EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 5

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 18 "Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord" § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind Viru-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) või tema poolt volitatud valla hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana.

§ 2.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

 (2) Väljastatud müügipilet peab vastama kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 2 ja lõike 4 nõuetele.

§ 3.  Müügipileti hinnad tänavakaubanduses

  Kehtestada ühe müügikoha pileti hind olenemata kaubagrupist:
 1) päevapilet 5 (viis) eurot;
 2) nädalapilet 15 (viisteist) eurot;
 3) kuupilet 35 (kolmkümmend viis) eurot;
 4) pensionär, kes rahvastikuregistri andmetel on Viru-Nigula valla elanik, vabastatakse oma aiasaaduste ning enda korjatud metsasaaduste müümisel müügipileti kohustusest;
 5) Viru-Nigula vallas registreeritud õpilasfirmad vabastatakse müügipileti kohustusest.

§ 4.  Müügipileti hinnad suurüritustel (eeldatav osalejate arv 1000 ja rohkem inimest)

 (1) Kehtestada avalikul üritusel müügipileti hinnaks:
 1) toitlustajatele ja lahja alkoholi (vastavalt alkoholiseadusele) müüjatele 350 (kolmsada viiskümmend) eurot üks müügikoht - ühe päeva müügipilet;
 2) lahja alkoholi (vastavalt alkoholiseadusele) müüjatele 300 (kolmsada) eurot üks müügikoht - ühe päeva müügipilet;
 3) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 75 (seitsekümmend viis) eurot üks müügikoht - ühe päeva müügipilet;
 4) atraktsioonid 100 (sada) eurot;
 5) kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 25 (kakskümmend viis) eurot;
 6) kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 45 (nelikümmend viis) eurot;
 7) kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 60 (kuuskümmend) eurot;
 8) müügipiletiga kaasneb toitlustajale 4 (neli) tasuta pääset ning teistele kauplejatele 2 (kaks) tasuta pääset.

 (2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest üks päev 25 (kakskümmend viis) eurot müügikoha kohta.

§ 5.  Müügipileti hinnad väikeüritustel (eeldatav osalejate arv kuni 1000 inimest)

 (1) Kehtestada avalikul üritusel müügipileti hinnaks:
 1) toitlustajatele ja lahja alkoholi (vastavalt alkoholiseadusele) müüjatele 35 (kolmkümmend viis) eurot üks müügikoht - ühe päeva müügipilet;
 2) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 15 (viisteist) eurot üks müügikoht - ühe päeva müügipilet;
 3) atraktsioonid 15 (viisteist) eurot;
 4) kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 10 (kümme) eurot;
 5) kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 15 (viisteist) eurot;
 6) kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 25 (kakskümmend viis) eurot;
 7) müügipiletiga kaasneb toitlustajale 4 (neli) tasuta pääset ning teistele kauplejatele 2 (kaks) tasuta pääset.

 (2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest üks päev 15 (viisteist) eurot müügikoha kohta.

§ 6.  Müügipileti eest tasumine

 (1) Müügipileti hind tasutakse sularahas vallavalitsuse kassasse või avalikul üritusel vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule.

 (2) Müügipileti eest on võimalik tasuda ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole. Makse selgituseks tuleb märkida, kas tasutakse kauplemise eest tänavakaubanduses või avalikul üritusel (avaliku ürituse puhul ürituse kuupäev ja avaliku ürituse nimetus, kaubagrupi nimetus ning müügikoha suurus).

§ 7.  Müügipileti väljastamine

 (1) Müügipilet väljastatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal. Elektroonilise müügipileti taotlus (allkirjastatud digitaalselt) saadetakse Viru-Nigula vallavalitsuse elektronposti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. Elektrooniline müügipilet väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

 (2) Müügipileti elektroonilise kättetoimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile. Elektrooniline müügipilet peab olema digitaalselt allkirjastatud või skaneeritud.

 (3) Müügipileti taotluse elektrooniline vorm on kättesaadav Viru-Nigula Vallavalitsuse kodulehel http://www.viru-nigula.ee/.

§ 8.  Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist tänavakaubanduse korras kauplemiseks antud müügipiletid kehtivad vastaval müügipiletil märgitud kehtivusaja lõpuni.

§ 9.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavolikogu 25.04.2016 määrus nr 14 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees