HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 3

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades

Vastu võetud 28.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kunda Linna Lasteaia Kelluke, Vasta Kooli lasteaia ja Aseri Kooli lasteaia muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi vanema osalustasu) kehtestamist.

§ 2.   Vanema osalustasu suurus

  (1) Vanema osalustasu suuruseks on 21 eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Vanema osalustasu makstakse 11 kuud aastas.

§ 3.   Vanema osalustasu tasumine

  (1) Vanema osalustasu tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta Viru-Nigula vallavalitsuse raamatupidamise poolt koostatud arve alusel jooksva kuu 25. kuupäevaks Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole.

  (2) Vanema osalustasu ei sõltu lasteasutuses käidud päevade arvust.

  (3) Kui lasteasutuses käib ühest perest korraga kolm ja enam last, siis lapsevanema poolt esitatud avalduse ning Viru-Nigula Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatakse pere alates kolmandast lapsest vanema osalustasust tingimusel, et laste ja nende vanemate elukoht registrijärgselt on Viru-Nigula vald.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse vanema osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
  1) Aseri Vallavolikogu 08.02.2015 määrus nr 2 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Aseri Kooli lasteaiarühmades“;
  2) Kunda Linnavolikogu 23.05.2016 määrus nr 15 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kunda Linna Lasteaia „Kelluke“ muude kulude katmisel“;
  3) Viru-Nigula Vallavolikogu 19.10.2015 määrus nr 12 „Lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Vasta Kooli lasteaia „Mõmmik“ kulude katmisel“.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Viru-Nigula Vallavalitsusel kinnitada igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json