HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kihelkonna Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 25

Kihelkonna Kooli põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimi on Kihelkonna Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kool on Kihelkonna Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Kooli pidajaks on Kihelkonna vald (edaspidi kooli pidaja).

  (3) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena ja mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kihelkonna Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja aadress

  (1) Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Saare maakond, Kihelkonna vald.

  (2) Kooli tegutsemiskoht on Kooli 1, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

  (3) Kooli postiaadress on Kooli 1, 93401 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika - logo, lipp ja hümn.

  (2) Koolil on vallaeelarve osana oma eelarve, mille kinnitab Kihelkonna Vallavolikogu.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse põhieesmärgid on:
  1) luua võimalused õpilastele konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks;
  2) kujundada õpilastes eluks vajalikke väärtushinnanguid, hoiakuid ja käitumisnorme;
  3) teised põhieesmärkidest tulenevad eesmärgid on sätestatud kooli õppekavas.

§ 7.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua tingimused põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks arvestades laste võimeid, tervislikku seisundit ja erivajadusi;
  2) luua tingimused koolieast noorematele lastele alushariduse omandamiseks;
  3) luua vastavalt võimalustele tingimusi õpilaste õppetööväliseks tegevuseks soodustamaks laste emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  4) luua keskkond, mis aitab kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest;
  5) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajatega, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 50 alusel moodustatud nõustamiskomisjonidega, tööandjatega, lapsevanematega/eestkostjatega (edaspidi lapsevanemad), teiste koolidega ning asjaomaste organisatsioonide ja isikutega.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Tegevusvaldkonnad

  (1) Koolis on lasteaia liitrühm lastele vanuses 1 - 7 aastat, põhikooli I aste (klassid 1.-3.) ja põhikooli II aste (klassid 4.-6.).

  (2) Koolis võib tegutseda pikapäevarühm.

  (3) Koolis võivad töötada õpiabirühmad.

  (4) Koolis võivad töötada huvialaringid.

  (5) Koolil on raamatukogu.

§ 9.   Õppekava

  (1) Õpetamise alusdokumendiks on kooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

  (2) Lasteaia liitrühmal on oma tegevus- ja päevakava, mis on koostatud vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (3) Kooli õppekava ning liitrühma päevakava kinnitab kooli direktor.

  (4) Koolil on õigus koostada õpilasele kooli õppekava alusel individuaalne õppekava.

  (5) Lisaks riiklikele õppekavadele ja kooli õppekavale on kooli õppe- ja kasvatustegevus määratud ka kooli kodukorraga.

§ 10.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeainete loend, õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

  (2) Koolis toimub õppetöö statsionaarses õppevormis.

  (3) Koolis koolieast nooremate laste liitrühma:
  1) õppetöö toimumise aeg on kehtestatud õppe- ja päevakavas;
  2) lahtiolekuaja otsustab Kihelkonna Vallavalitsus hoolekogu ettepanekul;
  3) aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab Kihelkonna Vallavalitsus kooli hoolekogu ettepanekul.

  (4) Õpilase kooli vastuvõtmine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (5) Õpilase koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 11.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele mõeldud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi õppekavaväline tegevus) ning kooli osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud õppekavavälist huvitegevust või muid tegevusi.

  (3) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

  (4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) toitlustusteenuse osutamine, kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  3) õppe- ja kasvatusalase tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra kehtestab Kihelkonna Vallavolikogu ning teenuste hinnakirja Kihelkonna Vallavalitsus direktori ettepanekul. Eelnevalt esitab direktor kalkulatsioonidega eelnõu arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Koolieelikute ja õpilaste õigused

  (1) Koolieelikul on õigus:
  1) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogi abi;
  2) kasutada tasuta kooli ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
  3) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst, saada õppekavas ettenähtu omandamisel täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja raames;
  2) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kasvatustöö plaanile;
  3) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selles töös;
  4) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  5) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korralduse osas;
  6) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  7) kasutada klassivälises töös tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, hoolekogu või valla sotsiaaltöötaja poole;
  9) kasutada teisi õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest;
  10) õpilasele on tagatud koolis turvalisus vaimsele ja füüsilisele õppekeskkonnale.

§ 13.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  4) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  8) järgima tervislikke eluviise;
  9) täitma seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud teisi kohustusi.

