Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2013, 8

Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele

Vastu võetud 03.04.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel

§ 1.  Nõuded haridusele

 (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri- või ametialane ettevalmistus.

 (2) Erandid:
 1) Vallasekretär peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
 2) Raamatupidamisteenistuse juhatajal peab olema raamatupidamis-, majandus- või rahandusalane kõrgharidus;
 3) Sotsiaalvaldkonna ametnikel peab olema sotsiaalhoolekande seaduses nõutud kõrgharidus;
 4) Nõunikel peab olema kõrgharidus.

§ 2.  Nõuded töökogemustele

  Keskharidusega ametnikul peab olema vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas.

§ 3.  Nõuded teadmistele

 (1) Ametnik peab tundma:
 1) riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus), kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
 2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;
 3) avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte (avaliku teenistuse seadus, korruptsioonivastane seadus jm);
 4) oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada.

 (2) Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koostamise põhimõtetest.

§ 4.  Nõuded oskustele

 (1) Ametnik peab oskama:
 1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 2) koostada õigusaktide eelnõusid koos eelnõu seletuskirja ja sinna juurde kuuluvate materjalidega ning haldusakte, samuti teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 3) eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil.

 (2) Ametnikul peab olema hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.

 (3) Ametnik peab eneseanalüüsi ja arenguvestluse tulemusel koostama enesetäienduskava ja olema nõus eri- ja ametialase enesetäiendamisega. Ametniku ülesanne on leida pädev koolitaja, tööandja ülesanne on leida rahalised vahendid.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json