

  (6) Osakonnal on õigus teha vallavalitsusele ettepanek toetuse andmiseks taotlejale, kes on tegevust alustanud pärast taotluse esitamise tähtaega või ei saanud muul mõjuval põhjusel taotlust tähtaegselt esitada.

§ 5.   Nõuded taotlejale ja toetuse saajale

  (1) Taotleja peab tagama, et teenust pakutakse harrastajatele vähemalt 9 kuud aastas ja 2 korda nädalas kokku 90 minutit.

  (2) Treeneritel või juhendajatel peab olema täidetud üks alljärgnevatest nõuetest:
  1) kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus;
  2) erialane haridus;
  3) kutsekvalifikatsiooni mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse kolmas tase.

  (3) Toetuse saaja peab olema esitanud vallavalitsusele tähtaegselt varasemalt saadud toetuste kasutamise kohta nõuetekohased aruanded.

§ 6.   Meisterlikkuse toetus ja stipendium

  (1) Taotleja võib ühekordse rahalise toetusena taotleda meisterlikkuse toetust individuaalseks või võistkondlikuks tegevuseks vähemalt Eesti tiitlivõistluste ja tippürituste tasemel või stipendiumi õpilasvahetuseks või ülikooliõpinguteks välismaal.

  (2) Meisterlikkuse toetuse või stipendiumi saaja on kuni 26-aastane isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald.

  (3) Meisterlikkuse toetuse või stipendiumi maksmise ja suuruse otsustab vallavalitsus osakonna ettepanekul eelarveliste vahendite olemasolul, arvestades taotleja põhjendatud taotlust ning toetuse saaja tegevust ja tulemusi eelnevatel aastatel.

  (4) Meisterlikkuse toetust või stipendiumi saab taotleda ja makstakse taotlejale üks kord kalendriaastas.

§ 7.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse suuruse ühe harrastaja kohta kuus kehtestab vallavalitsus, arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarves huvitegevuseks eraldatud vahendite suurust.

  (2) Toetust makstakse taotlejale, arvestades taotluses esitatud tegevusplaani, üheksa kuni kaheteist kuu eest.

  (3) Toetuse andmise otsustab vallavalitsus hiljemalt 31. märtsiks, arvestades osakonna kirjalikku ettepanekut.

  (4) Toetuse andmisest võib keelduda, kui taotleja ei ole täitnud taotlemise nõudeid või on esitanud teadlikult valeandmeid või tema majanduslik olukord ei võimalda toetust sihipäraselt kasutada (nt taotleja osas on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus) või kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi või pikaaegseid (üle kolme kuu) võlgnevusi valla hallatavate või muude asutuste ees.

  (5) Toetuste andmisest või mitteandmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsustuse tegemise päevast arvates.

  (6) Vallavalitsusel on õigus eelarveaasta jooksul toetuse suurust taotlejale muuta, kui harrastajate arv huvitegevuse pakkuja juures muutub.

  (7) Toetust makstakse ühe harrastaja kohta kuni kahele huvitegevuse pakkujale, kui harrastaja vanem või eestkostja on oma lapse/eestkostetava huvitegevuses osalemise SPOKU-s kinnitatud.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse SPOKU-s ühe kuu jooksul arvates toetuse määramisest toetuse saajaga toetuse kasutamise leping. Toetuse saaja poolt ühe kuu jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse taotletud toetusele. Kui toetuse saajal pole mõjuval põhjusel võimalik allkirjastada lepingut SPOKU-s, tagab osakond toetuse saajale võimaluse erandkorras sõlmida leping muul viisil.

  (2) Toetus makstakse välja kaks korda aastas toetuse saaja pangakontole vastavalt vallavalitsuse korraldusele ja toetuse saajaga sõlmitud lepingule. Teise väljamakse saamiseks tagab toetuse saaja taotluses esitatud harrastajate nimekirjade õigsuse, sh uue harrastaja vanema või eestkostja kinnituse huvitegevuses osalemise kohta hiljemalt toetuse saamise aasta 30. septembriks.

  (3) Toetuse saajaga sõlmitavas lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja andmed;
  2) toetuse saamise otstarve;
  3) toetuse suurus ja periood ning nende määramise alused;
  4) toetuse väljamaksete teostamise tingimused;
  5) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  8) toetuse suuruse muutmise regulatsioon.

§ 9.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande lepingus ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem, kui toetuse kasutamise aastale järgneva kalendriaasta 31. jaanuariks.

  (2) Järelevalvet ja kontrolli toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus lõpetada leping ja nõuda toetuse saajalt toetus tagasi või vähendada toetuse summat, kui ilmnevad käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 4 nimetatud asjaolud või muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel.

  (4) Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul arvates lepingu lõpetamise kuupäevast.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määrus nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json