§ 14.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest” tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/3 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor hiljemalt järgmisel poolaastal kokku uue üldkoosoleku.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond direktori määratud koolitöötaja abil õpilasesinduse põhimääruse. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 15.   Õpilaste tervise kaitse

  (1) Õpilaste tervise kaitsel lähtub kool õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

  (2) Koolil on tervisekaitse-eeskirjadele ja -normidele vastav päevakava.

§ 16.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) saada lasteaia pedagoogidelt õppe- ja kasvatusküsimustega seotud nõustamist lasteaias käivate laste osas;
  3) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  4) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  5) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  6) saada teavet õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  7) saada teavet õpilase hinnetest;
  8) olla teavitatud lapse õppest puudumistest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) osaleda vanemate koosolekul;
  11) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  12) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  13) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 17.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaia liitrühmas;
  2) kinni pidada lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) esitada lasteaia õppekava läbinud lapse koolivalmiduskaart kooli, kus laps asub täitma koolikohustust;
  4) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  5) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutustest;
  6) teha koostööd kooliga lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  7) kasutada meetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  8) pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  9) tagada piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamine individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu ajal;
  10) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  11) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  12) hüvitada õpilase poolt koolile tekitatud varaline kahju õigusaktidega kehtestatud korras;
  13) tasuda igakuiselt Kihelkonna Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel lasteaiarühmas käivate laste eest õppevahendite ja toidukulu tasu.

5. peatükk KOOLI PERSONAL 

§ 18.   Kooli personal

  (1) Kooli personal (edaspidi personal) on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Pedagoogidena käsitletakse direktorit, õpetajat, õpetaja abi ning teisi õppe ja kasvatuse alal töötavaid isikuid.

  (3) Personali koosseisu määrab kooli direktor lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudest ja Kihelkonna Vallavolikogu või Vallavalitsuse kehtestatud õigusaktidest. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi kooli hoolekogu kinnitatud korra alusel.

  (4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (5) Personali ametiülesanded, õigused, kohustused ja vastutus reguleeritakse kooli põhimääruse, töökorraldusreeglite, töötajate ametijuhendite, töölepingute ja muude õigusaktidega.

  (6) Töökorraldusreeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

  (7) Personalil on õigus saada täienduskoolitust. Loa tööajal toimuval koolitusel osalemiseks annab kooli direktor.

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (9) Personal on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja Kihelkonna Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule või lastekaitsespetsialistile lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast või kui on selgunud, et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 19.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, õpilasesinduse ja kooli hoolekoguga.

  (2) Direktor:
  1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) juhatab kooli õppenõukogu tööd;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud;
  5) kinnitab käskkirjaga töökorraldusreeglid ja personali ametijuhendid;
  6) korraldab kooli hoolekogu ja õppenõukogu õiguspäraste otsuste täitmist;
  7) tagab kooli eelarve vahendite sihipärase kasutamise ja eelarvest kinnipidamise;
  8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees;
  10) lahendab talle töölepingu ja teiste õigusaktidega pandud teisi ülesandeid.

  (3) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

  (6) Direktori kinnitab ametisse Kihelkonna Vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 20.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud alustel.

§ 21.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

  (3) Kooli hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning kokku viis vanemate (nii kooli kui lasteaia), vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

  (4) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 22.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Kihelkonna Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Kihelkonna Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 23.   Rahalised vahendid

  (1) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigi ja vallaeelarvest, laekumised lastevanematelt ja annetused.

  (2) Kool võib saada tulusid käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest.

  (3) Kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulu, mis ületab eelarves vastuvõetu, jääb kooli eelarvesse ning tema kasutamise sihtotstarbe üle otsustab kool.

  (4) Liitrühmas käiva koolieeliku toidukulu päevamaksumuse otsustab kooli hoolekogu.

  (5) Kooli raamatupidamist korraldab Kihelkonna Vallavalitsus.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele ja Kihelkonna valla asjaajamiskorrale.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtutakse valdkonna eest vastutava ministri määrusest.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja tähtaegadel.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab Kihelkonna Vallavalitsus.

8. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub õiguaktidega ettenähtud korras.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 10.03.2011 määrus nr 3 “Kihelkonna Kooli põhimäärus”.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2016.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json