SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 43

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 11, § 21 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Vara valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste liigid ning nende maksmise tingimused ja kord.

 (2) Sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale antav rahaline hüvitis. Sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada mitterahalise hüvitise andmisega, mis on isikule osutatav teenus või teenuse osutamise korraldamine, sealhulgas isikult talle kolmanda isiku poolt osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse täielik või osaline ülevõtmine.

 (3) Sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks toetusteks.

 (4) Sissetulekutest sõltuvaid toetusi makstakse toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks. Sissetulekutest mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks.

 (5) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust ja maksmist korraldab vallavalitsus.

§ 2.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Korra alusel makstakse toetusi isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Vara vald. Vältimatu abi korras on sotsiaaltoetusi õigustatud taotlema ka Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikud.

 (2) Sotsiaaltoetuse taotlemisel ja saamisel on isik kohustatud esitama kõik enda teada tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse andmise õiguse või muude toetuste andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

 (3) Taotleja abivajaduse väljaselgitamine toimub taotluse menetlemise käigus tuginedes esitatud dokumentidele, vestlusele, registripäringutele jms.

§ 3.  Sotsiaaltoetuste andmete kandmine registrisse

 (1) Andmed sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

 (2) Andmete kandmine registrisse ja andmete väljastamine registrist on kaitstud Andmekogude seaduse ja Isikuandmete kaitse seaduse alusel.

§ 4.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Sissetulekutest sõltuvad toetused:
 1) küttetoetus
 2) toitlustustoetus
 3) lastelaagri toetus
 4) täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus
 5) hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus
 6) vältimatu sotsiaalabi.

 (2) Sissetulekutest sõltumatud toetused:
 1) sünnitoetus
 2) matusetoetus
 3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus
 4) koolilõputoetus
 5) suure pere toetus
 6) laste ravimite ja abivahendite toetus
 7) puudega inimese igakvartaalne toetus
 8) hooldajatoetus
 9) vanuri tähtpäeva toetus
 10) koolitranspordi toetus
 11) huvihariduse sõidutoetus
 12) kriisitoetus
 13) jõulutoetus
 14) vastsündinu kingitus
 15) tubli õpilase kingitus
 16) kiituse või medaliga kooli lõpetanu kingitus
 17) muud ühekordsed toetused.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 5.  Sotsiaaltoetuste taotlemine

 (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, koolilõputoetuse, jõulutoetuse, vanuri tähtpäeva toetuse, matusetoetuse, koolitranspordi toetuse, jõulutoetuse, vastsündinu kingituse, tubli õpilase kingituse ning kiituse või medaliga kooli lõpetanu kingituse määramise/ väljamaksmise aluseks on vastav tunnistus, tõend või register.

 (2) Ülal loetlemata sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduste vormid on kättesaadavad vallavalitsuses ja vallavalitsuse veebilehel (www.varavald.ee). Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta, pangaarve number, vajadusel sissetulekuid tõendavad dokumendid ning toetuse taotlemise põhjus.

 (3) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

 (4) Sotsiaalnõunik kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja vajadusel küsib täiendavaid dokumente.

§ 6.  Toetuse taotleja sissetulekute arvestamine

 (1) Sissetulekutest sõltuvate toetuste taotlemisel on aluseks kõigi perekonnaliikmete taotlemisele eelnenud kolme kuu sissetulekud, millest on maha arvatud riiklikud maksud.

 (2) Pereliikmete sissetulekute arvutamisel võidakse arvesse võtta ka taotlejast eraldi elava lähisugulase sissetulekuid, kui ta perekonnaseadusest tulenevalt on kohustatud taotlejat või tema perekonda ülal pidama.

 (3) Sissetulekute hulka ei loeta käesoleva korra järgi saadud sotsiaaltoetusi, peretoetuste seaduse alusel makstavat üksikvanema lapse toetust, ajateenija lapse toetust, eestkostel või hooldusel oleva lapse toetust, tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi või sõidutoetust ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi.

