HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Kristiine Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2022, 21

Tallinna Kristiine Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 08.04.2009 nr 30
RT IV, 07.06.2013, 23
jõustumine 01.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2022RT IV, 12.03.2022, 1515.03.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg-te 2 ja 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 27 „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Tallinna Kristiine Lasteaed.

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Rästa põik 3, 13425 Tallinn.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Lasteasutus on moodustatud Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamise teel.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.  Struktuur
[RT IV, 12.03.2022, 15 - jõust. 15.03.2022]

  Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.
[RT IV, 12.03.2022, 15 - jõust. 15.03.2022]

§ 7.  Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.

  (3) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.

§ 8.  Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtioleku aja kinnitab haridusamet, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes lähedal asuvas lasteasutuses.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.  Lapsed

  (1) Laste lasteasutusse vastu võtmisel ja sealt välja arvamisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatud korrast.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.  Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral hoolekogu, juhataja, haridusameti või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama õpetajat või lasteasutuse juhatajat lapse puudumisest;
  4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.  Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 12.  Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseaduste ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

  (4) Laste tervise kaitse tagamiseks loob personal lastele tervisliku ja turvalise keskkonna.

  (5) Personaliga sõlmib töölepingud, neid muudab ja need lõpetab lasteasutuse juhataja vastavuses tööseadustega.

  (6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (7) Õpetajate, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

§ 13.  Tervishoiutöötaja

  Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Tervishoiutöötaja koostab lasteasutuse päevakava, kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.  Juhataja

  (1) Lasteasutuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, seda muudab ja selle lõpetab linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (2) Lasteasutuse juhataja ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukorra järgimine ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Lasteasutuse juhataja on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (4) Lasteasutuse juhataja:
  1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  2) kannab vastutust lasteasutuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab lasteasutuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks Tallinna linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  6) vastutab lasteasutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  7) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhend);
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  9) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  10) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
  11) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  12) tagab seaduste ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) korraldab lasteasutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

  (5) Lasteasutuse juhataja äraolekul asendab teda haridusameti juhataja määratud isik.

  (6) Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.

§ 15.  Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha juhatajale, hoolekogule ja haridusametile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16.  Hoolekogu

  (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu haridusameti juhatajale kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab juhatajale ja haridusametile soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb juhatajale ja haridusametile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

6. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 17.  Vara

  Lasteasutuse vara kuulub Tallinna linna omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 18.  Eelarve

  Lasteasutuse eelarve projekti kiidavad heaks haridusamet ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

§ 19.  Rahalised vahendid

  (1) Lasteasutust rahastatakse riigieelarve ja linnaeelarve vahenditest, vanemate kaetavast osast ning annetustest. Vanema kaetava osa määra kehtestab linnavolikogu.

  (2) Lasteasutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Lasteasutuse juhataja peab eraldistest ja annetustest teavitama haridusametit.

  (3) Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.

§ 20.  Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (3) Lasteasutuse tegevust kontrollib haridusamet, lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.  Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ette nähtud korras.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamise korral tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 06. oktoobri 1999 määruse nr 82 „Kristiine linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“ punktiga 4 kinnitatud „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json