SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Kihelkonna vallas

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 49

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Kihelkonna vallas

Vastu võetud 27.03.2013 nr 8
RT IV, 29.03.2013, 39
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 12.04.2016, 2415.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 12.04.2016, 24 - jõust. 15.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Kihelkonna valla poolt vallas alaliselt elavatele abivajavatele isikutele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi transporditeenus) taotlemise, määramise ja osutamise.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaaltööks ettenähtud ametiautoga transporditeenuse osutamine teenuse tellija poolt tellitud ajal määratud sihtkohta ja tagasi (ravi- või ametiasutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus).

 (2) Transporditeenust osutatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Kihelkonna vallas elavatele inimestele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole seda iseseisvalt võimalik korraldada.

 (3) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel.

§ 3.  Transporditeenuse taotlemine ja määramine

 (1) Taotlus teenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaaltöötajale hiljemalt 5 päeva enne teenuse kasutamist kirjalikult või suuliselt (telefoni teel).

 (2) Sotsiaaltöötaja otsustab vastavalt käesoleva korra § 2 lõikele 2, kas isik on õigustatud teenust saama ja kas vallavalitsusel on võimalik soovitud ajal teenust osutada.

 (3) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult või suuliselt (telefoni teel).

§ 4.  Teenuse osutaja

  Transporditeenuse osutajaks on Kihelkonna Vallavalitsus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2013. a.