§ 7.  Sotsiaaltoetuste määramine

 (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab käesolevas määruses sätestatud korra ja määrade kohaselt kas sotsiaalnõunik, sotsiaalkomisjon või vallavalitsus:
 1) sotsiaalnõunik määrab toetused sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR), väljamaksed kinnitatakse finantsnõuniku ja vallavanema poolt;
 2) sotsiaalkomisjon lahendab avaldused juhindudes oma põhimäärusest, käesolevast korrast ja Sotsiaalhoolekande seadusest. Toetused määratakse ja makstakse välja sotsiaalkomisjoni protokolli kohaselt sotsiaalnõuniku poolt STAR-is kinnitatuna finantsnõuniku ja vallavanema poolt;
 3) vallavalitsus lahendab käesoleva määrusega tema ainukompetentsi antud juhtumid lähtudes Sotsiaalhoolekande seadusest, käesolevast korrast, kaalutlusõigusest ning eelarvevahenditest. Toetused määratakse ja makstakse välja vallavalitsuse protokolli kohaselt sotsiaalnõuniku poolt STAR-is kinnitatuna finantsnõuniku ja vallavanema poolt.

 (2) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita temalt küsitud täiendavaid dokumente;
 3) taotleja ei vasta määrusega kehtestatud tingimustele;
 4) vallavalitsusele teadaolevatel andmetel on taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad piisavad, et tagada perekonnale elatusvahendid;
 5) taotlejal või tema perel on võlgnevusi vallavalitsuse ees (kommunaalmaksed, lasteaia toiduraha, maamaks jms);
 6) mittetöötavad täiskasvanud pereliikmed ei osale aktiivselt töötukassas tööturuteenustel;
 7) vallavalitsusele teadaolevatel andmetel taotluse esitanud perekonnaliikmed töötavad töölepinguta;
 8) vallavalitsusele teadaolevalt taotluse esitanud perekond (perekonnaliikmed) töötab/töötavad väljaspool Eesti Vabariiki;
 9) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse koos kõigi vajalike lisadega esitamisest ning tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis tema poolt antud e-posti või elukoha aadressil 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Sotsiaaltoetuste maksmine

 (1) Sotsiaaltoetus kantakse taotleja või tema poolt näidatud isiku pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist/kinnitamist või tasutakse teenuseosutajale ülekande korras või makstakse erandkorras sularahas.

 (2) Sotsiaalkomisjoni või vallavalitsuse otsuse alusel võib abivajava isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta sotsiaaltöötajale, abivajava isiku pereliikmele, eestkostjale või hooldajale, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

§ 9.  Sotsiaalkaitse kulutuste tagasinõudmine

 (1) Isikule alusetult makstud rahalise või mitterahalise hüvitise nõuab vallavalitsus osaliselt või täielikult tagasi, kui isik esitas teadvalt valeandmeid ning tal puudus õigus hüvitisele.

 (2) Mitterahalise hüvitisena osutatud teenuse või üleantud asja eest nõutakse tagasi teenuse või asja tegelik maksumus rahas.

 (3) Hüvitise tagasinõudmise või tagasinõudmisest loobumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Korralduses märgitakse muuhulgas vabatahtliku tagasimakse tähtaeg, hoiatus sundtäitmise algatamise kohta, viivise nõue hüvitise tagasimaksmisega viivitamise korral. Korraldus tehakse teatavaks alusetult hüvitist saanud isikule kirjalikus vormis tema poolt antud e-posti või elukoha aadressil 5 tööpäeva jooksul.

 (4) Vajadusel võimaldatakse hüvitise tagasimaksmist osade kaupa.

§ 10.  Toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Toetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui seda soovib toetuse saaja;
 2) toetuse saaja surma korral;
 3) kui toetuse saaja on käesoleva korra või seaduse järgi kaotanud õiguse toetuse saamiseks;
 4) muudel juhtudel, kui on teada, et toetuse saaja toimetulek on tagatud muul viisil.

 (2) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast päevast.

 (3) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele kirjalikult teatama asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 5 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest. Nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

3. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 11.  Küttetoetus

 (1) Küttetoetust võimaldatakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord eelarve-aastas ahiküttega eluruumis üksi elavatele seadusjärgsete ülalpidajateta 70. aastastele ja vanematele eakatele ja/või töövõimetuspensionäridele, kelle kuusissetulek on alla 300 euro ning neile ei ole küttekulusid hüvitatud riikliku toimetulekutoetusega.

 (2) Toetust ei määrata juhul, kui taotlejal on metsamaad või ta on selle võõrandanud.

 (3) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja kuludokumendid.

