Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 35

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele eraldatud rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Kohtla-Järve linnas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele eraldatud rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, kui raske või sügava puudega lapse elukoht on Kohtla-Järve linna territooriumil, sealhulgas:
 1) isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste pakkumiseks;
 2) hooldajateenuse pakkumiseks;
 3) intervallhoolduse korraldamiseks;
 4) transpordi kulude hüvitamiseks haridusasutusse või rehabilitatsiooniplaani täitmiseks raviasutusse;
 5) rehabilitatsiooniteenuste võimaldamiseks;
 6) pereliikmete psühholoogiliseks nõustamiseks ning lapse teraapiaks, massaažiks, füsioteraapiaks, logopeediliseks abiks ja laagrites osalemiseks;
 7) ravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks;
 8) eluaseme kohandamiseks;
 9) lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 10) lapse ja tema pereliikmete toimetuleku koolitusel osalemise kulude katmiseks (transpordi kulu, majutus, koolituse maksumus ja muu).

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi vahenditest hüvitamisele kuuluvad sotsiaalteenuste maksumuse ja toetuste piirmäärad ühe lapse kohta kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

§ 3.  Teenuse ja toetuse taotlemine

 (1) Toetuse või teenuse saamiseks, mis on sätestatud käesoleva korra § 2 lõikes 1 esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskusele (edaspidi keskus) avalduse koos järgmiste dokumentide koopiatega:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 3) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab eestkostja või peres hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

 (2) Sotsiaaltöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.  Toetuse ja teenuse määramine ja teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse osutamine või toetuse määramine ei ole sõltuv peresissetulekust ning teenuse mahu või toetuse suuruse määrab keskuse ettepanekul Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

 (2) Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja poolt märgitud pangakontole.

 (3) Tasu teenuse osutamise eest kantakse lepingus või arvel märgitud teenuse osutaja pangakontole.

§ 5.  Arvestuse pidamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust keskus.

 (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 6.  Järelevalve

  Järelevalvet rahaliste vahendite kasutamise üle teostavad Kohtla-Järve Linnavalitsus ja maavanem.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. juuni 2010. a määrus nr 28 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2007. a määruse nr 110 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ kehtestamine uues redaktsioonis“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees