SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 48

Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 27.03.2013 nr 7
RT IV, 29.03.2013, 38
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 12.04.2016, 2415.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning sotsiaalteenuste osutamise korra Kihelkonna vallas.

 (2) Määruses sätestatud alustel ja korras kasutatakse riigieelarvest Kihelkonna valla eelarvesse sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite ülejääki.

 (3) Kihelkonna valla poolt elanikkonnale eraldatavad sotsiaaltoetused võivad olla sissetulekust sõltuvad või sõltumatud.

 (4) Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused kinnitab vallavalitsus.

§ 2.  Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk

 (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

 (2) Sotsiaaltoetuste maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 2) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
 3) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav mitterahaline toetus;
 4) vähekindlustatud isik/pere - leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek iga pereliikme kohta kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui pool kehtivast miinimumpalgast;
 5) vältimatu abi – elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
 6) sissetulek ühe pereliikme kohta – kõik perekonnale laekuvad rahalised sissetulekud jagatuna pereliikmete arvuga.

§ 4.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Kihelkonna vald ja vältimatu abi korras isik, kes ajutiselt viibib Kihelkonna vallas.

 (2) Pere, kus mõlemad vanemad on kantud Kihelkonna valla elanikeregistrisse, on võimalus saada valla poolt makstavaid toetusi 100% ulatuses. Kui ainult üks vanematest on kantud Kihelkonna valla elanikeregistrisse, on toetussumma 50%.

 (3) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

§ 5.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele või vallavolikogu alatisele sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile avalduse, milles põhjendab toetuse vajaduse ja suuruse (lisa 1 - avalduse vorm).

 (2) Avaldust ei ole vaja esitada järgmiste sotsiaaltoetuste saamiseks: sünnitoetus, eakate inimeste juubelitoetus ja koolilõputoetus (välja arvatud väljaspool Saare maakonda lõpetajad). Vallavalitsusel on õigus määrata kindlale sihtgrupile toetusi, mis makstakse välja nimekirja alusel.

 (3) Toetuse taotleja on kohustatud sotsiaalkomisjoni või vallavalitsuse nõudmisel lisama toetuse saamise vajadust põhjendavaid täiendavaid dokumente oma majandusliku olukorra, tervisliku seisundi, sissetulekute vms. kohta, mis põhjendavad toetuse saamise vajadust. Sissetuleku varjamise või valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine, valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

 (4) Sotsiaaltoetuste määramise otsustab vastutav ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

 (5) Toetuse taotlejat või esindajat teavitatakse otsusest 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud moel.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

 (6) Sotsiaaltoetus makstakse 30 kalendripäeva jooksul peale otsuse tegemist vastavalt taotluses väljatoodud viisil.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

 (7) Vastutaval ametnikul või hoolekandetöötajal on õigus hinnata taotleja abivajadust igapäevases keskkonnas.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

§ 6.  Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Sünnitoetus – toetust makstakse iga lapse sünni puhul sünnitunnistuse esitamisel ja tingimusel, et lapse ema on elanud ja kantud Kihelkonna valla elanikeregistrisse enne lapse sündi.

 (2) Ranitsatoetus – toetust on õigus saada I klassi astuva lapse vanemal või last kasvataval isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kihelkonna vald.

 (3) Koolilõpetamise toetus – toetust makstakse põhikooli, gümnaasiumi, ameti- ja kõrgkooli lõpetajale, kes on kantud valla elanike registrisse. Väljaspool Saare maakonda kooli lõpetajatele avalduse alusel.

 (4) Matusetoetus – matusetoetust on õigustaotleda valla elanike registrisse kantud lahkunu neil omastel, kes matavad surnu. Selleks esitab taotleja avalduse ja surmatunnistuse koopia vallavalitsusele hiljemalt kahe nädala jooksul pärast surmaakti koostamist.

 (5) Toetus õpilaste bussisõidukulude hüvitamiseks – Kihelkonna Kooli ja Kärla Põhikooli õpilastele, kes on Kihelkonna valla elanikeregistris, soetatakse sõitmiseks kiipkaart.
Saare maakonna gümnaasiumites õppivatel ja üürikompensatsiooni saavatel õpilastel kompenseeritakse bussisõit kooli ja koju üks kord nädalas bussipiletite alusel.
Põhikooli lõpetajatele, kes asuvad õppima ametikooli või gümnaasiumi väljaspool Saare maakonda kompenseeritakse kooli- ja kojusõit üks kord kuus bussipiletite alusel. Sõidupiletid esitatakse järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks.
Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse bensiinikulu bussipiletite hinna väärtuses.

 (6) Huvialakoolide ja –ringide õppemaksu toetus – huvialakoolide ja -ringide tööst osavõtvatele lastele kompenseeritakse kohamaks ja bussisõit piletite alusel või isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse bensiinikulu bussipiletite hinna väärtuses. Avaldus koos tasutud maksedokumendiga esitatakse hiljemalt ülejärgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks, sõidupiletid järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks.

 (7) Majutustoetus õpilastele – põhikooli lõpetanutele, kes õpivad ametikoolides ja gümnaasiumites, makstakse toetust eluaseme kulude hüvitamiseks.

 (8) Õpilaste ekskursioon – toetatakse Kihelkonna Kooli õpilaste ekskursioone.

 (9) Laagrid ja üritused – kompenseeritakse osaliselt vähekindlustatud perede laste sõidu- ja toidukulud ning laagrist osavõtumaks.

 (10) Jõulutoetus – toetus jõulupakina, mille saamise õigus on eelkooliealistel ja õpilastel kuni põhikooli lõpetamiseni.

 (11) Toiduainete veo toetus – toetus kauplusautole seoses toiduainete veoteenuse osutamisega Kihelkonna valla küladesse.

 (12) Eakate juubelitoetus – rahaline toetus ja lilled alates 70-ndast juubelist (75, 80, 85, 90, 95 ja 100).

 (13) Vältimatu sotsiaalabi – osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või nende puudumise tõttu; abi osutamine ja toetuse määr sõltub konkreetsest juhtumist.

§ 7.  Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise alused

 (1) Toetuse määramise ja maksmise otsustamisel võetakse aluseks taotleja ja temaga abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste või muude ühise majapidamisega ja ühist tuluallikat kasutavate isikute sissetulekud.

 (2) Toetust makstakse vähekindlustatud või erivajadusega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks kompenseerimiseks juhtudel, kui isikul endal või tema perekonnaliikmetel ei ole võimalik neid kulutusi katta enda või riiklike ja teiste kohalike toetuste vahenditega.

§ 8.  Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Toimetulekutoetus – toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine toimub Sotsiaalhoolekande seadusega sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Ühekordsed toetused lastega peredele – makstakse eelisjärjekorras lasterikastele peredele, üksikvanemaga peredele, töötu vanema või vanematega peredele, puudega või töövõime kaotusega vanemaga perede laste lasteaias või kooliskäimise võimaldamiseks, toimetulekuraskustes peredele.

 (3) Laste toiduraha kompenseerimine lasteaias või gümnaasiumis – toetust võib taotleda paljulapseline või vähekindlustatud perekond.

 (4) Puudega lapse õppetoetus – tasuda Kuressaare Väikelastekodus rehabilitatsiooni teenust saava lapse ülalpidamiskulud vastavalt sõlmitud lepingule.

 (5) Ravimite, prilliklaaside või muu abivahendi ostmine ja taastusravi ravikulude kompenseerimine – puuetega inimestele kompenseeritakse retseptiravimid 50% ulatuses ravimitšeki esitamisel ja kuni 64 eurot aastas, ravimitšekid esitatakse vähemalt 1x kvartalis; nägemispuuetega inimestele kompenseeritakse prilliklaaside maksumus osaliselt või täielikult; muu abivahendi (proteesid, ortopeediline või invatehniline) ostmine kompenseeritakse kuni 50% abivahendi hinnast kuludokumendi alusel.
Ühe hädavajaliku abivahendi rent ja taastusravi ravikulud kuni 50% kompenseeritakse pensionäridele, kelle pension on väiksem kui 192 eurot.

 (6) Transpordikulud – raske-ja sügava puudega inimestele kompenseeritakse kuni 50% ulatuses bussipiletite maksumusest või transpordikulu sõidul raviasutusse kuni 50% ulatuses bussipiletite väärtusest.
Toetust ei maksta rehabilitatsiooniasutusse sõidu eest, kui isik on õigustatud saama kompensatsiooni elukohajärgsest pensioniametist.

 (7) Viipekeele tõlketeenus – tasutakse eluks hädavajalike toimingute viipekeele tõlketeenus.

 (8) Meditsiiniteenused – toetust makstakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele hädavajalike terviseuuringute ja ravikulude osaliseks kompenseerimiseks. Vallavalitsuse garantiikiri raviasutusele väljastatakse perearsti soovitusel. Osaliselt kompenseeritakse ka terviseuuringud ja ravikulud, mis on vajalikud puudeastme määramisel.

 (9) Hooldusasutuse toetus – hooldekodu kohamaks tasutakse osaliselt Kihelkonna Hooldekodus teenust saava Kihelkonna valla elaniku eest, kelle pension ei kata hooldekodu kohamaksu, kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või seadusjärgne ülalpidaja ei suuda mõjuvatel põhjustel täita perekonnaseadusega temale pandud kohustusi.

 (10) Muud põhjendatud vajadused. Konkreetse toetussumma kinnitab vallavalitsus.

§ 9.  Osutatavad s otsiaalteenused

 (1) Sotsiaalnõustamine
 1) Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
 2) Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena valla sotsiaalnõuniku igapäevase töö käigustoimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohtadest vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

 (2) Hooldamine hooldekodus
 1) Hooldamine hooldekodus on hooldusteenuse osutamine ööpäevaringselt abi vajavatele isikutele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega:
 2) Hooldamine hooldekodus on tasuline teenus.

 (3) Eluasemeteenus
 1) Sotsiaaleluruumi üürimine on eluasemeteenuse ajutine osutamine toimetulekuraskustes isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline või võimeline endale või oma perekonnale eluaset tagama.

 (4) Sotsiaaltransporditeenus
 1) Sotsiaaltransporditeenus on isiku põhjendatud sõidutamine kindlasse sihtpunkti sotsiaaltööks ette nähtud ametiautoga. Teenusega kaasneb vajadusel isiku saatmine, juhendamine ja järelevalve.

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01. aprill 2013.

Lisa Avalduse vorm