 (4) Toetuse suuruse kehtestab vallavolikogu.

 (5) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab sotsiaalkomisjon.

§ 12.  Toitlustustoetus

 (1) Kõigile Vara Põhikooli õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest.

 (2) Toetust võimaldatakse:
 1) toimetulekutoetust või vajaduspõhist peretoetust saavate perede Vara valla lasteaedades käivatele lastele, gümnaasiumi õpilastele, põhikooli baasil kutseõppeasutuse õpilastele;
 2) väljaspool Vara valda õppivatele või lasteaias käivatele erivajadustega lastele, kui vallas puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused.

 (3) Taotluse toitlustustoetuse saamiseks saab esitada lapsevanem, eestkostja, perekonnas hooldaja, esitades selleks hiljemalt 15. septembriks ja 15. jaanuariks vallavalitsusele vormikohase avalduse.

 (4) Eelpoolnimetatud tähtaegade möödumisel võib toetust taotleda seoses perekonna materiaalse olukorra halvenemisega või lapse hilisema vastuvõtuga koolieelsesse lasteasutusse.

 (5) Toetus määratakse kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni õppeaasta lõpuni.

 (6) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes kehtivatest riikliku toidutoetuse määradest, toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast. Üldjuhul määratakse toetus pooleks eelarveaastakse ning see kuulub ülekandmisele kas toitlustaja (lasteaia) arvele või 16-aastase ja vanema õpilase isiklikule pangaarvele.

§ 13.  Lastelaagri toetus

 (1) Lastelaagri tuusikute toetust võimaldatakse paljulapseliste-, vähekindlustatud- ja üksikvanema perede ning asenduskoduteenusel viibiva lapse/nooruki laagri tuusikute maksumuse hüvitamiseks.

 (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema või hooldaja isiklik avaldus, millele on lisatud laagri korraldajalt saadud osalustasu arve.

 (3) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus ning see makstakse arve alusel laagrit korraldavale juriidilisele isikule.

§ 14.  Täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus

 (1) Täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetust võimaldatakse abivajajale üldjuhul, kui perekonna kuusissetulek määruse § 6 määratud tingimustel, on ühe perekonnaliikme kohta alla 300 euro:
 1) retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks apteegist väljastatud nimelise arve-tšeki alusel;
 2) tehniliste abivahendite rentimiseks ja ostmiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks;
 3) transpordikulude osaliseks hüvitamiseks raviasutusse sõiduks kuludokumentide alusel kuni 50% ulatuses sõidukulude maksumusest; kütusekulu hüvitamisel arvestatakse ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.

 (2) Kulud käsimüügi ravimitele ei kuulu hüvitamisele.

 (3) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt lähtudes kinnitatud piirmääradest ja eraldatud vahenditest. Vajaduspõhised erijuhtumid lahendab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (4) Toetuse piirmäära kehtestab volikogu.

§ 15.  Hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus

 (1) Hooldekodusse võib paigutada isiku vallavolikogu määruse kohaselt, kui isik ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja tema toimetulekut ei ole võimalik tagada muu abi osutamisega.

 (2) Hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus on omasteta isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine ulatuses, mida ei kaeta isiku pensionist või muude toetuste abil ja mida ei võimalda isiku varaline seisund.

 (3) Erandina võimaldatakse hooldustoetust juhul, kui hooldusteenusel viibiva isiku seadusjärgsete ülalpidajate tervislik seisund, vanus või majanduslik olukord ei võimalda ülalpidamiskohust täita.

 (4) Toetus makstakse teenuseosutajale vastavalt esitatud arvele.

§ 16.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari jne) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

 (2) Toetus määratakse isiku põhjendatud avalduse alusel.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri.

 (4) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse koheselt, kui isiku tervis ja elu on ohus või kui sotsiaalabi viivitamisega tekib täiendavaid kulutusi.

 (5) Vältimatu sotsiaalabi osutamist korraldab sotsiaalnõunik.

4. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 17.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust on õigus saada vastsündinu ühel Vara vallas alaliselt elaval vanemal, kes on rahvastikuregistrisse kantud Vara valla elanikuna ning tingimusel, et laps rahvastikuregistri andmetel on Vara valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetust samadel tingimustel.

 (2) Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga vastsündinu kohta.

