Teksti suurus:

Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Puka Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2013, 25

Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.04.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7, § 9, § 27, § 28 ja § 39 alusel ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusega nr 43 kehtestatud “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise korrast“ lähtuvalt.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpilaste Aakre Lasteaed-Algkooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise, teise kooli ülemineku kord ning õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kool tagab õppimisvõimalused igale selleks soovi avaldanud koolikohustuslikule isikule, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

  (3) Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli koduleheküljel.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi võetakse koolikohustuslikke õpilasi, kes on saanud
jooksva aasta 1.oktoobriks seitsmeaastaseks.

  (2) Vanema taotlusel tagab kool õppimisvõimalused koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole kooli‧kohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku kooli‧valmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile.

§ 4.   Taotlus kooli vastuvõtmiseks

  Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja) taotluse, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (välja arvatud digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
  5) ühest koolist teise üleminekul esitab lapsevanem § 5 lõikes 1 nimetatud dokumendid;
  6) kui õpilane on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele lõikes 5 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 5.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool vanemale vastava taotluse alusel:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) Väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb kooli direktor.

§ 6.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 7.   Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

  (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heikki Kadaja
vallavanem

Anita Kallis
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json