HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

„Juuru Eduard Vilde Kooli põhimäärus“ kehtestamine

Väljaandja:Juuru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2014, 4

„Juuru Eduard Vilde Kooli põhimäärus“ kehtestamine

Vastu võetud 27.03.2014 nr 7
jõustumine 01.09.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lg 2 ning Juuru valla põhimääruse § 23 lg 1 p 33 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Juuru Eduard Vilde Kool (edaspidi Kool vastavas käändes) on Juuru valla munitsipaalharidusasutus, kus põhikool ja huvikool tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Kooli pidaja on Juuru Vallavolikogu. Kool on Juuru Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Kooli aadress on Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond.

  (4) Kooli koolitustegevus toimub riikliku koolitusloa alusel.

  (5) Koolil on õigus korraldada täiskasvanute täiend- ja ümberõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

  (6) Oma tegevuses juhindub Kool Haridusseadusest, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Huvikooli seadusest, muudest hariduselu reguleerivatest õigusaktidest, Juuru Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Koolil on raamatukogu.

  (8) Kooli juures võivad tegutseda pikapäevarühmad, huviringid jm klassivälise tegevuse vormid.
30.03.2015 17:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, taastatud sõnastus. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Juuru Vallavalitsuse 27.03.2015 taotlust nr 17-1.2/219

  (9) Kooli ülesannete täitmiseks, arengu toetamiseks ja varade säästlikumaks kasutamiseks on Koolil õigus:
  1) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
  2) asutada Kooli juurde või Kooli struktuuriüksusena sihtasutusi, mittetulundusühinguid, seltse, seltsinguid, organisatsioone, klubisid, nõukogusid vms.

  (10) Koolil on oma lipp ja sümboolika.

  (11) Koolil on oma nimetusega pitsat ja vallaeelarve osana iseseisev eelarve.

§ 2.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärgiks on luua õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, koolikohustuse täitmiseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks.

  (2) Kooli ülesanne üldhariduskoolina on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (3) Kooli ülesandeks huvikoolina on luua õpilastele võimalused nende võimete ja annete igakülgseks arenguks süsteemse juhendatud tegevuse kaudu.

§ 3.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Koolis toimub statsionaarne õppetöö I, II ja III kooliastmes.

  (2) Juuru Vallavolikogu nõusolekul võib Kooli direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi.

  (3) Huvikooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kinnitab Juuru Vallavolikogu.

  (4) Kooli õppetöö ja asjaajamine toimuvad eesti keeles.

  (5) Kooli õppekorraldus tugineb Kooli õppekaval, mis lähtub põhikooli riikliku õppekava nõuetest, ja huvikooli õppekaval, mis vastab huviharidusstandardile ja huviala riikliku raamõppekava olemasolul ka sellele. Kooli õppekavad kehtestab direktor.

  (6) Õppetöö huvikoolis toimub üldhariduskoolide õpilastele õppetööst ning täiskasvanutele tööst vabal ajal vabatahtlikkuse alusel.

  (7) Õppetöö kestvus, õppe- ja eksamiperioodid, õpilaste teadmiste hindamise süsteem ja muud õppe- ja kasvatuskorraldusega seotud küsimused lahendatakse vastavalt riiklikult kehtestatud korrale.

  (8) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (9) Kooli päevakava, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust, kehtestab direktor.

§ 4.   Õppekavaväline tegevus Koolis

  (1) Õppekavaväline tegevus Koolis on huvitegevus, koostöö ja välissuhtlus, osalemine projektides.

  (2) Huvitegevus on Koolis toimuv või Kooli korraldatud Kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid Kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õppekavaväline tegevus on kajastatud Kooli üldtööplaanis sündmuste ja ürituste plaaniga, Kooli õppekavas huviringide tegevusplaaniga.

  (5) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda osalejate kaasrahastamisel, milleks Kool esitab osalejatele eelnevalt põhjendatud vajaduse.

§ 5.   Õpilaste ja nende vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) valida õppeaineid Koolis õpetatavate valik- ja vabaainete piires või õppida individuaalprogrammi järgi;
  2) kasutada õppekavavälises tegevuses, mis pole vastuolus Kooli ja kodu kasvatustaotlusega, tasuta Kooli ruume ja vahendeid vastavalt Kooli kodukorrale;
  3) saada ettenähtud korras soodustusi ja ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;
  4) saada Koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku, -organisatsiooni või Kooli hoolekogu poole;
  6) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õpetaja tööaja piires.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja Kooli kodukorda ning õppima oma võimete kohaselt;
  2) hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada Kooli mainet ja Kooli vara.

  (3) Kool tagab õpilase Koolis viibimise ajal tema turvalisuse, tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja normide kohase päevakava.