 (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

 (4) Toetust makstakse kahes osas järgmiselt:
 1) 1/3 toetuse määrast peale lapse sünni registreerimist,
 2) 2/3 toetuse määrast lapse 3-aastaseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on katkematult ja jätkuvalt Vara vald.

 (5) Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest ja 3-aastaseks saamisest vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos sünnitõendiga. E-postiga esitatud avaldus peab olema kinnitatud digiallkirjaga.

 (6) Toetus makstakse välja ülekandega taotleja poolt näidatud pangaarvele, erandkorras sularahas, aga samuti käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud korras.

 (7) Toetust ei maksta, kui sünnitoetust on makstud ühele vanematest teisest omavalitsusest.

 (8) Toetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole Vara vallast saanud sünnitoetuse esimest osa.

 (9) Sünnitoetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 18.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on ette nähtud Vara valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Toetus makstakse välja registreeringu sooritanud ametniku tõendi alusel surma registreerima tulnud isikule surmakuupäeval kehtinud määras ülekandega pangaarvele, erandkorras sularahas.

 (3) Matusetoetuse suurus määratakse volikogu poolt.

 (4) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale isiku surma.

§ 19.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 (1) Toetust makstakse vanemale (eestkostjale/hooldajale) kui laps asub õppima Vara Põhikoolis, piirkonna vene õppekeelega koolis või meditsiinilistel näidustustel erikoolis.

 (2) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt koolikohustuslike laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmete 31. juuli seisuga ja makstakse välja ülekandega lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja pangaarvele, erandkorras sularahas.

 (3) Juhul kui laps, kellel on õigus saada kooliminekutoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

 (4) Koolimineku toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 20.  Koolilõputoetus

 (1) Koolilõputoetust makstakse Vara valla õpilastele nominaalajal päevases õppevormis põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse positiivsete tulemustega lõpetamise korral vastava diplomi või tunnistuse alusel.

 (2) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt ja makstakse välja ülekandega koolilõpetaja või tema poolt näidatud isiku pangaarvele, erandkorras sularahas.

 (3) Koolilõputoetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 21.  Suure pere toetus

 (1) Suure pere toetust saavad taotleda pered, kus on kolm või enam koolieelikut või põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppivat kuni 18. aastast last, kes on oma vanemate kasvatamisel ja ülalpidamisel.

 (2) Toetust võib pere taotleda üks kord eelarveaasta jooksul temale sobival ajal, esitades selleks vormikohase avalduse.

 (3) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt ja makstakse välja ülekandega taotleja poolt näidatud pangaarvele, erandkorras sularahas, aga samuti käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud korras.

 (4) Suure pere toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 22.  Laste ravimite ja abivahendite toetus

 (1) Toetust saab taotleda koolieelikutele ja kuni 19-aastastele päevase õppevormi õpilastele soetatud ravimite ja abivahendite osaliseks kompenseerimiseks, mida ei hüvitata ega kompenseerita muudest finantsvahenditest.

 (2) Avaldusele lisatakse kuludokumendid, mis näitavad isiku poolt tehtud kulutusi ning soodustust.

 (3) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt lähtudes toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast.

 (4) Toetuse piirmäär määratakse volikogu poolt.

§ 23.  Puudega inimese igakvartaalne toetus

 (1) Toetust saavad taotleda abivajavad täiskasvanud sügava puudega isikud oma arstliku ekspertiisi otsuse kehtivuse ajal, kui nad ei ole valla lepinguga hooldamisel hoolekandeasutuses, ei kasuta valla vahenditest koduteenuseid või neil ei ole hooldajatoetusega hooldajat või eestkostjat. Avaldusele lisatakse arstliku ekspertiisi otsuse koopia.

 (2) Toetust saavad taotleda raske või sügava puudega alaealise seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapse rehabilitatsiooniplaani täitmisega seotud kulutuste katteks, mida ei kaeta lapsele määratud riikliku sotsiaaltoetusega. Avaldusele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning vajadusel eriarsti kirjalik teatis.

 (3) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt lähtudes kinnitatud piirmääradest ja eraldatud vahenditest ning makstakse välja iga kvartali keskmise kuu hiljemalt 15-ndal kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel.

 (4) Toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 24.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetust seoses raske ja sügava puudega täiskasvanud Vara valla elaniku hooldamisega makstakse enne 1. septembrit 2010. a määratud hooldajatele kuni hooldusvajaduse lõppemiseni.

