ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 46

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 26.05.2015 nr 6
RT IV, 29.05.2015, 68
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 12.04.2016, 2415.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Kihelkonna vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) elamuseadusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, milleks on 18 m2 iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta;
 2) eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem;
 3) üksi elava pensionäri eluruumi normpind kuni 51 m2;
 4) eluruumi üldpind, kui üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist väiksem.

 (3) Eluruumi alaliste kulude arvesse võtmine toimetulekutoetuse arvestamisel toimub kuludokumentide alusel.

 (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekuvahenditest.

 (5) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulusid, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvelduseni või uue dokumendi esitamiseni.

 (6) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulusid, kuid mitte võlgnevust, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvelduseni või uue dokumendi esitamiseni.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) korteriüür kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2,5 eurot 1 m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 11 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus kütteperioodil 1. oktoobrist kuni 30. aprillini, sealhulgas ahiküttega eluruumides mitte üle 20 m3 küttepuude maksumus kütteperioodis;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 15 eurot kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 4.50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.20 eurot 1 m2 kohta kuus;
 9) olmejäätmete veotasu – kuni 7 eurot kuus üheliikmelise pere kohta ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. juunist 2015.