  (4) Õpilase poolt Koolile tekitatud varalise kahju hüvitavad õpilase vanemad vastavalt Kooli kodukorrale.

  (5) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub klassijuhataja kokku vähemalt üks kord aastas. Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on Kooli direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  (6) Kooli vanemate üldkoosoleku kutsub kokku Kooli direktor vähemalt üks kord aastas.

  (7) Vanemal on õigus:
  1) teha ettepanekuid Kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) omada juurdepääsu Kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  3) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  4) osaleda vanemate koosolekul;
  5) kandideerida vanemate esindajana Kooli hoolekogusse;
  6) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  7) pöörduda Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (8) Vanemal on kohustus:
  1) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada Koolile oma kontaktandmed ja teavitada Kooli nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  4) teha Kooliga koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  6) teavitada Kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  7) osaleda Kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel.

  (9) Kooli õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

  (10) Kooli õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (11) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (12) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab Kooli õpilaskond heaks õpilaskonna üldkoosolekul. Põhimääruse heakskiitmiseks on vajalik üldkoosolekust osavõtvate õpilaste poolthäälteenamus.

  (13) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 6.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor Juuru Vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus on määratud Kooli töökorralduse reeglite, kodukorra, tööülesannete kirjelduse ja töölepinguga.

  (4) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada teavet Kooli tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduse, Koolis sätestatud tingimuste ning eelarve võimaluste kohaselt;
  3) nõuda töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatu kohaseid töötingimusi;
  4) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks.

  (5) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) olla eeskujuks õpilastele;
  2) teha koostööd teiste koolitöötajate ja vanematega;
  3) hoida oma käitumise ja tegevusega Kooli mainet.

  (6) Koolitöötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor. Välislepingu alusel tööle võetava õpetajaga sõlmib direktor töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks.

  (7) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti. Konkursi läbiviimise korra kehtestab Kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (8) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

§ 7.   Kooli juhtimine. Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude Koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, käsutab Kooli eelarvevahendeid ja teeb tehinguid seaduse ning Kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
  2) vastutab Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) vastutab Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  4) kehtestab Kooli päevakava;
  5) kehtestab Kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks Juuru Vallavalitsusele;
  6) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  7) kinnitab koolitöötajate koosseisu vastavalt Juuru Vallavalitsuse kehtestatud korrale;
  8) kehtestab Kooli sisehindamise korra;
  9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  10) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja Juuru Vallavalitsus.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord on kehtestatud seaduse ja sellest tulenevate õigusaktidega.

§ 8.   Hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Kooli õpilaste, pedagoogide, Kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu tegutseb seadusandluses ettenähtud korras ja käesoleva põhimääruse alusel.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse Juuru Vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad Juuru Vallavolikogu esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli, ja teine huvikooli õpetajaid; kolm vanemate esindajat, kellest kaks esindavad põhikooli ja üks huvikooli õpilaste vanemaid, vilistlaste, Kooli toetavate organisatsioonide ja õpilasesinduse esindaja. Vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad hoolekogu koosseisust enamuse.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (5) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (7) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 9.   Kooli majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest juriidilistelt isikutelt, annetustest ja Kooli põhimääruses sätestatud Kooli õppekava välisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kooli eelarveprojekti esitab direktor arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule. Kooli eelarve kinnitatakse Juuru Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktide kohaselt.

  (4) Kool võib oma põhitegevuse kõrval tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, ringitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide rentimise, toitlustusteenuse pakkumise, õppematerjalide valmistamise ja koostamise ning muude teenuste osutamisega, mis ei kahjusta Kooli põhitegevust.

  (5) Õppekavaväliste tasuliste teenuste nimistu ja hinnakirja kinnitab Juuru Vallavalitsus Kooli ettepanekul.

  (6) Huvikooli rahastamisel õpilase poolt kaetava osa määra, selle tasumisest vabastamise ja soodustuste andmise korra kehtestab Juuru Vallavolikogu.

  (7) Kooli ja huvikooli tegevuskulu arvestusliku maksumuse teiste omavalitsusüksustega arveldamiseks kinnitab Juuru Vallavalitsus.

  (8) Kooli vara on Juuru valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Juuru Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

  (9) Kooli dokumentatsiooni peetakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (10) Lõike tekst

§ 10.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Juuru Vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse. Vastavad toimingud teostab Juuru Vallavalitsus õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Kool korraldatakse ümber või Kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rapla maavanemat, Kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 11.   Põhimääruse muutmine

  (1) Põhimääruse muudatused esitab Kooli direktor arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (2) Põhimääruse muudatused kehtestab Juuru Vallavolikogu.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

  (2) Juuru Vallavolikogu määrus 22. märts 2012 nr 54 „E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Sirje Endre
Juuru vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json