 (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:
 1) 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
 2) 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

 (3) Puudega lapse hooldajatoetusele on õigus ühel vanemal (hooldajal), kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga, tema hooldamisel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu.

 (4) Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja vallavalitsusele vormikohase avalduse koos lapse rehabilitatsiooniplaani ja muude vajalike lisadokumentidega. Hooldusvajaduse hindamiseks on sotsiaalnõunikul õigus külastada lapse kodu ning küsitleda tema lähedasi, pereliikmeid, teha järelepärimisi pere- või eriarstile, õpetajale või kasvatajale.

 (5) Hooldajatoetust ei määrata isikule, kellele on määratud riiklik pension või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

 (6) Otsuse hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise kohta annab vallavalitsus, juhindudes haldusmenetluse seadusest, lähtudes kaalutlusõigusest ning tuginedes hindamisdokumentidele.

 (7) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt lähtudes vallavalitsuse korraldusest ja kinnitatud piirmääradest ning makstakse välja igakuuliselt jooksva kuu hiljemalt 15. kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel.

 (8) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab vald sotsiaalmaksu.

 (9) Toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 25.  Vanuri tähtpäeva toetus

 (1) Vanuri tähtpäeva toetust makstakse 70., 75. ja alates 80. eluaastast igal sünnipäeval rahvastikuregistri andmete alusel.

 (2) Toetus määratakse ja makstakse välja sularahas või ülekandega tähtpäevalise pangaarvele.

 (3) Toetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 26.  Koolitransporditoetus

 (1) Koolitransporditoetust võimaldatakse:
 1) Vara Põhikooli või piirkonna vene õppekeelega koolide õpilastele,
 2) päevase õppevormi keskkoolides-gümnaasiumides õppivatele Vara vallas elavatele õpilastele.

 (2) Erijuhtumid lahendatakse vallavalitsuse poolt lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

 (3) Toetuse taotlemiseks s. o bussisõidu marssruutkaardi saamiseks esitab vanem (eestkostja/hooldaja) vallavalitsusele iga õpilase kohta avalduse hiljemalt 1. septembriks. Väljaspool Vara valda õppivate õpilaste kohta tuleb täiendavalt lisada õpilaspileti koopia või kooli tõend õppimise kohta. Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on vanem kohustatud sellest viivitamatult vallavalitsust informeerima.

 (4) Sõidupiletite alusel sõitvad õpilased esitavad ajalises järjekorras süstematiseeritud sõidupiletid toetuse väljamaksmiseks kord kuus hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Esimese õppepoolaasta sõidupiletid tuleb esitada hiljemalt 27. detsembril.

 (5) Vanem vastutab tema lapsele väljastatud marsruutkaardi säilimise ja sihipärase kasutamise eest ning on kohustatud hüvitama vallavalitsusele sellega seotud kulud.

 (6) Õppetööga mitteseotud sõitude ning täiendava õppetööga seotud sõitude kulusid ei hüvitata.

 (7) Erivajadusega lapse koolitransporditoetust võimaldatakse õppeasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste kompenseerimiseks:
 1) puudega lapse saatjale, kui saatja on hädavajalik või kui avalikul liiniveol antavad soodustused ei kata saatja kulutusi, kuni lapse 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni;
 2) kui lapse transpordiks õppeasutusse ja tagasi ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui laps ei ole puudest tingituna võimeline kasutama ühistransporti, hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud kuludokumendi esitamisel arvestatuna ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.

§ 27.  Huvihariduse sõidutoetus

 (1) Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda põhikooli, põhikooli baasil kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele, kui õpilane:
 1) osaleb osalustasuga huviringi või treeningrühma tegevuses ja
 2) huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 10 km kaugusel taotleja elukohast või õppimiskohast ja
 3) huvitegevuses osalemist on tõendanud ringijuht või treener.

 (2) Toetus määratakse detsembris õppeaasta esimese poolaasta eest ja juunis õppeaasta teise poolaasta eest. Suvekuudel ja suvekuude eest toetust ei maksta.

 (3) Taotluse saab esitada vanem (eestkostja/hooldaja), esitades selleks:
 1) iga õppeaasta algul hiljemalt 1. oktoobriks vabas vormis avalduse tema lapse huvihariduse omandamisega seotud sõidukulude hüvitamiseks;
 2) hiljemalt 20. detsembriks ja 31. maiks vormikohase avalduse koos kuludokumentidega.

