SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Nõo vallas

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2016, 79

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Nõo vallas

Vastu võetud 23.04.2015 nr 30
RT IV, 30.04.2015, 46
jõustumine 03.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 12.04.2016, 2015.04.2016

Määrus antakse ”Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 12.04.2016, 20 - jõust. 15.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab Nõo valla poolt osutatavate koduteenuste loetelu ja nende osutamise tingimused ning korra.

 (2) Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

§ 2.  Koduteenused

 (1) Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.

 (2) Koduteenused on:
 1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 2) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
 3) saatmine ja abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

§ 3.  Koduteenuste osutamise tingimused

 (1) Koduteenuseid osutatakse isikule:
 1) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Nõo vallas või
 2) kelle tegelik elukoht on Nõo vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades koduteenuse osutamise vajaduse ja rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele võib osutada koduteenuseid tasu eest. Tasumäära kehtestab vallavalitsus määrusega.

 (3) Erandkorras korraldatakse lühiajaliselt ka isiku abistamist eneseteeninduses, s.h. pesemisel, riietamisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes kuni isikliku hooldaja määramiseni või kuni hoolduse korraldamiseni teiste hoolekandeteenuste abil.

§ 4.  Koduteenuste taotlemine ja määramine

 (1) Koduteenuste taotlemiseks esitab koduteenuseid vajav isik või tema seaduslik esindaja taotluse valla sotsiaalosakonnale.

 (2) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus määrusega.

 (3) Sotsiaaltöötaja hindab isiku vajadust taotletavate teenuste järele isiku kodus läbiviidud intervjuu ja paikvaatluse abil, rehabilitatsiooniplaani olemasolul arvestatakse rehabilitatsioonimeeskonna soovitustega. Vajadusel kontakteerutakse ka isiku perearstiga.

 (4) Koduteenuste määramise otsustab vallavalitsus lepingu sõlmimisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Lepingu lahutamatuks osaks on hooldusplaan, kus on kirjas pakutavad koduteenused, sagedus jne.

 (5) Lepingu ja hooldusplaani vormi kinnitab vallavalitsus määrusega.

 (6) Koduteenuste osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 5.  Koduteenuste osutamine

 (1) Valla sotsiaalosakonna juhataja koostöös sotsiaalhooldustöötajaga lepivad teenust vajava inimese või tema seadusliku esindajaga kokku teenuste osutamise alguse aja, koha ja mahu, mis on sõlmitava lepingu aluseks.

 (2) Sotsiaalhooldustöötaja peab iga koduteenuste saaja rahaliste tehingute kohta arvestust.

 (3) Sotsiaalhooldustöötaja teavitab koheselt teenuste mahu muudatustest, tekkinud olukordadest ja erivajadustest sotsiaalosakonna juhatajat või sotsiaaltööspetsialisti.

§ 6.  Koduteenuste osutamise lõpetamine

  Koduteenuste osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
 1) teenuste saaja soovil;
 2) teenuste saaja kõrvalabi või hooldusvajaduse vähenemisel;
 3) teenuste saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
 4) kui teenuste saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise;
 5) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
 6) teenuste saaja surma korral.

/otsingu_soovitused.json