EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Tarvastu valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2014, 7

Tarvastu valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Vastu võetud 25.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” §22 lg1 p5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Tarvastu valla poolt ettevõtjatele ettevõtlustoetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

  (2) Toetuse eesmärgiks on ettevõtlusega tegelemise stimuleerimine,
väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Tarvastu vallas.

  (3) Käesoleva korra alusel väljastatud toetus on tagastamatu abi. Ettevõtlustoetuse raames makstud raha nõutakse tagasi juhul, kui toetuse saaja rikub kehtestatud korda või temaga sõlmitud lepingut.

  (4) Taotluse-, lepingu- ja lõpparuande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Nõuded ettevõtlustoetuse taotlejale

  Toetust saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes taotluse esitamise ajaks on registreeritud vastavalt äriseadustikule ja vastavad järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja tegevuskoht on Tarvastu vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Tarvastu vallas;
  2) ettevõtja peab olema tööandjaks Tarvastu valla elanikele;
  3) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
  4) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
  5) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 3.   Ettevõtlustoetuse andmise tingimused ja määr

  (1) Toetust eraldatakse valla eelarves ettenähtud mahus.

  (2) Toetuse ülemmääraks on maksimaalselt 50 % projekti maksumusest või 50 % omaosalusest, kui ülejäänud projekti maksumus kaetakse teistest rahalistest vahenditest.

  (3) Ühele ettevõtjale eraldatakse ettevõtlustoetust mitte rohkem kui üks kord aastas;

  (4) Ettevõtlustoetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Tarvastu vallas.

  (5) Toetust võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks.

  (6) Ettevõtlustoetuse andmisel arvestab Tarvastu Vallavalitsus ainult neid äriplaani või -projektiga seotud kulutusi, mida toetuse taotleja on teinud pärast vallavalitsuse positiivset otsust (sh tuleb investeeringu teostamiseks vajaminev rahaline väljaminek katta esialgu omavahenditest või laenu abil).

  (7) Toetuse andja kontrollib toetuse kasutamise vastavust Lepingule ja kohustub toetuse üle kandma toetuse saaja lepingus sätestatud arvelduskontole hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast arve ja tõendavate dokumentide esitamist Tarvastu Vallavalitsusele.

  (8) Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb sihipäraselt kasutada kahe aasta jooksul peale lepingu sõlmimist Tarvastu Vallavalitsusega. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara müüa, rendile anda vms.

§ 4.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Toetuse määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumide lõikes:
  1) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
  2) projekti finantseerimisskeem on läbipaistev ja terviklikult kirjeldatud;
  3) kavandataval tootel või teenusel on nõudlus;
  4) kavandatava toote või teenuse turg ei ole üleküllastunud;
  5) taotletavad eesmärgid ja tähtajad piisavalt põhjendatud ning kulude lõikes selgelt lahti kirjutatud;
  6) alustatakse uue tootmise või teenuse pakkumisega;
  7) projekt peab looma lisaväärtust või täiendavat tulu selle elluviija(te)le ning soovitatavalt looma uusi töökohti (kas täis- või osalise tööajaga või hooajaliselt);
  8) projektis on Tarvastu valla toetuse kaasamise vajadus projekti elluviimisse;
  9) suuremat omafinantseeringut omavaid projekte;
  10) taotlejal on olemas kogemused ja oskused projekti elluviimiseks, mis kajastuvad tegevusaruandes/äriplaanis (erialased oskused, kogemused jms.).

§ 5.   Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Ettevõtlustoetuse taotleja esitab Tarvastu Vallavalitsusele vormikohase taotluse koos kõigi järgnevate dokumentidega:
  1) Füüsilisest isikust ettevõtja
a) isikutunnistuse või passi koopia;
b) vabas vormis tegevusaruanne eelneva aasta kohta (kulude-tulude arvestus) ja kulude- tulude arvestus järgnevaks aastaks;
c) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
d) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.
  2) Äriühing
a) äriregistri registriandmete väljatrüki;
b) pädeva organi otsus toetuse taotlemise kohta;
c) allkirjaõigusliku isiku passi või isikutunnistuse koopia;
d) viimane majandusaasta aruanne;
e) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
f) äriplaan koos finantsprognoosidega järgnevaks aastaks;
g) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

  (2) Toetuse taotlused ja aruanded koos nõutud dokumentidega vaadatakse läbi ja tehakse otsustus hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale esitamist.

  (3) Ettevõtlustoetuse taotluste ja aruannete esmast läbivaatust korraldab arendusspetsialist, kes edastab need koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga vallavalitsusele lõpliku otsuse tegemiseks.

  (4) Taotlusi menetletakse ja Toetus määratakse jooksvalt, avalduste laekumise järjekorras kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni.

  (5) Toetuse väljastamist, kasutamist ja aruandlust reguleerib toetuse saaja ja Tarvastu Vallavalitsuse vahel sõlmitav leping.

§ 6.   Ettevõtlustoetuse andmise lepingu kohustuslikud tingimused

  Vallavalitsus kinnitab lepingu vormi, milles sätestatakse:
  1) poolte rekvisiidid;
  2) toetuse sihipärase kasutamise kohustus;
  3) toetuse saaja aruandekohustus (raha kasutamise kohta esitada 60 päeva jooksul kuludokumendid);
  4) sanktsioonid toetuse mittesihipärasel kasutamisel.

§ 7.   Rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 22. veebruar 2011 määrus nr 5 „Tarvastu valla ettevõtlustoetuse määramise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Kustavus
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json