 (4) Toetus määratakse sotsiaalnõuniku poolt lähtudes toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast.

 (5) Toetuse piirmäär määratakse volikogu poolt.

§ 28.  Kriisitoetus

 (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise, surma vms tagajärjel.

 (2) Toetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema huvides tegutseva isiku avaldus, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, päästeamet, tervishoiuasutus vm).

 (3) Taotlust menetleb vallavalitsus ning otsustab toetuse tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest ning toetusteks eraldatud vahenditest.

§ 29.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetus (jõulupakk) on mitterahaline toetus, mis antakse kõigile valla eelkooliealistele lastele, valla lasteaedades käivatele lastele, esimesest kuni neljanda (k.a) klassini õpilastele.

 (2) Jõulupakk alla 1-aastasele lapsele on pildiraamat, teistele kommipakk.

 (3) Jõulupaki hinna otsustab vallavalitsus. Jõulupakkide lastele kättetoimetamise korraldab vallavalitsus.

§ 30.  Vastsündinu kingitus

 (1) Vastsündinu kingitus nimeline hõbelusikas on mitterahaline toetus valla vastsündinud kodanikele, kes jätkuvalt elavad Vara vallas.

 (2) Kingitus antakse üle vastsündinute ja nende vanemate pidulikul vastuvõtul.

 (3) Kingituse maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 31.  Tubli õpilase kingitus

 (1) Tubli õpilase kingitus/meene on mitterahaline toetus Vara Põhikooli tublimatele õpilastele, mis antakse õpilasele kord aastas vallavanema pidulikul vastuvõtul.

 (2) Vastuvõtt korraldatakse esimeses ja teises kooliastmes ainult viitele õppivatele ja eeskujuliku käitumisega ning kolmandas kooliastmes neljadele-viitele õppivatele eeskujuliku käitumisega õpilastele.

 (3) Kingituse/meene maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 32.  Kiitusega või medaliga kooli lõpetanu kingitus

 (1) Kooli lõpetaja kingitus/meene on mitterahaline toetus ja antakse lõputunnistuse või diplomi alusel päevases õppevormis:
 1) Vara Põhikooli või piirkonna vene õppekeelega põhikooli kiitusega lõpetanud Vara valla õpilasele;
 2) gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud Vara valla õpilasele;
 3) põhikooli baasil kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanud Vara valla õpilasele.

 (2) Kingituse/meene maksumuse otsustab vallavalitsus.

§ 33.  Muud ühekordsed toetused

  Toetuse määrab vallavalitsus taotleja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel, millele on võimalusel lisatud kulusid tõendavad dokumendid.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAD JA PIIRMÄÄRAD 

§ 34.  Perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused


1) küttetoetus kuni 100 € eelarveaastas;
2) lasteaialapse toitlustustoetus 25% - 100% toidupäeva maksumusest;
3) põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduskooli õpilase toitlustustoetus kuni 1 € toidupäeva eest;
4) täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus kuni 150 € eelarveaastas isikule.


§ 35.  Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused1) sünnitoetus 450 €;
2) matusetoetus 150 €;
3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 100 €;
4) koolilõputoetus 50 €;
5) suure pere toetus 20 €/laps;
6) raske ja sügava puudega lapse igakvartaalne toetus 30 €;
7) laste ravimite ja abivahendite toetus kuni 150 € eelarveaastas lapsele;
8) sügava puudega täiskasvanu igakvartaalne toetus 40 €;
9) raske puudega täiskasvanu hooldaja toetus 20 €;
10) sügava puudega täiskasvanu hooldaja toetus 30 €;
11) puudega lapse hooldaja toetus 30 €;
12) vanuri tähtpäeva toetus 20 €;
13) koolitransporditoetus - marsruutkaart või kehtivates liiniveo tariifides edasi-tagasi pileti maksumus;
14) huvihariduse sõidutoetus kuni 50 €/õppe-poolaastas.

6. peatükk LÕPPÄTTED 

§ 36.  Järelevalve

 (1) Kontrolli ja järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltoetuste määramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 37.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 24.10.2012. a määrus nr 12 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (3) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees