SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 32

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 16 lõike 1 ja § 17 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab koduteenustele õigustatud isikute ringi, koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Kohtla-Järve linnas.

 (2) Koduteenuste osutamise eesmärk on abistada õigustatud isikuid kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

 (3) Koduteenust osutab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus (edaspidi keskus) Kohtla-Järve linnaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

 (4) Koduteenused on tasuta või tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus) korraldusega.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) koduteenused – isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla;
 2) hooldustöötaja – keskuse töötaja, kes osutab töölepingu alusel koduteenuseid;
 3) hoolekandetöötaja – keskuse erialase ettevalmistusega ja haridusega töötaja, kes korraldab hoolekandeteenuseid;
 4) põhiteenused – teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus ning aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
 5) tugiteenused – täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja väljaspool kodu;
 6) hindamisakt – hindamisvahend koduteenuse vajaduse väljaselgitamiseks;
 7) ülalpidamiskohustusega isik (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) – perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täiskasvanud lapsed, täiskasvanud lapselapsed, vanemad.

§ 3.  Teenusele õigustatud isikud

 (1) Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linnas elukohta omavatel isikutel, kellel tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja/või elukeskkonnast on vajadus kõrvalisele abile igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 (2) Koduteenust on õigustatud saama isik:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja isiku enda rahalised võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid isiku enda ja seadusjärgsete ülalpidajate rahalised võimalused ei ole piisavad isiku toimetulekuks ning vajaliku hoolduse kindlustamiseks, kahjustamata enda tavalist ülalpidamist;
 3) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes on nõus tasuma koduteenuste eest vastavalt valitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole keskusel ega koduabi taotleval isikul võimalik kontakti või ühendust saada (näiteks elavad välismaal, on teadmata kadunud või muu selline).

 (3) Koduteenuseid osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele isikutele, kellest üks või mitu vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.

 (4) Koduteenuseid vajavatele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ole registreeritud Kohtla-Järve linna elanikeregistris, kuid elavad linna territooriumil, osutatakse teenuseid vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha valla- või linnavalitsuse ja lähedastega.

§ 4.  Koduteenuste loetelu ja maht

 (1) Koduteenused jagunevad põhiteenusteks ja tugiteenusteks.

 (2) Koduteenuse põhiteenused on:
 1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
 2) abistamine vajadusel toidu valmistamisel;
 3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde;
 4) ravimite ostmine, esmaabi- ja invaabivahendite soetamine;
 5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 6) kaugkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
 7) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
 8) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
 9) vajaliku teabe edastamine, isiku ära kuulamine.

 (3) Koduteenuse tugiteenused on:
 1) eluruumi (toa ja köögi) esmane koristamine isikule kuuluvate vahenditega üks kord nädalas ja vajadusel suurpuhastuse korraldamine;
 2) pesupesemise teenuse korraldamine;
 3) saunateenuse korraldamine;
 4) transporditeenuse osutamise korraldamine;
 5) sooja toidu koju toomise korraldamine;
 6) muude vajalike sotsiaalteenuste osutamise korraldamine.

 (4) Koduteenuste vajaduse hindamiseks kasutatakse koduabivajaduse ja sotsiaalteenuste määramise hindamisakti (Lisa 1) millest lähtuvalt määrab teenuste konkreetse sisu ja mahu hoolekandetöötaja.

 (5) Koduteenuseid osutatakse mitte rohkem kui neli tundi isiku kohta nädalas, mille hulka kuulub kohaletuleku, põhi- ja tugiteenuste osutamise aeg.

§ 5.  Teenuste taotlemine

 (1) Koduteenuste määramiseks esitab abivajaja, tema seadusjärgne ülalpidaja või asjast huvitatud isik keskusele põhjendatud vormikohase taotluse (Lisa 2).

 (2) Taotlusele lisatakse arstitõend, milles on märgitud raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste ja psüühiliste haiguste esinemine.

 (3) Tasuta teenuse taotlemisel ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada põhjendus, miks ülalpidajatel ei ole võimalik kõrvalabi ise korraldada. Selleks lisatakse avaldus vastavate selgitustega ning väljavõte seadusjärgse ülalpidaja pangakontost viimase kuue kuu kohta.

 (4) Keskusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente, sealhulgas väljavõtet koduteenust vajava isiku pangakontost viimase kuue kuu kohta.

 (5) Taotluse menetlus lõpetatakse ning esitatud dokumendid tagastatakse, kui taotleja ei esita keskuse poolt antud tähtajaks nõutavaid dokumente.

§ 6.  Taotluse menetlemine, määramine või määramata jätmine

 (1) Keskuse hoolekandetöötaja külastab viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest abivajajat tema kodus. Kodukülastuse käigus viiakse läbi koduteenuste vajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt. Hindamisakti põhjal selgitatakse välja teenuste vajadus ja maht. Hoolekandetöötajal on õigus vajadusel kaasata taotleja tervisliku seisundi ja igapäevaeluga toimetuleku hindamiseks seadusjärgseid ülalpidajaid, pere- või raviarsti.

 (2) Koduteenuste määramise vajaduse ja esitatud dokumentide õigsuse selgitab välja hoolekandetöötaja ning vormistab ja esitab teenuste määramise või põhjendatud juhtudel mittemääramise haldusakti eelnõu Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi komisjon).

 (3) Koduteenuste määramisel kuulatakse ära kõrvalabi vajava isiku arvamus.

 (4) Teenuse määramise või määramisest keeldumise ja lepingu sõlmimise otsustab komisjon kümne tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest, tuginedes hoolekandetöötaja ettepanekule ja hindamisakti tulemustele. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

 (5) Koduteenust ei määrata kui isik:
 1) ei vasta käesolevas määruses õigustatud isiku kriteeriumidele;
 2) on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid;
 3) koduteenuse vajaduse hindamisel käitub ebaviisakalt, agressiivselt või on alkoholi- või narkosõltuvuses.

 (6) Koduteenuste määramisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad kõrvalabi ja teenuste vajaduse hindamisaktist.

§ 7.  Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

 (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse keskuse abivajaja ja/või tema seadusjärgse ülalpidaja vahel kirjalik koduteenuste osutamise leping, kus märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

 (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauem kui kaheks aastaks. Kui ükski lepingupool ei ole 30 päeva enne lepingu tähtaja möödumist esitanud sooviavaldust lepingu lõpetamiseks, pikeneb leping automaatselt sama tähtaja võrra.

 (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Kord aastas viib keskuse hoolekandetöötaja läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse hindamiseks, kasutades selleks hindamisakti. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel lepingu lisa, millega kinnitatakse uuesti teenuse saajale osutatavad teenuste loetelu ja maht komisjoni otsuse alusel.

 (5) Leping lõpeb:
 1) teenuse saaja surmaga;
 2) teenuse vajaduse äralangemisega;
 3) koduteenuse asendamisel teise sotsiaalteenusega.

 (6) Keskusel on õigus leping hoolekandetöötaja ettepanekul komisjoni otsusega ennetähtaegselt lõpetada:
 1) teenuse vajaduse äralangemisel korduvhindamise tulemuse alusel;
 2) kõrvalabi korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
 3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
 4) teenuse saaja käitumise (ebaviisakas käitumine, agressiivsus, alkoholi kuritarvitamine või muu selline) tõttu ei ole võimalik teenust osutada. Teenuse saaja korduv ebasobiv käitumine fikseeritakse hooldustöötaja kirjaliku selgituse alusel, mis on lepingu lõpetamise aluseks.

 (7) Kui leping lõpetatakse käesoleva määruse § 7 lõike 6 punktis 4 toodud põhjustel, võib keskus lepingu viivitamatult üles öelda.

§ 8.  Teenuse osutamine

 (1) Teenust osutab keskuse hooldustöötaja.

 (2) Hooldustöötaja lähtub koduteenuse osutamisel selleks sõlmitud vastavast lepingust ja keskuse direktori poolt kinnitatud ametijuhendist.

 (3) Hooldustöötaja võib korraga teenindada kaheksa kuni kümme kõrvalabi vajavat isikut, sõltuvalt nende vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest.

 (4) Hooldustöötaja täidab abistatava külastamisel päevikut, kuhu märgitakse kodukülastuse aeg ja tehtud tegevused. Iga kodukülastuse kohta võetakse päevikusse teenuse saaja allkiri.

§ 9.  Teenuse eest tasumine

 (1) Koduteenuste eest tasub teenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad valitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.

 (2) Koduteenuste tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuste eest tasumise aluseks on arve, mis esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 (3) Koduteenused on tasuta isikutele:
 1) kes elavad üksi ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ning kelle igakuine sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära netosissetulek;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid isiku enda ja seadusjärgsete ülalpidajate rahalised võimalused ei ole piisavad isikule vajaliku kõrvalabi kindlustamiseks, kahjustamata enda tavalist ülalpidamist ning isiku seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik ise vajalikku abi tagada;
 3) kellel seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole keskusel ega koduabi taotleval isikul võimalik ühendust või kontakti saada. Seadusjärgsete ülalpidajatega ühenduse saamisel on keskusel õigus nõuda koduteenust vajavale isikule osutatud teenuste eest tasumist tagasiulatuvalt.

 (4) Keskusel on õigus erandjuhtudel (näiteks tavalisest suuremad väljaminekud arsti poolt määratud ravimitele, suurenenud kommunaalteenuste kulu kütteperioodil või muu ootamatu põhjendatud väljaminek) komisjoni kaalutlusotsuse alusel osutada koduteenuseid tasuta isikutele, kelle igakuine sissetulek on suurem kui § 9 lõike 3 punktis 1 sätestatu.

 (5) Juhul kui keskus nõuab tasuta koduteenuse taotlejalt täiendavate andmetena väljavõtet pangakontolt, siis hinnangu tasuta või tasulise teenuse osutamise vajaduse kohta annab komisjon kaalutlusotsuse alusel. Otsuse langetamisel võetakse arvesse koduteenust vajava isiku igapäevane rahaline toimetulek, võimalikud väljaminekud lähitulevikus, sealhulgas isiku tervislikust seisundist tulenevad kulutused.

§ 10.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet koduteenuste osutamise üle teostavad linnavalitsus ja maavalitsus.

 (2) Koduteenuste korraldamise eest vastutab keskuse direktor vastavalt oma pädevusele.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Isikutega, kes on käesoleva määruse jõustumisel koduteenusel, sõlmitakse uus leping käesolevas määruses sätestatud korras ja alustel kehtiva lepingu lõppemisel, kuid mitte hiljem kui 31. märts 2017. a.

 (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. juuli 2003. a määrus nr 28 „Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse poolt osutatavate koduteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa 1  Hindamisakt

Lisa 2 Taotluse vorm